Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wałecki.

 

Świadczenia przyznawane są w formie bezzwrotnego zasiłku pieniężnego na pokrycie wydatków związanych ze stanem zdrowia nauczyciela.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyznanie zasiłku pieniężnego – załącznik nr 1 do pobrania
  2. Oryginalne imienne dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia (rachunki, faktury) za okres 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku
  3. Klauzula o ochronie danych osobowych - druk do pobrania

 

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 t.j.)

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta

Starostwo Powiatowe w Wałczu

ul. Dąbrowskiego 17

 

Termin załatwienia sprawy:

Zarząd Powiatu w Wałczu rozpatruje wnioski dwa razy do roku. Wnioski należy składać w terminach:

1) do 20 maja,

2) do 20 listopada.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Edukacji i Rozwoju Powiatu

Starostwa Powiatowego w Wałczu

ul. Dąbrowskiego 17

78-600 Wałcz

Tel. 67 250 84 55

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.)

2. Uchwała Nr XLI/265/2022 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 20 października 2022 r. w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom oraz warunki i sposób ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r. poz. 4615)

 

Dane Osobowe:

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Zarząd Powiatu w Wałczu z siedzibą w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17.

2. Informuje się, że został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych. Niżej wskazuje się jego dane kontaktowe.

e-mail: zk@powiatwalecki.pl telefon: 67 250 84 29

3. Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wałecki. Dane przetwarzane są w granicach zakreślonych ustawą z dnia z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności na podstawie aktów prawnych wskazanych w pkt 3.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. Osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania tych danych będzie niemożliwość realizacji złożonego wniosku.

9. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

10. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w innych celach, niż w związku ze złożonym wnioskiem.

11. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Mróz

Data wytworzenia:
25 maj 2018

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
25 maj 2018, godz. 09:01

Osoba aktualizująca informacje

Paweł Łakomy

Data aktualizacji:
01 sie 2023, godz. 08:59