428 Zakup i dostawa bielizny pościelowej oraz stołowej | BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zakup i dostawa bielizny pościelowej oraz stołowej

 

Zapytanie ofertowe nr AG.272.9.2018

Powiat Wałecki

Oznaczenie sprawy:

                                                     Wałcz, dnia 2 maja 2018 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

(zapytanie ofertowe)

Zakup i dostawa bielizny pościelowej oraz stołowej

Dostawa realizowana jest w ramach projektu pn.: „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.

Umowa o dofinansowanie nr RPZP.08.09.00-32-K003/16-00 z dnia 10.08.2017 r.

1. Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Kod CPV: 39512000-4, 39513000-1

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy

2. Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się kryterium:

2.1. cena – 80%

2.2. termin dostawy– 20%

Sposób wyliczenia punktacji:

Kryterium cenowe:

Ocenie podlegać będzie łączna cena brutto za Zakup i dostawę bielizny pościelowej oraz stołowej

Punkty za cenę będą obliczone wg wzoru:

                                Najniższa cena oferty

                                 podlegającej ocenie

Liczba punktów = --------------------------------------- x 80

                                 Cena oferty badanej

Maksymalna ilość punktów: 80

Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku.

Termin dostawy:

 1. za 30 dniowy termin dostawy od dnia podpisania umowy – 0 pkt,;

 2. od 22 do 29 dni od dnia podpisania umowy– 5 pkt.;

 3. od 15 do 21 dni od dnia podpisania umowy– 10 pkt.;

 4. do 14 dni od dnia podpisani umowy – 20 pkt.;

W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej oferentów takiej samej ilości punktów, zostanie wybrana oferta zawierająca najniższą cenę brutto.
 

3. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) załącznik nr 2 - Formularz oferty

4. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

 1. wartość dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;

 2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;

 3. cena podana przez wykonawcę za dostawę jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w tym okresie.

5. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) należy ją złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, z dopiskiem:

Zapytanie ofertowe na „Zakup i dostawę bielizny pościelowej oraz stołowej”

i opisem: „Nie otwierać przed godz. 11:15 dnia 14 maja 2018 roku”.

2) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 maja 2018 r.

do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.

8. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14 maja 2018 r. , o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego, , Pokój nr 305, III piętro.

Otwarcie ofert jest jawne.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

9.1 W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający przekazywać będzie zgodnie ze swoim wyborem pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem ust. 9.3.

9.2 W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawca przekazywać będzie zgodnie ze swoim wyborem pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,
z zastrzeżeniem ust. 9.3 i 9.4.

9.3 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

9.4 Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń, a także zmiany lub wycofania oferty.

9.5 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

- Osoba merytorycznie odpowiadająca za przedmiot zamówienia – Arkadiusz Niefiedowicz, telefon: 67-250-84-58, e-mail: a.niefiedowicz@powiatwalecki.pl,

- Osoba merytorycznie odpowiadająca za przeprowadzenie procedury o udzielenie zamówienia publicznego – Magdalena Krawczyk, telefon: 67-250-84-59,e-mail: m.krawczyk@powiatwalecki.pl.

11. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni

12. Pozostałe postanowienia:

12.1Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem ust. 3;

 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

 3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2;

 4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

12.2 Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

12.3 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający może poprawić w ofercie:

 1. oczywiste omyłki pisarskie;

 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

12.4 Ogłoszenie o zamówieniu może być w każdym czasie zmienione. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie.

Załączniki:

- załącznik nr 1 -Opis przedmiotu zamówienia;

- załącznik nr 2 – Formularz oferty.

- załącznik nr 3 – Wzór umowy
 

podpis osoby upoważnionej

Bogdan Wankiewicz                        Jolanta Wegner

STAROSTA                                        WICESTAROSTA


PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 14 MAJA 2018 ROKU

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


 


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Krawczyk

Data wytworzenia:
02 maj 2018

Osoba dodająca informacje

Magdalena Krawczyk

Data publikacji:
02 maj 2018, godz. 16:06

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Krawczyk

Data aktualizacji:
14 maj 2018, godz. 15:35