2761 1) Karta usług - pozwolenie na budowę | BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

1) Karta usług - pozwolenie na budowę

                           Starostwo Powiatowe w Wałczu

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wałczu

78-600 Wałcz, ul. Dąbrowskiego 17,

poniedziałek – piątek 730 - 1530 

Nazwa postępowania

UDZIELENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Miejsce składania dokumentów

Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17,

Punkt Obsługi Interesanta (pokój numer 1-2),

tel. 67 250-84-51, 67 250-84-52

Wymagane dokumenty

 • Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego przez platformę ePUAP (na stronie e-Budownictwo).
 • Do wniosku – druk (PB-1) (w każdym przypadku) należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – druk (PB-5). Zamiast Inwestora oświadczenie może wypełnić inna osoba (pełnomocnik), jeżeli jest
  do tego upoważniona.

Do wniosku należy również dołączyć:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci papierowej –
  w 3 egzemplarzach, albo w  formie dokumentu elektronicznego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym lub jej kopię.

Ponadto w przypadku niektórych robót budowlanych, należy dołączyć:

 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień i opinii,
 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (wraz
  z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
  o opłacie skarbowej,
 • inne dokumenty, które należy dołączyć zgodnie z art. 33 ust. 2
  pkt 3a-11 Prawa budowlanego.

W sytuacji, gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych (np. brak podpisu, pełnomocnictwa, wymaganych dokumentów) organ wezwie wnoszącego podanie, do usunięcia braków, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Opłaty

Uzyskanie pozwolenia na budowę podlega opłacie skarbowej, której
w wysokość uzależniona jest od rodzaju i zakresu zamierzenia budowlanego (tabela Część III pkt 9 ustawy o opłacie skarbowej):

 • budynek przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej innej
  niż rolnicza i leśna za każdy m 2 powierzchni użytkowej 1 zł nie więcej
  niż 539 zł,
 • budynek służący celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym 14 zł,
 • innego budynku ( np. budynek gospodarczy, garażowy, letniskowy) 48 zł,
 • studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ściekowych 20 zł,
 • budowli związanych z produkcją rolną 112 zł,
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych, oraz dróg z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść
  do budynków i zjazdów z drogi 2143 zł,
 • sieci wodociągowych kanalizacyjnych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych, oraz dróg do 1 kilometra,
 • innych budowli 155 zł,
 • urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym 91 zł,
 • na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych – 50 % stawek określonych powyżej.

Nie podlegają opłacie skarbowej zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo – 17 zł (jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika).

Nr rachunku bankowego

Nazwa odbiorcy : Gmina Miejska Wałcz, 78-600 Wałcz, Plac Wolności 1

Konto:                  Bank PKO SA I Oddział w Wałczu   

                 31124037121111000043636662

Termin załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca,
a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 W powyższym terminie organ może wydać:

 • postanowienie nakładające na inwestora obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia (po bezskutecznym upływie terminu organ wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę; nałożenie obowiązku uzupełnienia nieprawidłowości w projekcie zawiesza bieg powyższych terminów; na postanowienie organu nie przysługuje zażalenie ani skarga do sądu administracyjnego, lecz można
  je skarżyć w odwołaniu od decyzji wydanej w następstwie tego postanowienia).

Forma załatwienia sprawy

Decyzja o udzieleniu lub odmowie udzielenia pozwolenia na budowę
(od decyzji takiej przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji).

Podstawa prawna

art. 28 ustawy Prawo budowlane.

 Tryb odwoławczy

Od  decyzji  przysługuje  odwołanie  do Wojewody Zachodniopomorskiego,
za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia
jej doręczenia.

Informacje dodatkowe

Decyzja o pozwoleniu wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem trzech lat od dnia, w którym stała się ostateczna lub budowa została przerwana na okres dłuższy niż trzy lata.

W przypadku, gdy wniosek składany jest elektronicznie:

 • nie ma konieczności przesyłania dokumentów w postaci papierowej podpisanych elektronicznie przez podmioty sporządzające
  te dokumenty. Dokumenty zawierające podpis elektroniczny
  są oryginałami;
 • ponadto dokumenty mogą być dołączone również w postaci skanów lub zdjęć tych dokumentów. Nie dotyczy to pełnomocnictwa, oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz projektu zagospodarowania działki lub terenu
  i projektu architektoniczno-budowlanego, które składa się
  w oryginale, tj. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
  lub podpisem osobistym (z e-dowodu),
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane musi być podpisane podpisem kwalifikowanym, osobistym (z e-dowodu) lub zaufanym ponieważ
  do organu należy dostarczyć oryginalny dokument oświadczenia.

 

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane  składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej - oznacza to, że osoba składająca oświadczenie o tym, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane określoną w pkt 3 oświadczenia, jest świadoma odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy w niniejszym oświadczeniu, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego.

Wnioski i inne

wzory pism do wykorzystania

Wzór wniosku o pozwolenie na budowę (PB-1) określa załącznik
do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę.

Wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) określa załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane.

Druki dostępne w urzędzie lub do pobrania na stronie internetowej tutejszego urzędu oraz na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowalnego.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Elżbieta Masło

Data wytworzenia:
23 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Krystian Krawczyk

Data publikacji:
23 maj 2022, godz. 09:29

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Przyjemska

Data aktualizacji:
23 maj 2022, godz. 09:31