Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

3) Karta usług - przeniesienie pozwolenia na budowę

                           Starostwo Powiatowe w Wałczu

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wałczu

78-600 Wałcz, ul. Dąbrowskiego 17,

poniedziałek – piątek 730 - 1530 

Nazwa postępowania

PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ (PB-9)

Miejsce składania dokumentów

Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17,

Punkt Obsługi Interesanta (pokój numer 1-2),

tel. 67 250-84-51, 67 250-84-52

Wymagane dokumenty

 • Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego przez platformę ePUAP (na stronie e-Budownictwo).
 • Do wniosku – druk (PB-9) (w każdym przypadku) należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – druk (PB-5). Zamiast Inwestora oświadczenie może wypełnić inna osoba (pełnomocnik), jeżeli jest
  do tego upoważniona.

Do wniosku należy również dołączyć:

 • oświadczenie przejęciu warunków zawartych w decyzji
  o pozwoleniu na budowę,
 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie
  z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) – jeżeli nowy inwestor działa przez pełnomocnika,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
  o opłacie skarbowej,
 • zgodę dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana (zgoda dotychczasowego inwestora nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją
  o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły
  z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego
  o przeniesienie pozwolenia na budowę).

W sytuacji, gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych (np. brak podpisu, pełnomocnictwa, wymaganych dokumentów) organ wezwie wnoszącego podanie, do usunięcia braków, pod rygorem pozostawienia wniosku
bez rozpoznania.

Opłaty

Uzyskanie przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę podlega opłacie skarbowej wynoszącej 90 zł (tabela Część I pkt 11 ustawy o opłacie skarbowej), z wyłączeniem decyzji dotyczącej budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej).

Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo – 17 zł (jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika).

Nr rachunku bankowego

Nazwa odbiorcy :Gmina Miejska Wałcz, 78-600 Wałcz, Plac Wolności 1

Konto:                  Bank PKO SA I Oddział w Wałczu

                 31124037121111000043636662

Termin załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca,
a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Forma załatwienia sprawy

Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę lub odmowie przeniesienia pozwolenia na budowę.

Podstawa prawna

Art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Art. 39.1 ust. 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

 Tryb odwoławczy

Od  decyzji  przysługuje  odwołanie  do Wojewody Zachodniopomorskiego,
za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia
jej doręczenia.

Informacje dodatkowe

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane  składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej - oznacza to, że osoba składająca oświadczenie o tym, że posiada prawo
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane określoną w pkt 3 oświadczenia, jest świadoma odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy w niniejszym oświadczeniu, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego.

 

Wnioski i inne

wzory pism do wykorzystania

Wzór wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-9) określa załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków
o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu
na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających
ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu.

Wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) określa załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane.

Druki dostępne w urzędzie lub do pobrania na stronie internetowej tutejszego urzędu oraz na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowalnego.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Elżbieta Masło

Data wytworzenia:
23 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
13 sty 2011, godz. 12:58

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Przyjemska

Data aktualizacji:
23 maj 2022, godz. 09:20