2760 12) Karta usług - zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania | BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

12) Karta usług - zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania

Starostwo Powiatowe w Wałczu

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wałczu

78-600 Wałcz, ul. Dąbrowskiego 17,

poniedziałek – piątek 730 - 1530 

Nazwa postępowania

ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA (PB-18)

Miejsce składania dokumentów

Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17,

Punkt Obsługi Interesanta (pokój numer 1-2),

tel. 67 250-84-51, 67 250-84-52

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie (PB-18) można złożyć w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego przez platformę ePUAP (na stronie internetowej e-Budownictwo.gunb.gov.pl).

Do zgłoszenia – należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – druk (PB-5). Zamiast Inwestora oświadczenie może wypełnić inna osoba (pełnomocnik), jeżeli jest do tego upoważniona (co powinno wprost wynikać z treści pełnomocnictwa).

Ponadto, w zależności od sytuacji, należy dołączyć:

 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie
  z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
  o opłacie skarbowej,
 • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego
  w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach,
  z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza
  się dokonać zmiany sposobu użytkowania,
 • zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi,
 • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego
  z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – w przypadku obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub kopię tego zaświadczenia,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu –
  w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jej kopię,
 • ekspertyzę techniczną wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności,
 • ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
  lub jego części, polegającej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego,
 • odpowiednie szkice lub rysunki – w zależności od potrzeb,
 • pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty wymagane przepisami prawa lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień lub opinii.

Opłaty

Zgłoszenie nie wymaga wnoszenia żadnych opłat. Wyjątkiem jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).

Nr rachunku bankowego

Nazwa odbiorcy : Gmina Miejska Wałcz, 78-600 Wałcz, Plac Wolności 1 Konto: Bank PKO SA I Oddział w Wałczu Nr 31124037121111000043636662

Termin załatwienia sprawy

Organ ma 30 dni (od dnia doręczenia) na rozpatrzenie zgłoszenia.
W powyższym terminie organ może wydać:

 • postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia (wówczas inwestor będzie musiał uzupełnić zgłoszenie; nałożenie takiego obowiązku przerywa bieg powyższego terminu),
 • decyzję o sprzeciwie (od decyzji takiej przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji),
 • jeżeli w powyższym terminie organ nie wniesie sprzeciwu, inwestor może dokonać zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • brak sprzeciwu stanowi więc milczącą zgodę na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • organ może z urzędu, przed upływem powyższego terminu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

 

Forma załatwienia sprawy

Milcząca zgoda, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (przed upływem 30 dni do wniesienia sprzeciwu) lub decyzja
o wniesieniu sprzeciwu (od decyzji takiej przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji).

Podstawa prawna

Art. 71 ust. 2 w zw. z ust. 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Art. 39.1 ust. 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji sprzeciwu przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem organu wydającego decyzję
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Informacje dodatkowe

-Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się:

 • podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń
 • podjęcie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zaliczanej do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

-Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej - oznacza to, że osoba składająca oświadczenie o tym, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane określoną w pkt 3 oświadczenia, jest świadoma odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy w niniejszym oświadczeniu, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego.

Wzory pism do wykorzystania

-Wzór zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
lub jego części (PB-18) stanowi załącznik do Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

-Wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane PB-5 określa załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane.

-Druki dostępne w urzędzie lub do pobrania na stronie internetowej tutejszego urzędu oraz na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowalnego.

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Elżbieta Masło

Data wytworzenia:
23 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Krystian Krawczyk

Data publikacji:
23 maj 2022, godz. 09:29

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Przyjemska

Data aktualizacji:
23 maj 2022, godz. 09:30