2759 Przyjęcie zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części lub pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowalnego lub jego części | BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Przyjęcie zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części lub pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowalnego lub jego części

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części

 

Zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części wymaga zgłoszenia właściwemu organowi.


Wymagane dokumenty :

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części powinno zawierać:

 1. Imię i nazwisko, adres inwestora (nazwę firmy i jej siedzibę), podpis inwestora.
 2. Określenie wnioskowanej zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części  z podaniem jego lokalizacji.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 1. Opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach , z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania.
 2. Zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi.
 3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (do pobranie w sekcji  "Druki, wnioski i Rejestry" ).
 4. Zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .
 5. W przypadku zmiany sposobu użytkowania, polegającej na podjęciu bądź zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki : bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń – ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia  budowlane bez ograniczeń  w odpowiedniej  specjalności.
 6. W zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.
 7. Rodzaj, zakres i sposób wykonywania ew. robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.
 8. W zależności od potrzeb – odpowiednie szkice lub rysunki.

 

Opłaty :

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.)

 • opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika - 17 zł,

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą złożenia wniosku lub pełnomocnictwa, gotówką w kasie Urzędu Miasta Wałcza Pl. Wolności 1  lub przelewem na konto Urzędu Miasta  nr 31124037121111000043636662 w Banku PKO S.A I Oddział Wałcz .  W  budynku Starostwa przy ul. Dąbrowskiego 17 w Wałczu znajduje się agencja  PKO BP.

 

Zwalnia się z opłaty skarbowej  :

 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia :
 1. poświadczony notarialnie lub przez organ upoważniający do odbioru dokumentów,
 2. jeśli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi ,wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 3. Jeśli mocodawca jest podmiot  zwolniony z opłaty skarbowej.

 

Miejsce złożenia dokumentów :

w Punkcie Obsługi Interesanta  Starostwa Powiatowego tj. w pokoju nr 6, 7  (parter ) w budynku przy ul. Dąbrowskiego 17 w Wałczu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 30 do 15 30 ,


Termin załatwienia sprawy: 30 dni

Jednostka odpowiedzialna :

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17

tel. (67) 250 84 26, 250 84 53, 250 84 54, 250 84 57, 250 84 60,

 

Informacje dodatkowe :

Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części  :

 1. wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
 2. narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 3. Roboty objęte zgłoszeniem można rozpocząć po upływie 30 dni od daty zgłoszenia jeśli właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji,
 4. może spowodować niedopuszczalne :
 • zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
 • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
 • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
 • wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 

· Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę – rozstrzygnięcie następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

Podstawa prawna:

Art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1332 ze zm.).


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Mróz

Data wytworzenia:
13 sty 2011

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
13 sty 2011, godz. 12:59

Osoba aktualizująca informacje

Michał Kałucki

Data aktualizacji:
17 sty 2022, godz. 12:01