Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Starostwo Powiatowe w Wałczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.powiatwalecki.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Część dokumentów, zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwalnych plików .pdf (skan dokumentu). Przykładem takich informacji są: dokumenty pochodzące od podmiotów zewnętrznych, które zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej, wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany), oświadczenia majątkowe, petycje, część informacji opublikowanych przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
-
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:
-

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-09-10
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2024-03-27

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy, proszę kierować na adres poczty elektronicznej: kancelaria@powiatwalecki.pl, osobiście lub pocztą tradycyjną: Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Zbigniew Wolny – Sekretarz Powiatu
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
dostepnosc@powiatwalecki.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
67 250 84 43

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa biurorzecznika@brpo.gov.pl INFOLINIA - 800 676 676 poniedziałki 10.00 - 18.00 wtorek - piątek 8.00 - 16.00

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2010-09-30
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2022-01-25
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
nie dotyczy
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Każdy ma prawo: zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Zgłoszenie powinno być przesłane pisemnie na adres korespondencyjny Starostwa Powiatowego w Wałczu lub elektronicznie na adres kancelaria@powiatwalecki.pl
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz
Budynek Starostwa Powiatowego w Wałczu posiada jedno główne od strony ul. Dąbrowskiego, oraz dwa wyjścia ewakuacyjne: jedno od strony ul. Dąbrowskiego, drugie z tyłu budynku, które nie są przeznaczone dla interesantów. Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków przy których zamontowane zostały balustrady i poręcze. Drzwi przy głównym wejściu do budynku otwierają się automatycznie umożliwiając bezkolizyjne wejście. Po prawej stronie przy wejściu głównym do budynku zamontowana została tabliczka informacyjna w kolorze kontrastowym i w informująca o wejściu do budynku i jego przeznaczeniu w alfabecie Braille’a. W wejściu głównym oraz przy wyjściu ewakuacyjnym od strony ulicy Dąbrowskiego ułożone zostały wycieraczki dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami tj. : wycieraczki gumowe, wolno leżące z pochyłymi krawędziami, które zapewniają bezpieczny przejazd wózkiem inwalidzkim oraz przejście osób posługującymi się laskami. Przed i za drzwiami głównymi i do Wydziału Komunikacji i Transportu, przed wszystkimi schodami i na spocznikach w klatce głównej oraz przed wszystkimi drzwiami do windy wykonane zostało oznaczenie fakturowe wspomagające poruszanie się w przestrzeni publicznej osobom niewidomym i słabowidzącym.
Na parkingu służbowym przy krótszym boku budynku znajdują się wyznaczone kolorem niebieskim 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie miejsca parkingowe są oznakowane i bezpłatne.
Budynek posiada dźwig osobowy, który zapewnia dostęp do pomieszczeń, w których przebywają pracownicy Starostwa. Na zewnątrz szybu dźwigu zamontowany jest wypukły wskaźnik kierunku jazdy – wizualny i dźwiękowy informujący
o przyjeździe kabiny na przystanek i kierunku jazdy. Dźwig wyposażony jest w wizualne potwierdzenie wciśnięcia alarmu, w informację głosową informującą o przyjeździe na kondygnację, jej numerze i kierunku jazdy – „w górę”, „ w dół”. Przycisk kondygnacji „-1” jest wyróżniony dotykowo i kolorystycznie, tablica przyzywowa została wyodrębniona wizualnie na tle ściany. Przyciski wewnątrz dźwigu posiadają dodatkowo oznaczenia w języku Brailleʼa. Drzwi do windy zostały oznaczone kolorystycznie, tak aby wyróżniały się od ścian. Na każdej kondygnacji budynku zawieszone zostały plany tyflograficzne
z rozkładem poszczególnych pięter. W Wydziale Komunikacji i Transportu, przy drzwiach do pomieszczeń zamontowane zostały tabliczki w kolorze kontrastowym z napisem w języku polskim i w języku Braille’a informujące o nr pokoju i zadaniach w nich realizowanych. Wykonano częściowo oznakowania kontrastowe na drogach ewakuacyjnych, brak jest oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
Osoba niepełnosprawna, jeżeli jest taka potrzeba, uzyskuje pomoc w Punkcie Obsługi Interesanta, który mieści się na parterze budynku po prawej stronie od wejścia głównego. Do Punktu Obsługi Interesanta prowadzą 3 stopnie. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą do Punktu Obsługi Interesanta wjechać windą z poziomu „-1” na poziom „0”, która znajduje się naprzeciwko wejścia głównego. Każdy pracownik Starostwa, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy podczas załatwiania sprawy przez takie osoby. W Punkcie Obsługi Interesanta zostało wyznaczone miejsce obsługi osób ze szczególnymi potrzebami tj. biurko regulowane elektrycznie wraz z zestawem komputerowym z kontrastową klawiaturą oraz myszką komputerową typu trackball. Korzystanie z usług tłumacza migowego odbywa się po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby. Informacja o możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałczu, w zakładce „Informacja dla osób niesłyszących”. Po dokonaniu zgłoszenia Starostwo Powiatowe w Wałczu zapewni obsługę osoby uprawnionej w uzgodnionym terminie. W przypadku braku możliwości realizacji ww. świadczenia Starostwo informuje uprawnioną osobę o możliwym terminie realizacji świadczenia lub wskaże inną formę realizacji.
W budynku, w Punkcie Obsługi Interesanta zainstalowana została przenośna pętla indukcyjna. W budynku Starostwa zamontowane zostało krzesło ewakuacyjne do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami. Pracownicy wyznaczeni do ewakuacji osób zostali przeszkoleni z zakresu obsługi krzesła.
W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku, drzwi do toalet są oznakowane kontrastowymi tabliczkami z napisem w języku polskim i w języku Braille’a. Wyposażenie przystosowane jest do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek Starostwa Powiatowego przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 w Wałczu.
Do budynku prowadzą wejścia: główne od strony Al. Zdobywców Wału Pomorskiego, drugie z boku budynku. Do budynku prowadzą schody (wejście główne) oraz podjazd dla wózków (wejście boczne). Budynek jest dostosowany do poruszania się przez osoby niepełnosprawne. Po prawej stronie przy wejściu głównym do budynku zamontowana została tabliczka informacyjna w kolorze kontrastowym informująca o wejściu do budynku i jego przeznaczeniu w alfabecie Braille’a. Za drzwiami przy wejściu głównym do budynku ułożona została wycieraczka dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami tj. : wycieraczki gumowe, wolno leżące z pochyłymi krawędziami, które zapewniają bezpieczny przejazd wózkiem inwalidzkim oraz przejście osób posługującymi się laskami. Dodatkowo przy podjazdach wewnątrz budynku zamontowane są poręcze. W budynku częściowo zastosowano oznaczenia kontrastowe w języku polskim i w języku Braille’a. Brak jest oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Korzystanie z usług tłumacza migowego odbywa się po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby. Informacja o możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałczu, w zakładce „Informacja dla osób niesłyszących”.
Do pomieszczeń, które użytkowane są przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Powiatowego Rzecznika Konsumentów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Przed wejściem do PZOON zamontowana została tabliczka kontrastowa w języku Braille’a informująca o wejściu do siedziby PZOON. W siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zainstalowana została przenośna pętla indukcyjna.
Pomieszczenia użytkowane przez PZOON i Powiatowego Rzecznika Konsumentów oznakowane zostały kontrastowymi tabliczkami z napisem w języku polskim i w języku Braille’a . W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada dźwig osobowy, który zapewnia dostęp do pomieszczeń, w których przebywają pracownicy. Winda posiada sygnalizację dźwiękową z pełnymi komunikatami głosowymi określającymi kierunek jazdy windy, kondygnację na której zatrzymała się winda oraz wizualny panel wyświetlający nr piętra. Przyciski wewnątrz windy posiadaj dodatkowo oznaczenia w języku Brailleʼ a. Przyciski znajdujące się na panelu przy drzwiach windy posiadają wypukłe oznaczenia kierunku jazdy.
Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku. Drzwi toalet są oznakowane kontrastowymi tabliczkami z napisem w języku polskim i w języku Braille’a. Wyposażenie toalet przystosowane jest do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych.


Budynek Starostwa Powiatowego – Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Okulickiego 15 w Wałczu.
Do budynku prowadzą 2 wejścia. Pierwsze główne od strony ul. Okulickiego, drugie po przeciwnej stronie budynku – od strony rzeczki. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach brak jest podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Przy drzwiach wejściowych od strony ulicy Okulickiego zamontowany jest dzwonek. Przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu do budynku od strony rzeczki, na ścianie zamontowane zostały tabliczki kontrastowe w języku polskim i w języku Braille’a informujące o przeznaczeniu budynku.
W budynku nie ma wind i toalet dla osób niepełnosprawnych. W Punkcie Obsługi Interesanta zainstalowana została przenośna pętla indukcyjna.
W budynku oprócz Punktu Obsługi Interesanta nie ma oznaczeń w alfabecie Brailleʼa, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Na I piętrze budynku zamontowany został materac do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.
Obsługa osób niepełnosprawnych chcących skorzystać z karty usług Wydziału Geodezji odbywa się w Punkcie Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 17, po uprzednim umówieniu się
z pracownikiem GN. Informacja o możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałczu, w zakładce „Informacja dla osób niesłyszących”.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszkowców 10 w Wałczu.
Do budynku prowadzą 3 wejścia od strony ul. Kościuszkowców. Do wszystkich wejść prowadzą schody oraz podjazdy dla wózków. Podjazdem znajdującym się z lewej strony budynku można dojechać do wejścia bocznego z lewej strony oraz do wejścia środkowego. Zaś podjazdem z prawej strony budynku można dojechać tylko i wyłącznie do wejścia znajdującego się z prawej strony budynku. W budynku zamontowana jest winda, która nie jest dostosowana do przejazdu osób niepełnosprawnych - drzwi windy o szerokości 80 cm. Przyciski windy nie posiadają oznaczeń w alfabecie Brailleʼa. W budynku nie ma oznaczeń o miejscu w którym znajduje się winda oraz o kierunku wejścia na I piętro.
Na I piętro budynku prowadzą schody z poręczami oraz winda. Wszelkie informacje można uzyskać w Punkcie Informacyjnym znajdującym się na wprost wejścia do budynku. Przy wszystkich drzwiach wejściowych do budynku znajdują się progi, które nie powodują niedogodności w wejściu do budynku przez osobę niepełnosprawną. Jedynie próg znajdujący się przy wejściu do pomieszczenia Apteki jest znacznie wyższy od pozostałych i może sprawiać trudności w poruszaniu się na wózku.
Z prawej strony boku budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
Na parterze budynku ( wejście z prawej strony) znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Drzwi toalety są oznakowane. Toaleta znajdująca się w lewej części budynku nie spełnia norm dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Starostwo nie zapewnia dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Osoby niesłyszące – przy załatwianiu spraw w budynku Starostwa Powiatowego w Wałczu – mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza trzy dni przed planowaną wizytą.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, od dnia 1 kwietnia 2012 r. usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W celu skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego należy dokonać zgłoszenia co najmniej na 3 dni przed planowaną wizytą w jednej z następujących form:
• Osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17;
• Telefonicznie – za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod numerem telefonu: 67 250 84 51 lub 67 250 84 52;
• Wypełniając formularz zgłoszeniowy i przesyłając mailem na adres: poi@powiatwalecki.pl

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: