Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Utworzenie oraz wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Utworzenie stowarzyszenia zwykłego

 

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U.  z 2015 r.  poz. 1393)

UWAGA - obowiązuje od dnia 20 maja 2016 r.

20 maja 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o Stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923), która znacząco zmienia przepisy dotyczące zasady działalności stowarzyszeń zwykłych.

 

Tekst ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o Stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923)

Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczona zdolność do czynności prawnych, mogą należeć  do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszeń według zasad określonych w ich statutach, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do władz tej jednostki. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą zrzeszać się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich. Cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do stowarzyszeń, których statuty przewidują taką możliwość.

Wymagane dokumenty:

Osoby w liczbie co najmniej trzech, zamierzające założyć stowarzyszenie zwykłe, uchwalają regulamin działalności, określający w szczególności nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego

Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych. Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru, uzupełniania składu oraz jego kompetencje.   Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd składają na piśmie organowi nadzorującemu właściwemu ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego (Starosta Wałecki) wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, zwanej dalej "ewidencją", dołączając: 1) regulamin działalności; 2) listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli; 3) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu; 4) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ; 5) adres siedziby stowarzyszenia zwykłego; 6) protokół zebrania założycielskiego wraz z uchwałami. Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.

 

W ewidencji stowarzyszeń zwykłych zamieszcza się: 1) nazwę stowarzyszenia zwykłego, jego cel lub cele, teren i środki działania oraz adres siedziby; 2) imię i nazwisko przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego przez zarząd, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ; 3) imię i nazwisko członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ; 4) informacje o regulaminie działalności i jego zmianach; 5) informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego; 6) informacje o przekształceniu lub rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego; 7) imię i nazwisko likwidatora stowarzyszenia zwykłego; 8) informacje o zastosowaniu wobec stowarzyszenia zwykłego środków, o których mowa w rozdziale 3. Stowarzyszenie zwykłe składa Staroście Wałeckiemu, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych, wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych,  załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany. Stowarzyszenie zwykłe ma obowiązek informować o zmianie adresu zamieszkania przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie, albo członków zarządu oraz organu kontroli wewnętrznej.   Wzór wniosku o wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji  doc

Dane Osobowe:

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informujemy ,że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Wałecki z siedzibą w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17.
 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: zk@powiatwalecki.pl , tel. 67 250 84 29.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożonym wnioskiem o wpis  stowarzyszenia zwykłego do ewidencji na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach oraz aktów wykonawczych do ustawy.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.
 5. Złożone dokumenty stanowią akta ewidencyjne, które są dostępne dla osób mających interes prawny
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami wykonawczymi do ustawy.
 7. Osoba, której dane osobowe dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarza­nie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację złożonego wniosku.
 10. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych
 11. Podane dane nie będą przetwarzane w innych celach, niż w związku ze złożonym wnioskiem.
 12. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich stosowane profilowanie.
Informacja dodatkowa :
 1. Stowarzyszenie zwykłe nie posiada osobowości prawnej.
 2. Sąd rejestrowy, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może zakazać założenia stowarzyszenia zwykłego, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w przepisach prawa.
 3. Stowarzyszenie zwykłe nie może:
 • powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
 • zrzeszać osób prawnych,
 • prowadzić działalności gospodarczej,
 • prowadzić odpłatnej działaności pożytku publicznego.
 1. Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Stowarzyszenie zwykłe nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
 3. Stowarzyszenie zwykłe liczące co najmniej siedmiu członków, może przekształcić się w stowarzyszenie (wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.)
 4. Stowarzyszenie zwykłe reprezentuje przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd. - Podejmowanie przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności. - Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności: 1) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego; 2) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego; 3) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki; 4) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy; 5) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł. - Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna, jednak nie stanowi przeszkody do wniesienia powództwa przeciwko członkowi, zanim egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.  
Do dnia 19 maja 2018 r. stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych są obowiązane dokonać wpisu do ewidencji. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa. Do dnia dokonania wpisu do ewidencji, stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych. Opłaty:

Nie pobiera się.

Miejsce złożenia dokumentów:   Punkt Obsługi Interesanta pokój nr 6 i 7

Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do 15:30.


Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich ( pok. nr 114 I piętro, tel. 67 250-84-29)

Termin załatwienia sprawy:
  Do 7 dni.

 Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, Starosta Wałecki wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin na dokonanie wpisu, liczy się od dnia uzupełnienia wniosku o wpis. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.

 

Tryb odwoławczy :
  W przypadku gdy organ nadzorujący nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach ( Sąd rejestrowy, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może zakazać założenia stowarzyszenia zwykłego, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w przepisach prawa), przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Wojciech Pastuszak

Data wytworzenia:
20 maj 2016

Osoba dodająca informacje

Wojciech Pastuszak

Data publikacji:
15 maj 2012, godz. 08:10

Osoba aktualizująca informacje

Wojciech Pastuszak

Data aktualizacji:
12 maj 2021, godz. 14:03