2708 Świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli | BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wałecki

 

Świadczenia przyznawane są w formie bezzwrotnego zasiłku pieniężnego na pokrycie wydatków związanych ze stanem zdrowia nauczyciela.

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek do Starosty Wałeckiego o przyznanie zasiłku pieniężnego – załącznik nr 1 regulaminu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Wałecki.

 

Do wniosku o przyznanie zasiłku pieniężnego należy dołączyć:

1. aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia nauczyciela (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),

2. dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia (faktury, rachunki, paragony kasowe wraz z oświadczeniem, że dane koszty zostały poniesione przez nauczyciela na usługi, leki lub inne środki zakupione do osobistego wykorzystania),

3. zaświadczenie o wysokości dochodu brutto z zakładu pracy nauczyciela z ostatnich 3 miesięcy, emeryci i renciści – ostatni odcinek z emerytury lub renty,

4. zaświadczenie o wysokości dochodu brutto z zakładu pracy członków rodziny nauczyciela, pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym z ostatnich 3 miesięcy, emeryci i renciści – ostatni odcinek z emerytury lub renty,

5. klauzula o ochronie danych osobowych - druk

 


Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta, parter ul. Dąbrowskiego 17
Starostwo Powiatowe w Wałczu.

 

Termin załatwienia sprawy:

Zarząd Powiatu w Wałczu rozpatruje wnioski dwa razy do roku. Wnioski należy składać w terminach:
1) do 30 maja,
2) do 20 listopada.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Edukacji
Starostwa Powiatowego w Wałczu
ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 t.j.)
2. Uchwała Nr XII/96/2012 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 24 lutego 2012 r. r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 722).

 

Dane Osobowe:

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informujemy ,że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Wałecki z siedzibą w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17.

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych:

tel: 67 250 8429
e-mail: zk@powiatwalecki.pl

3. Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych podległych powiatowi na podstawie uchwały  Nr XII/96/2012 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 24 lutego 2012 r. r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

4. Dane osobowe zostaną przekazane szkołom lub placówkom oświatowym na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Dane szczególnie chronione nie będą przekazywane innym podmiotom.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. Osoba, której dane osobowe dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarza­nie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację złożonego wniosku.

9. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

10. Podane dane nie będą przetwarzane w innych celach, niż w związku ze złożonym wnioskiem.

11. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany , w tym nie będzie wobec nich profilowania.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Mróz

Data wytworzenia:
25 maj 2018

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
25 maj 2018, godz. 09:01

Osoba aktualizująca informacje

Michał Kałucki

Data aktualizacji:
17 sty 2022, godz. 11:29