2751 Przyjęcie zgłoszenia rozbiórki obiektu budowalnego (nie wymagające pozwolenia na rozbiórkę) | BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Przyjęcie zgłoszenia rozbiórki obiektu budowalnego (nie wymagające pozwolenia na rozbiórkę)

Zgłoszenie o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego

( nie wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę )

 

Rozbiórka :

 1. Budynków i budowli - nie będących obiektami zabytkowymi oraz nieobjętych opieką konserwatorską, o wysokości poniżej 8m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości,
 2. Obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę - jeżeli podlegają ochronie jako dobra kultury.

Uwaga:

 1. Rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę - jeżeli nie podlegają ochronie jako dobra kultury,        nie wymaga zgłoszenia właściwemu organowi.


 Wymagane dokumenty:
 

1. Zgłoszenie rozbiórki obiektu zawierające :

 • - imię i nazwisko, adres inwestora (nazwę firmy i jej siedzibę), podpis inwestora.
 • - określenie lokalizacji  rozbiórki,
 • - określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania rozbiórki (z podaniem wysokości obiektu i odległości od granicy działki).

2. Do zgłoszenia należy dołączyć :

 • rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki (zdjęcia), a także pozwolenia i dane  wymagane odrębnymi przepisami.

3. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia - wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.

 

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.)

 • opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika - 17 zł.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą złożenia wniosku lub pełnomocnictwa, gotówką w kasie Urzędu Miasta Wałcza Pl. Wolności 1  lub przelewem na konto Urzędu Miasta  nr 31124037121111000043636662 w Banku PKO S.A I Oddział Wałcz.   W budynku Starostwa przy ul. Dąbrowskiego 17 w Wałczu znajduje się agencja  PKO BP.

 

Zwalnia się z opłaty skarbowej  :

 • pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa , korzystające na podstawie umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pożytku publicznego
 • poświadczenie zgodności kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa nie podlegającego opłacieskarbowej lub od niej zwolnionego,
 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia :
 1. poświadczony notarialnie lub przez organ upoważniający do odbioru dokumentów,
 2. jeśli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi ,wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 3. Jeśli mocodawca jest podmiot  zwolniony z opłaty skarbowej.

 

Miejsce złożenia dokumentów :

W Punkcie Obsługi Interesanta  Starostwa Powiatowego tj. w pokoju nr 6, 7  (parter ) w budynku przy ul. Dąbrowskiego 17 w Wałczu,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 730do 1530,

 

Termin załatwienia spraw : 21 dni

 

Jednostka odpowiedzialna :


Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17

tel. (67) 250 84 26, 250 84 53, 250 84 54, 250 84 57, 250 84 60,


Tryb odwoławczy :

Od  decyzji  sprzeciwu do zgłoszonej rozbiórki przysługuje  stronom  prawo  wniesienia  odwołania  do  Wojewody  Zachodniopomorskiego,  za pośrednictwem Starosty Wałeckiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 

Informacje dodatkowe :

 1. Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu.
 2. Starosta może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów, jeżeli rozbiórka tych obiektów może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować :
 • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia
 • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
 • pogorszenie warunków zdrowotno –sanitarnych
 • wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
 1. Rozbiórka obiektu z wbudowanymi wyrobami zawierającymi azbest powinna być przeprowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 z 2004 r., poz. 649 ze zm.) oraz z  ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.),
 2. Roboty objęte zgłoszeniem można rozpocząć po upływie 21 dni od daty zgłoszenia jeśli właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji,

 

Podstawa prawna :

art. 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Mróz

Data wytworzenia:
12 sty 2011

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
12 sty 2011, godz. 15:19

Osoba aktualizująca informacje

Michał Kałucki

Data aktualizacji:
17 sty 2022, godz. 12:05