Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

9) Karta usług - zgłoszenie robót budowlanych

Starostwo Powiatowe w Wałczu

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wałczu

78-600 Wałcz, ul. Dąbrowskiego 17,

poniedziałek – piątek 730 - 1530 

Nazwa postępowania

ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH (PB-2)

Miejsce składania dokumentów

Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17,

Punkt Obsługi Interesanta (pokój numer 1-2),

tel. 67 250-84-51, 67 250-84-52

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie (PB-2) można złożyć w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego przez platformę ePUAP (na stronie internetowej e-Budownictwo.gunb.gov.pl).

-W celu wypełnienia zgłoszenia konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 • inwestora (w tym danych do korespondencji),
 • pełnomocnika (jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika),
 • robót budowlanych.

W zakresie danych dotyczących robót budowlanych należy podać:

 • rodzaj wykonywania robót budowlanych,
 • zakres wykonywania robót budowlanych,
 • miejsce wykonywania robót budowlanych (w szczególności adres lub dane ewidencyjne z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków),
 • sposób wykonywania robót budowlanych,
 • termin rozpoczęcia robót budowlanych.

 

Jako termin rozpoczęcia robót budowlanych należy wskazać termin realny do wykonania, ale nie krótszy niż 21 dni, ponieważ tyle czasu ma organ
na rozpatrzenie zgłoszenia (zob. pozycję Termin załatwienia sprawy). Rozpoczęcie robót budowlanych przed upływem tego 21-dniowego terminu stanowi naruszenie art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo budowlane (z wyjątkiem sytuacji, gdy organ wydaje zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu).


Do zgłoszenia – druk (PB-2) należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – druk (PB-5). Zamiast Inwestora oświadczenie może wypełnić inna osoba (pełnomocnik), jeżeli jest do tego upoważniona (co powinno wprost wynikać z treści pełnomocnictwa).

 

Ponadto, w przypadku niektórych robót budowlanych, należy dołączyć:

 • odpowiednie szkice lub rysunki - w zależności od potrzeb,
 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw,
 • wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego lub uzasadnienie zarządcy drogi, w przypadku nieuwzględnienia wyników audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego w zgłoszeniu przebudowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej,
 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika,
 • inne dokumenty zgodnie z art. 30 ust. 4b i 4c Prawa budowlanego.

Opłaty

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej istnieje w przypadku przyjęcia zgłoszenia dotyczącego budowy sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych oraz gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa,
od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu:

 • o długości powyżej 1 kilometra – 2143 zł
 • o długości do 1 kilometra – 105 zł (tabela Część I pkt 9b ustawy o opłacie skarbowej

Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo – 17 zł (jeżeli zgłoszenie składane jest przez pełnomocnika).

Nr rachunku bankowego

Nazwa odbiorcy : Gmina Miejska Wałcz, 78-600 Wałcz, Plac Wolności 1 Konto: Bank PKO SA I Oddział w Wałczu Nr 31124037121111000043636662

Termin załatwienia sprawy

Organ ma 21 dni (od dnia doręczenia) na rozpatrzenie zgłoszenia.

W powyższym terminie organ może wydać:

 • postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia (wówczas inwestor będzie musiał uzupełnić zgłoszenie; nałożenie takiego obowiązku przerywa bieg powyższego terminu)
 • decyzję o sprzeciwie (od decyzji takiej przysługuje odwołanie
  do organu wyższej instancji).

Jeżeli w powyższym terminie organ nie wniesie sprzeciwu, inwestor może rozpocząć roboty budowlane. Brak sprzeciwu stanowi więc milczącą zgodę na roboty budowlane.

Organ może z urzędu, przed upływem powyższego terminu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

Forma załatwienia sprawy

Milcząca zgoda, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (przed upływem 21 dni do wniesienia sprzeciwu) lub decyzja
o wniesieniu sprzeciwu (od decyzji takiej przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji).

Podstawa prawna

Art. 30 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Art. 39.1 ust. 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji sprzeciwu przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem organu wydającego decyzję
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Informacje dodatkowe

-Jako termin rozpoczęcia robót budowlanych należy wskazać termin realny
do wykonania, ale nie krótszy niż 21 dni, ponieważ tyle czasu ma organ
na rozpatrzenie zgłoszenia (zob. Termin załatwienia sprawy). Rozpoczęcie robót budowlanych przed upływem tego 21-dniowego terminu stanowi naruszenie art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo budowlane (z wyjątkiem sytuacji, gdy organ wydaje zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu).

 

-Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej - oznacza to, że osoba składająca oświadczenie o tym, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane określoną w pkt 3 oświadczenia, jest świadoma odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy w niniejszym oświadczeniu, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego.

Wzory pism do wykorzystania

-Wzór zgłoszenia robót budowlanych w postaci elektronicznej (PB-2) określa załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych.

-Wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) określa załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane.

-Druki dostępne w urzędzie lub do pobrania na stronie internetowej tutejszego urzędu oraz na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowalnego.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Elżbieta Masło

Data wytworzenia:
23 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
12 sty 2011, godz. 15:19

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Przyjemska

Data aktualizacji:
23 maj 2022, godz. 09:26