Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wydanie zezwoleń na zawody sportowe, rajdy, wyścigi i inne imprezy, które powodują utrudnienie w ruchu lub wymagają korzystania z dróg w sposób szczególny

Starostwo Powiatowe w Wałczu

 

KARTA USŁUGI NR (nie wypełniać)

Wydanie 1

Data wydania

(nie wypełniać)

Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

 

 

Opis sprawy

Postępowanie w celu uzyskania zezwolenia na zorganizowanie imprezy, wymagającej wykorzystanie drogi w sposób szczególny.

Komórka Urzędu prowadząca sprawę

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17  78-600 Wałcz

Miejsce składania dokumentów

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji i Transportu w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17,

78-600 Wałcz  (pokój nr 7)

Punkt Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Wałczu – pokój nr 1-2

Termin załatwienia sprawy

30 dni od daty złożenia wniosku

Forma załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna – wydanie zezwolenia.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia winien zawierać w szczególności:

1) imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy;

2) rodzaj i nazwę imprezy;

3) informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy;

4) informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy;

5) wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw;

6) podpis organizatora lub jego przedstawiciela.

Do wniosku należy dołączyć:

1) szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;

2) wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia;

3) program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw;

4) plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym;

5) zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy - do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw;

6) pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych.

Opłaty

Oplata skarbowa; 48,00 zł 

Nr rachunku bankowego

PEKAO SA o/Wałcz

31 1240 3712 1111 0000 4363 6662

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie  ul. Władysława Andersa 34 za pośrednictwem organu który wydał decyzję,

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym,

Informacje dodatkowe

Zezwolenie na zorganizowanie imprezy wydaje organ zarządzający ruchem na drodze, na której ma się odbyć impreza, w przypadku Starosty Wałeckiego są to:

- publiczne drogi gminne;

- drogi powiatowe;

położone na terenie powiatu wałeckiego.

 

Wniosek o wydanie zezwolenia, złożony co najmniej na 30 dni przed planowym terminem rozpoczęcia imprezy.

 

Organ wydaje zezwolenie po:

1) zasięgnięciu opinii właściwego ze względu na miejsce imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku imprezy odbywającej się na drogach w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej - odpowiednio właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej;

2) uzgodnieniu zakresu ograniczenia ruchu i wynikających stąd warunków przeprowadzenia imprezy z organami zarządzającymi ruchem na drogach, na których ma się odbyć impreza.

 

Decyzję o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia na odbycie imprezy wydaje się co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

 

Powyższe zasady nie dotyczą procesji, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym, które odbywają się na drogach na zasadach określonych w:

1) ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1347);

2) ustawie z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1726);

3) ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1889);

4) ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 169);

5) ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1712);

6) ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1599);

7) ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 14);

8) ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 44);

9) ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 13).

 

Szczegółowe informacje – Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego
w Wałczu nr tel. 67 2508419

Wnioski i inne wzory pism do wykorzystania

brak określonego wzoru wniosku

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Mróz

Data wytworzenia:
13 sty 2011

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
13 sty 2011, godz. 13:04

Osoba aktualizująca informacje

Michał Kałucki

Data aktualizacji:
13 mar 2023, godz. 08:57