2442 Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza | BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Przedmiot sprawy: Udzielenie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

 

Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:

 

  1)  oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

  2)  adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

  3)  informację o tytule prawnym do instalacji;

  4)  informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;

  5)  ocenę stanu technicznego instalacji;

  6)  informację o rodzaju prowadzonej działalności;

  7)  opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;

  8)  blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;

  9)  informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;

10)  wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia; (informacje powinny zawierać określenie wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wyrażonej w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy);

11)  informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych;

12)  informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko;

13)  wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane;

14)  zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji;

15)  proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań;

16)  proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji (informacje powinny wskazywać usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów);

17)  deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;

18)  czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, powinien także zawierać:

 

  1)  czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku;

  2)  określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu;

  3)  opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawyzdnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150, z późn. zm.);

  4)  określenie aerodynamicznej szorstkości terenu;

  5)  aktualny stan jakości powietrza;

  6)  określenie warunków meteorologicznych;

  7)  wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników.

 

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
  2. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Dodatkowe informacje:

Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych,

powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów , o których mowa w art. 143 ustawy

prawo ochrony środowiska.

 

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział  Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 303, tel. 67 – 250 84 46

 

 

Podstawa Prawna

Art. 184 ust.2-4; art. 221 Ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2008 roku Dz. U. Nr  283. poz. 2840 ze zmianami)

 

 

Opłaty:

    za wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:

·         podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie ,  mikroprzedsiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy -506,0 zł,

·         pozostali przedsiębiorcy - 2011,0 zł,

    za zmianę pozwolenia:

·         mikroprzedsiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy - 253,0 zł,

·         pozostali przedsiębiorcy - 1005,50 zł.

 

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Starosty Wałeckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Mróz

Data wytworzenia:
11 lip 2012

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
11 lip 2012, godz. 11:25

Osoba aktualizująca informacje

Michał Kałucki

Data aktualizacji:
17 sty 2022, godz. 11:40