2750 Pozwolenie na budowę (rozbiórkę) obiektu budowlanego | BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Pozwolenie na budowę (rozbiórkę) obiektu budowlanego

 Pozwolenie na budowę ( rozbiórkę) obiektu budowlanego

Wymagane dokumenty :

1.   Wniosek o pozwolenie na budowę / rozbiórkę /,(   wzór druku do pobrania w sekcji  "Druki, wnioski i Rejestry") winien zawierać:

 • imię i nazwisko, adres inwestora (nazwę firmy i jej siedzibę), podpis,
 • nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych, numer ewidencyjny działki lub działek budowlanych oraz pozostałe dane wynikające z druku.

2.   Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

 • projekt budowlany w 4 egzemplarzach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem wydanym przez właściwą izbę samorządu zawodowego o wpisaniu projektanta na listę  członków, aktualnym na dzień opracowania projektu i określonym terminem ważności,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli jest wymagana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.),
 • specjalistyczną opinię, jeśli jest wymagana, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.),
 • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora, w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

 

3.   Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć:

 • zgodę właściciela obiektu,
 • szkic usytuowania obiektu budowlanego ,
 • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
 • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi,
 • w zależności od potrzeb projekt rozbiórki obiektu.
 • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora, w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

 

4.   W razie stwierdzenia niezgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i wymaganiami ochrony środowiska, wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz stwierdzenia niekompletności projektu budowlanego i braku wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń, Starosta nakłada postanowieniem obowiązek uzupełnienia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie, wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

 

Opłaty :

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. z  2016 r.  poz.1827 ze zm.)

 • opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika - 17 zł,
 • opłata skarbowa od pozwolenia na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym wynosi dla :
 • budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna za każdy m2 powierzchni użytkowej - 1 zł ( nie więcej niż 539 zł).
 • budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14 zł,
 • innego budynku - 48 zł,
 • studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków  - 20 zł,
 • budowli związanych z produkcją rolną - 112 zł,
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi – 2143 zł,
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 kilometra - 105 zł,
 • innych budowli - 155 zł,
 • urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 91 zł,
 • opłata skarbowa od pozwolenia na przebudowę lub remont obiektu budowlanego wynosi 50 % stawek określonych powyżej,
 • opłata skarbowa od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego - 36 zł ,
 • opłata skarbowa od pozostałych zezwoleń - 82 zł,
 • opłata skarbowa od zatwierdzenia projektu budowlanego - 47 zł,
 • od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby - 90 zł,
 • opłata skarbowa od zmiany pozwolenia na budowę – w zależności od zakresu zmiany.

 

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą złożenia wniosku lub pełnomocnictwa, gotówką w kasie Urzędu Miasta Wałcza Pl. Wolności 1 , w godzinach  od  8 30  do 14 30 lub przelewem na konto Urzędu Miasta  nr 31124037121111000043636662 w Banku PKO S.A I Oddział Wałcz . W  budynku Starostwa przy ul. Dąbrowskiego 17 w Wałczu znajduje się agencja  PKO BP.

Nie podlegają opłacie skarbowej :

 • czynności urzędowe , wydanie zaświadczenia , oraz  zezwoleniaw sprawach budownictwa mieszkaniowego,
 • dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczeń oraz zezwoleń ,jeśli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od nich zwolnione

 

Zwalnia się z opłaty skarbowej  :

 • pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa , korzystające na podstawie umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pożytku publicznego
 • czynności urzędowe ,zaświadczenia ,decyzje  wydawane dla osób, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa
 • decyzje umarzające postępowanie lub wydawane w postępowaniu odwoławczym lub  w trybie szczególnym,
 • poświadczenie zgodności kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa nie podlegającego opłacie skarbowej lub od niej zwolnionego,
 • pozwolenie na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
 • pozwolenia na budowę budynków przeznaczonych  na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
 • pozwolenie  na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków,
 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia :
 1. poświadczony notarialnie lub przez organ upoważniający do odbioru dokumentów,
 2. jeśli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi ,wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 3. jeśli mocodawca jest podmiot  zwolniony z opłaty skarbowej.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta  Starostwa Powiatowego tj. w pokoju nr 6, 7  (parter ) w budynku przy ul. Dąbrowskiego 17                w Wałczu,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 730do 1530,

Po odbiór decyzji należy zgłosićsięw pokojach nr 107, 108, 109, 110, 111  w budynku przy ul. Dąbrowskiego 17 w Wałczu 

tel. (67) 250 84 26, 250 84 53, 250 84 54, 250 84 57, 250 84 60.

 

Termin załatwienia spraw :

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy  od  dnia  wszczęcia  postępowania.

 

Jednostka odpowiedzialna :

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17 ; 

tel. (67) 250 84 26, 250 84 53, 250 84 54, 250 84 57, 250 84 60.

 

Tryb odwoławczy :

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Starosty Wałeckiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania otrzymania

 

Informacje dodatkowe :

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

 

Podstawa prawna :

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  ( t. j. Dz.U. 2017 r. poz. 1332 ze zm. )


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Mróz

Data wytworzenia:
12 sty 2011

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
12 sty 2011, godz. 15:07

Osoba aktualizująca informacje

Michał Kałucki

Data aktualizacji:
17 sty 2022, godz. 12:06