Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Utworzenie stowarzyszenia rejestrowego

Utworzenie stowarzyszenia rejestrowego.
Podstawa prawna :
  Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393)

UWAGA

20 maja 2016 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923).

Tekst ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o Stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923)

 

Jednostka odpowiedzialna :
  Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego ul. Gen. Andersa 34 75-950 KOSZALIN
  Informacje ogólne:  

Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczona zdolność do czynności prawnych, mogą należeć  do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszeń według zasad określonych w ich statutach, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do władz tej jednostki. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą zrzeszać się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich. Cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do stowarzyszeń, których statuty przewidują taką możliwość.

 

Zakazane jest tworzenie stowarzyszeń przyjmujących zasadę bezwzględnego posłuszeństwa ich członków wobec władz stowarzyszenia. Nikogo nie wolno zmuszać do udziału w stowarzyszeniu lub ograniczać jego prawa do wystąpienia ze stowarzyszenia. Nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do stowarzyszenia albo pozostawania poza nim.

 

Stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, o ile przepis ustawy Prawo o stowarzyszeniach nie stanowi inaczej.

 

Nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do:

·         wojewody właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia – w zakresie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,

·         starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia – w zakresie nadzoru nad innymi stowarzyszeniami.

  Tworzenie stowarzyszeń:
 

Osoby w liczbie co najmniej siedmiu, pragnące założyć stowarzyszenie, uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski albo władze stowarzyszenia.

Statut stowarzyszenia określa w szczególności:

1)      nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,

2)      teren działania i siedzibę stowarzyszenia,

3)      cele i sposoby ich realizacji,

4)      sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,

5a)    możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją,

5)      władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,

6)      sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał,

7)      sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,

8)      zasady dokonywania zmian statutu,

9)      sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

Stowarzyszenie, które zamierza tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, jest obowiązane określić w statucie strukturę organizacyjną i zasady tworzenia tych jednostek.

Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne. W takim przypadku statut stowarzyszenia określa:

1)   zasady tworzenia oraz rozwiązania terenowej jednostki organizacyjnej; 2)   strukturę organizacyjną terenowej jednostki organizacyjnej; 3)   organy terenowej jednostki organizacyjnej, w tym zarząd, oraz tryb dokonywania ich wyboru lub powoływania; 4)   możliwość otrzymywania przez członków zarządu terenowej jednostki organizacyjnej wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, w przypadku gdy w statucie stowarzyszenia przewidziano możliwość otrzymywania takiego wynagrodzenia przez członków zarządu stowarzyszenia. 2. Terenowa jednostka organizacyjna prowadzi działalność na podstawie statutu stowarzyszenia. Na zasadach i w trybie określonym w statucie stowarzyszenia terenowa jednostka organizacyjna może przyjąć regulamin określający szczegółową jej organizację i sposób działania. 3. Jeżeli statut stowarzyszenia tak stanowi, terenowa jednostka organizacyjna może uzyskać osobowość prawną. W takim przypadku statut stowarzyszenia określa: 1)   warunki, które muszą być spełnione, aby mogła ona uzyskać osobowość prawną; 2)   zasady gospodarowania majątkiem; 3)   sposób reprezentowania, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych oraz zawierania umów z członkami jej zarządu; 4)   szczegółowe zasady likwidacji. 4. Wniosek o wpis oraz wniosek o wykreślenie terenowej jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 3, z Krajowego Rejestru Sądowego składa zarząd stowarzyszenia. 5. Terenowa jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego. 6. Z chwilą wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego terenowej jednostki organizacyjnej z osobowością prawną traci ona osobowość prawną, a stowarzyszenie wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki tej jednostki. 7. W przypadku rozwiązania terenowej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną, przeprowadza się jej likwidację. Majątek pozostały po likwidacji pozostaje majątkiem stowarzyszenia. Do likwidacji przepisy art. 36 i art. 37 stosuje się odpowiednio

Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia.

  Rejestracja stowarzyszenia:  

Zarząd składa do sądu rejestrowego wniosek o rejestrację wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokół z wyboru władz stowarzyszenia, a także informację o adresie siedziby stowarzyszenia.

Wniosek podpisują wszyscy członkowie zarządu.

 

Druk formularza wniosku i druki załączników można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości

Sąd rejestrowy odmawia zarejestrowania stowarzyszenia, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w przepisach prawa.

Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Postępowanie w sprawach o wpis lub zmianę wpisu stowarzyszenia oraz terenowej jednostki organizacyjnej jest wolne od opłat sądowych.

Zarząd stowarzyszenia ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić sąd rejestrowy o zmianie statutu. W sprawie wpisania do rejestru zmiany statutu stowarzyszenia stosuje się odpowiednio zasady i tryb przewidziane dla rejestracji stowarzyszenia. Sąd rejestrowy dokonuje wpisu zmian statutu do KRS po stwierdzeniu, że są one zgodne z obowiązującym statutem.

 

Jednostki terenowe stowarzyszeń:

 

Terenowa jednostka organizacyjna stowarzyszenia może uzyskać osobowość prawną, jeżeli statut stowarzyszenia to przewiduje

Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia jest obowiązany, w terminie 14 dni od chwili jej powołania, zawiadomić o tym organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę tej jednostki, podając skład zarządu i adres siedziby jednostki oraz doręczyć statut stowarzyszenia. Stosuje się odpowiednio w razie zmian w składzie zarządu i adresie siedziby terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia oraz w statucie stowarzyszenia.

 

Nadzór nad stowarzyszeniami:

 

Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i jednostek terenowych posiadających siedzibę na terenie powiatu wałeckiego sprawuje Starosta Wałecki, zwany dalej „organem nadzorującym”.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Wojciech Pastuszak

Data wytworzenia:
15 maj 2012

Osoba dodająca informacje

Wojciech Pastuszak

Data publikacji:
15 maj 2012, godz. 08:11

Osoba aktualizująca informacje

Wojciech Pastuszak

Data aktualizacji:
12 maj 2021, godz. 14:03