Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

5) Karta usług - wejście na sąsiadujący teren

                           Starostwo Powiatowe w Wałczu

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wałczu

78-600 Wałcz, ul. Dąbrowskiego 17,

poniedziałek – piątek 730 - 1530 

Nazwa postępowania

WEJŚCIE NA SĄSIADUJĄCY TEREN (PB-14)

Miejsce składania dokumentów

Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17,

Punkt Obsługi Interesanta (pokój numer 1-2),

tel. 67 250-84-51, 67 250-84-52

Wymagane dokumenty

Do wniosku (PB-14) należy dołączyć:

  • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
  • inne dokumenty np. potwierdzające podjęcie próby uzyskania zgody właściciela na wejście do sąsiedniego budynku.

Opłaty

Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości podlega opłacie skarbowej
w wysokości 10 zł (tabela Część I pkt 53 ustawy o opłacie skarbowej),
Nie podlegają opłacie skarbowej zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo – 17 zł (jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika).

Nr rachunku bankowego

Nazwa odbiorcy : Gmina Miejska Wałcz, 78-600 Wałcz, Plac Wolności 1

Konto:                  Bank PKO SA I Oddział w Wałczu   

                 31124037121111000043636662

Termin załatwienia sprawy

14 dni (art. 47 ust. 2 Prawa budowlanego).

Forma załatwienia sprawy

Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.

Podstawa prawna

Art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Art. 39.1 ust. 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego,
za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia
jej doręczenia.

Informacje dodatkowe

Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu. W razie nieuzgodnienia warunków o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości rozstrzyga właściwy organ, w drodze decyzji.

Wnioski i inne

wzory pism do wykorzystania

Wzór wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (PB-14) stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.

Druki dostępne w urzędzie lub do pobrania na stronie internetowej tutejszego urzędu oraz na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowalnego.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Elżbieta Masło

Data wytworzenia:
23 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
13 sty 2011, godz. 12:55

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Przyjemska

Data aktualizacji:
23 maj 2022, godz. 09:22