2455 Wniosek pracodawcy o zawarcie umowy o refundację części kosztów związanych z aktywizacją zawodową repatrianta | BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wniosek pracodawcy o zawarcie umowy o refundację części kosztów związanych z aktywizacją zawodową repatrianta

WNIOSEK

o zawarcie umowy o refundację części kosztów związanych z aktywizacją zawodową repatrianta poniesionych przez pracodawcę

(wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne oraz utworzenie stanowiska pracy dla repatrianta, przeszkolenie)

 

Podstawa prawna :

 

 1. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r.  o repatriacji,

 

 

1. Repatriantowi, który nie ma możliwości samodzielnego podjęcia pracy, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania repatrianta może zapewnić aktywizację zawodową przez zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy, przeszkolenie repatrianta, wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne.

2. Zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na przeszkolenie repatrianta, wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne oraz utworzenie stanowiska pracy następuje na podstawie umów zawartych między starostą a pracodawcą.

3. Zwrotu kosztów poniesionych na aktywizację zawodową można dokonywać w okresie nie dłuższym niż 5 lat od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego, przy czym każda z form aktywizacji zawodowej może być zastosowana jeden raz. Łączna kwota zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na aktywizację zawodową we wszystkich formach nie może przekroczyć dwunastokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym dzień zawarcia pierwszej z umów.

4. Jeżeli repatriant nie posiada kwalifikacji zawodowych lub posiada kwalifikacje, na które brak jest ofert na lokalnym rynku pracy, może być przeszkolony w celu zdobycia, podniesienia lub zmiany jego kwalifikacji. Przeszkolenie przeprowadza pracodawca, z tym że przeszkolenie polegające na przyuczeniu do zawodu, przekwalifikowaniu lub podniesieniu kwalifikacji zawodowych repatrianta, może przeprowadzić, na zlecenie pracodawcy, instytucja szkoleniowa. Przeszkolenie powinno trwać nie dłużej niż 6 miesięcy, a w przypadkach uzasadnionych programem przeszkolenia nie dłużej niż 12 miesięcy.

5. Zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia repatrianta starosta może dokonywać przez okres do 12 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy pod warunkiem nawiązania z repatriantem stosunku pracy na co najmniej 24 miesiące.

6. Formy aktywizacji zawodowej finansowane są w formie dotacji celowej ze środków wyodrębnionych na ten cel w budżetach wojewodów.

Wymagane dokumenty:

Wniosek pracodawcy o zawarcie umowy o refundację części kosztów związanych z aktywizacją zawodową repatrianta poniesionych przez pracodawcę wraz z załącznikami:

 1. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy lub na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, aktualne na dzień złożenia wniosku.
 2. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy  w Wałczu o dotrzymaniu warunków innych umów zawartych z PUP
 3. Dokument potwierdzający nawiązanie z repatriantem stosunku pracy, na co najmniej 24 miesiące.
 4. Pozytywna opinia doradcy zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu o predyspozycji repatrianta do wykonywania pracy, w związku z którą może nastąpić zwrot kosztów.
 5. W przypadku wnioskowania o zwrot kosztów przeszkolenia:
  • Opracowany przez pracodawcę program przeszkolenia repatrianta,
  • Informacja o kwalifikacjach repatrianta.
 6. Dokument potwierdzający status repatrianta.

Wzór wniosku

Opłaty:
Nie pobiera się.

Miejsce złożenia dokumentów:

 

Punkt Obsługi Interesanta pokój nr 6 i 7

Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do 15:30,


Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa, Spraw Obywatelskich i Informatyki ( pok. nr 114 I piętro, tel. 67 250 84 29)

Tryb odwoławczy:

Brak.

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych


Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informujemy ,że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Wałecki z siedzibą w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17.
 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: zk@powiatwalecki.pl , tel. 67 250 84 29.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy wynikającej z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji, art. 23, art. 23a, art. 24, art. 25, art. 26.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa, oraz naszym dostawcom usług IT, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Osoba, której dane osobowe dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarza­nie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy.
 9. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 10. Podane dane nie będą przetwarzane w innych celach, niż w związku ze wnioskiem.
 11. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Wojciech Pastuszak

Data wytworzenia:
20 lip 2018

Osoba dodająca informacje

Wojciech Pastuszak

Data publikacji:
20 lip 2018, godz. 12:35

Osoba aktualizująca informacje

Wojciech Pastuszak

Data aktualizacji:
23 kwi 2021, godz. 11:13