Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek wraz z odbiorem zużytych materiałów eksploatacyjnych do utylizacji

Oznaczenie sprawy: AG.272.1.2019

Wałcz, dnia 3 stycznia 2019 roku

 

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

(zapytanie ofertowe)

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek wraz z odbiorem zużytych materiałów eksploatacyjnych do utylizacji

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia: opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Przedmiot zamówienia poza zakresem wskazanym w załączniku nr 1, obejmuje również odbiór i utylizację zużytych materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

Odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych nastąpi w siedzibie Zamawiającego z miejsca przez niego wskazanego w terminie uzgodnionym z Wykonawcą. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić odbiór zużytych materiałów do utylizacji.

Kody CPV: 30125110-5, 30124300-7, 30190000-7

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  2. Wymagany/pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.
  3. Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się kryterium:

cena – 90%

okres rękojmi- 10%

Punkty zostaną obliczone według następujących wzorów:

Kryterium cena:

cena najniższej oferty

podlegającej ocenie

Liczba punktów = ------------------------------------------------------- x 90

cena oferty badanej

 

Kryterium okres rękojmi:

 1. za roczny okres rękojmi– 0 pkt.;
 2. za dwuletni okres rękojmi - 5 pkt.;
 3. za trzyletni okres rękojmi - 10 pkt.
  1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) Formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 2 do zapytania;

2) Wypełniony i parafowany Wykaz materiałów - załącznik nr 3 do zapytania.

  1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

1) wartość dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;

2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;

3) cena podana przez wykonawcę za świadczoną dostawę jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w tym okresie.

  1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.
  1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 1. należy ją złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, z dopiskiem zapytanie ofertowe na „Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek wraz z odbiorem zużytych materiałów eksploatacyjnych do utylizacji”,
 2. cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
  1. Miejsce i termin złożenia oferty:

ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 stycznia 2019 r., do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78 – 600 Wałcz.

Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.

  1. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14 stycznia 2019 r. , o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 305, III piętro.

  1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest:

w zakresie przedmiotu zamówienia - Krystian Krawczyk, telefon: 67 250 84 47,e-mail: k.krawczyk@powiatwalecki.pl

w zakresie procedury - Magdalena Krawczyk, telefon: 67 250 84 59,e-mail: m.krawczyk@powiatwalecki.pl.

  1. Informacja o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informujemy, że w przypadku złożenia oferty dane osobowe wykonawców będą chronione:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Wałecki z siedzibą
  w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO):

Tel.: 67-250-84-29

e-mail: zk@powiatwalecki.pl

 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 2. Podane dane nie będą przetwarzane w innych celach, niż w związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.

 

 

Podpisy osób upoważnionych

Bogdan Wankiewicz                                      Jan Grudziński

 

STAROSTA                                                  CZŁONEK ZARZĄDU

 

Załączniki do pobrania poniżej:

- załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia;

- załącznik nr 2 – formularz oferty wg załączonego wzoru;

- załącznik nr 3 – Wykaz materiałów;

- załącznik nr 4 – wzór umowy.

 

Powiat Wałecki

Oznaczenie sprawy: AG.272.1.2019

                                                                                                                  Wałcz, dnia 10 stycznia 2019 roku

 

Wyjaśnienie i modyfikacja treści zapytania ofertowego na

Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek wraz z odbiorem zużytych materiałów eksploatacyjnych do utylizacji

 

Zawiadamia się, że dnia 10 stycznia 2019 roku wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści zapytania na „Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek wraz z odbiorem zużytych materiałów eksploatacyjnych do utylizacji.

 

 

 1. W którym miejscu w ofercie powinna być umieszczona informacja odnośnie do długości rękojmi?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zapis należy zawrzeć na formularzu oferty. Zgodnie z niniejszym modyfikuje się załącznik nr 2 do zapytania - formularz oferty o następujący zapis „Okres rękojmi … lat”.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że akceptowalna będzie również oferta z dopisaną przez Wykonawcę informacją o okresie rękojmi na formularzu pierwotnie dołączonym do zapytania.

                                                                                              Załącznik nr 2

                                                                                  do zapytania ofertowego nr AG.272.1.2019

…………………………………….

…………………………………….

e-mail: ……………………………

tel. ………………………………..

(nazwa, adres wykonawcy)

 

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek wraz z odbiorem zużytych materiałów eksploatacyjnych do utylizacji

 

1. Oferuję wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

cena netto ..................................... zł, (słownie: .................................................... zł), stawka podatku VAT …. %

cena brutto ........................................ zł, (słownie: .................................................... zł)

Okres rękojmi … lat

Podany okres rękojmi za wady powinien zawierać się w przedziale od 1 do 3 lat włącznie. Do jego określenia należy używać pełnych lat, a wskazana wartość winna być liczbą całkowitą. Nieokreślenie okresu rękojmi potraktowane zostanie jako zaoferowanie go na okres 1 roku. Określenie okresu rękojmi za wady na mniej niż 1 rok potraktowane zostanie jako złożenie oferty nieodpowiadającej treści zapytania ofertowego. Określenie okresu rękojmi za wady na więcej niż 3 lata potraktowane zostanie, w celu oceny oferty, jako zaoferowanie go na okres 3 lat.

2.Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.

3. Załącznikami do oferty są:

1) Wypełniony i parafowany Wykaz materiałów - załącznik nr 3 do zapytania.

2) ………………;

…………………………………….

(data, podpis i pieczęć wykonawcy)

 

Wyjaśnienie i modyfikacja wiąże Wykonawców z chwilą upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że akceptowalna będzie również oferta
z dopisaną przez Wykonawcę informacją o okresie rękojmi na formularzu pierwotnie dołączonym do zapytania.

W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 2 - formularz oferty.

 

 

podpisy osób upoważnionych

Bogdan Wankiewicz                                Jan Grudziński

 

STAROSTA                                             CZŁONEK ZARZĄDU

 

 

 


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Krawczyk

Data wytworzenia:
03 sty 2019

Osoba dodająca informacje

Magdalena Krawczyk

Data publikacji:
03 sty 2019, godz. 15:51

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Krawczyk

Data aktualizacji:
15 lut 2019, godz. 17:28