Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Kompetencje i zadania Rady Powiatu

Na podstawie:

Art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r.poz. 1038,1834.)

Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu w Wałczu należy:

1)   stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym Statutu Powiatu Wałeckiego,

2)   wybór i odwołanie Zarządu Powiatu oraz ustalenie wynagrodzenia jego Przewodniczącego,

3)      powoływanie i odwoływanie, na wniosek Starosty Wałeckiego, Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu,

4)      stanowienie  o  kierunkach  działania  Zarządu  Powiatu  oraz  rozpatrywanie   sprawozdań z działalności Zarządu, w tym z działalności finansowej,

5)      uchwalanie budżetu powiatu,

6)      rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tego tytułu,

7)      podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,

8)      podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Powiatu dotyczących:

a)     zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich  wydzierżawiania  lub wynajmowania  na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne  nie stanowią inaczej,

b)     emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania   i wykupu,

c)     zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d)    ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych   przez   Zarząd Powiatu  oraz   maksymalnej   wysokości    pożyczek    i    poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym ,

e)      zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,

f)      tworzenia i przystępowania do związków,  stowarzyszeń,  fundacji  i spółdzielni oraz   rozwiązywania lub występowania z nich,

g)      tworzenia  i  przystępowania  do  spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania  zasad  wnoszenia  wkładów,  obejmowania, nabywania i zbywania udziałów   i akcji,

h)      współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością   wydzielenia majątku,

i)        tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

9)      podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz  w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych na podstawie stosownych porozumień,

10)  określanie wysokości sumy, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11)  podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,

12)  uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,

13)  uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

14)  dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,

15)    podejmowanie uchwał w sprawach herbu Powiatu i flagi Powiatu,

16)  podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

17)  podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do  kompetencji  Rady Powiatu.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Mróz

Data wytworzenia:
24 lis 2010

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
18 sty 2022, godz. 13:58

Osoba aktualizująca informacje

Kinga Kanduła

Data aktualizacji:
31 sty 2022, godz. 08:05