2456 Zezwolenie na sprowadzanie zwłok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku | BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zezwolenie na sprowadzanie zwłok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku

Zezwolenie na sprowadzanie zwłok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku

  Podstawa prawna :  

1.       Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ,

2.       Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1866)

   

Na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania należy uzyskać pozwolenie starosty właściwego ze względu na miejsce, w którym zwłoki i szczątki mają być pochowane; pozwolenie jest wydawane po porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.

 

Pozwolenie jest wydawane na wniosek najbliższej pozostałej rodziny osoby zmarłej, a mianowicie:

 1) pozostały małżonek(ka),

 2) krewni zstępni,

 3) krewni wstępni,

 4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,

 5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

 

Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

  Wymagane dokumenty:

Wniosek osoby uprawnionej o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku zawiera następujące dane:

 1)         nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej;

 2)         datę i miejsce zgonu;

 3)         miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione;

 4)         miejsce pochówku;

 5)         środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie;

 6)         nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu tożsamości.

 

Wzór wniosku: pdf, doc.

 

W przypadku, gdy z wnioskiem występuje podmiot inny niż wskazany w art. 10 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych winien on dodatkowo dołączyć do wniosku dokument upoważniający go do załatwiania w imieniu podmiotu uprawnionego wszelkich spraw formalno – prawnych, związanych z transportem zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa i lub ich pochowaniem.

Dokumenty wystawione w języku innym niż język polski winny zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Wykaz chorób zakaźnych:

  1.  cholera,
  2.  dur wysypkowy i inne riketsjozy,
  3.  dżuma,
  4.  gorączka powrotna,
  5.  nagminne porażenie dziecięce,
  6.  nosacizna,
  7.  trąd,
  8.  wąglik,
  9.  wścieklizna,
  10.  żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne.

Dane Osobowe:

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informujemy ,że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Wałecki z siedzibą w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17.

2. Inspektorem  ochrony danych osobowych jest:

Tel:

e-mail:

3. Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok , szczątków ludzkich, szczątków powstałych ze spalenia zwłok z obcego państwa na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz aktów wykonawczych do ustawy.

4. Dane osobowe zostaną przekazane Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Wałczu celem wydania opinii do wniosku na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz aktów wykonawczych do ustawy.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym  na mocy przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia  14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami wykonawczymi do ustawy.

6. Osoba, której dane osobowe dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarza­nie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację złożonego wniosku.

9. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

10. Podane dane nie będą przetwarzane w innych celach, niż w związku ze złożonym wnioskiem.

11. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany , w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Miejsce złożenia dokumentów:   Punkt Obsługi Interesanta pokój nr 6 i 7

Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do 15:30.

 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia. W przypadku zgonu na skutek choroby zakaźnej wymienionej w wykazie, o którym mowa w art. 9 ust. 3a ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, pozwoleń nie wydaje się przed upływem dwóch lat od dnia zgonu.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa, Spraw Obywatelskich i Informatyki ( pok. nr 114 I piętro, tel. 67 250-84-29)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Wałeckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia .


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Wojciech Pastuszak

Data wytworzenia:
15 maj 2012

Osoba dodająca informacje

Wojciech Pastuszak

Data publikacji:
15 maj 2012, godz. 08:08

Osoba aktualizująca informacje

Wojciech Pastuszak

Data aktualizacji:
23 kwi 2021, godz. 11:12