Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Rejestracja pojazdu

Rejestracja pojazdu

UWAGA:

Wprowadzone zostały zapisy na sprawy związane z rejestracją pojazdów.

Zapisy odbywają się w pokoju nr 1 – Punkt Obsługi Interesanta lub pod nr telefonu

067 2508451

Rejestracja pojazdu

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny w urzędzie lub do pobrania poniżej).

Załączniki:

 • oryginał dowodu własności pojazdu (np.: umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa zamiany, faktura VAT lub rachunek uproszczony, prawomocne orzeczenie sądu o prawie własności, akt poświadczenia dziedziczenia);
 • oryginał dowodu rejestracyjnego (jeżeli był zarejestrowany);
 • świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - jeżeli są wymagane;
 • zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;
 • tablice rejestracyjne albo oświadczenie właściciela pojazdu, w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony,
 • oryginał dowodu odprawy celnej przewozowej lub dokument potwierdzający zapłatę/brak obowiązku zapłaty akcyzy lub zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z akcyzy,
 • tablice rejestracyjne w przypadku pojazdu zarejestrowanego na terenie RP,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (wzór do pobrania poniżej),
 • informacja o dacie sprowadzenia pojazdu, w przypadku pojazdu zarejestrowanego wcześniej na terytorium UE i sprowadzonego po dniu 31.12.2019 r.,
 • oryginał oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów lub oświadczenie zamieszczone na fakturze zakupu pojazdu, w przypadku pojazdu wprowadzonego na terytorium RP przed 01.01.2016 r.,
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

Do wglądu:

 • oryginał dowodu osobistego, mDowód, paszport lub paszport z aktualną wizą/karta pobytu (w przypadku cudzoziemca).

  Do odbioru dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:

 • oryginał pozwolenia czasowego, (lub dowodu rejestracyjnego)
 • oryginał dowodu osobistego lub paszportu lub paszportu z aktualną wizą albo kartę pobytu,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa (wzór do pobrania poniżej)
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.

 

    Druki do pobrania udostępniane są do poniższym linkiem:  

Druki i wnioski - Wydział Komunikacji i Transportu

DODATKOWE INFORMACJE

 Rejestracji pojazdu dokonuje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu.

● W przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.

● Dokument potwierdzający zapłatę/brak obowiązku zapłaty akcyzy albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, wymagane są dla nabytego wewnątrzwspólnotowo i niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju samochodu osobowego lub pojazdu rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaju „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e), lub samochodu ciężarowego (kategoria homologacyjna N1) podrodzaj "furgon", "furgon/podest", "ciężarowo-osobowy", "terenowy", "wielozadaniowy" lub "van" albo samochodu specjalnego  (kategoria homologacyjna M1 i N1).

● Przy braku dołączonego do wniosku o rejestrację pojazdu oryginału dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy lub oryginału dowodu odprawy celnej, pojazd może zostać warunkowo zarejestrowany po złożeniu przez właściciela oświadczenia (druk oświadczenia do pobrania poniżej), że w okresie od rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie sprzeda pojazdu, a dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub dowód odprawy celnej dostarczy do urzędu najpóźniej przy odbiorze dowodu rejestracyjnego.

● Tłumaczenie dokumentów sporządzonych w języku obcym:

Dokumenty sporządzone w języku obcym właściciel pojazdu dołącza do wniosku o rejestrację pojazdu, wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego albo właściwego konsula, albo przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.

Właściciel pojazdu nie ma obowiązku przedłożenia tłumaczenia:

dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, dla których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów,

● W przypadku pojazdu zarejestrowanego wcześniej na terenie UE i sprowadzonego po dniu 31 grudnia 2019 r., właściciel dołącza do wniosku dowód własności pojazdu z adnotacją sprzedawcy potwierdzającą datę sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego albo oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu wystawione dla kupującego, dołączone do dowodu własności, jeżeli sprzedający, który sprowadził ten pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje jego sprzedaży przed pierwszą rejestracją.

● Obowiązek dotyczący przedstawienia dowodu wpłaty na odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczy pojazdów wprowadzonych (objętych procedurą dopuszczenia do obrotu) na terytorium kraju w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2015 r. Nr konta Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014.

● Na życzenie Klienta, za pomocą Systemu Wysyłania Powiadomień istnieje możliwość przekazania informacji dotyczącej odbioru dowodu rejestracyjnego na wskazany numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. W tym celu do wniosku należy załączyć oświadczenie, którego wzór jest dostępny do pobrania poniżej.

● W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną po pozytywnej weryfikacji skanów załączonych do przesłanego wniosku organ rejestrujący wzywa do przekazania (pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską za zwrotnym pokwitowaniem odbioru) oryginałów wymaganych dokumentów oraz tablic rejestracyjnych. Po otrzymaniu dokumentów organ rejestrujący może, po uzgodnieniu drogą elektroniczną z właścicielem pojazdu, przesłać na podany adres decyzję oraz zwracane oryginały i tablice rejestracyjne.

● jeżeli zagraniczny dowód rejestracyjny składa się z dwóch części do rejestracji należy załaczyć obie części dowodu rejestracyjnego;

● w przypadku zakupu pojazdu na firmę należy przedstawić wydruk KRS  lub wydruk z CEIDG (może być wydruk ze strony internetowej);

Rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy należy dokonać w terminie 30 dni od daty sprowadzenia pojazdu.

OPŁATY :

  Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego

      ▪    160,00 -w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • 120,00 zł - w przypadku motocykli,
 • 120,00 zł -w przypadku przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych,
 • 110,00 zł -w przypadku motorowerów.

Pierwsza rejestracja pojazdu nowego fabrycznie oraz przerejestrowania w RP

     ▪ 160,00 zł-w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli –              pierwsza rejestracja pojazdu nowego fabrycznie oraz rejestrowanego w RP (z wymianą tablic i wydaniem pozwolenia czasowego)

 • 120,00 zł - w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych,
 • 110,00 zł -w przypadku motorowerów.
 • 66,50 zł - w przypadku przerejestrowania pojazdu z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego, bez wydawania pozwolenia czasowego;
 • 80,00 zł - w przypadku przerejestrowania pojazdu z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego i wydaniem pozwolenia czasowego.

W przypadku woli posiadania tablic rejestracyjnych z wyróżnikiem indywidualnym, konieczna jest dodatkowa wizyta w urzędzie celem złożenia zapytania o możliwość wyprodukowania tablic o żądanym wyróżniku. Podczas tej wizyty należy złożyć wniosek wraz z dokumentami wymaganymi do zarejestrowania pojazdu.

 • Opłata za rejestrację pojazdu z wydaniem indywidualnych tablic samochodowych wynosi 1 080,00 zł oraz w przypadku wydania tablicy motocyklowej 580,00 zł
 • Dodatkowymi kosztami, które można ponieść jest wyrobienie tablic tymczasowych - 61 zł w przypadku samochodu oraz 36,75 zł w przypadku motocykla, motoroweru.

Opłatę rejestracyjną należy uiścić na konto: Powiat Wałecki, ul. Dąbrowskiego 17,

 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna nr 81 1090 1320 0000 0001 4721 7549  

lub kartą płatniczą, na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę;

Opłatę skarbową w wysokości 17 zł za udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, należy uiścić

na konto:

Gmina Miejska Wałcz Referat Księgowości

nr 31124037121111000043636662.

Nie podlega opłacie skarbowej za pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.


Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.   Istnieje możliwość sprawdzenia stanu załatwienia sprawy na stronie internetowej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych: https://www.pojazd.pwpw.pl/   Miejsce złożenia dokumentów:
- dot. rejestracji pojazdu w pokoju nr 6
- Punkt Obsługi Interesanta, pok. nr 1  

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Komunikacji i Transportu.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie ul.Władysława Andersa 34 za pośrednictwem Starosty Wałeckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Mróz

Data wytworzenia:
13 sty 2011

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
13 sty 2011, godz. 13:12

Osoba aktualizująca informacje

Michał Kałucki

Data aktualizacji:
17 kwi 2024, godz. 12:48