Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

10) Karta usług - zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Starostwo Powiatowe w Wałczu

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wałczu

78-600 Wałcz, ul. Dąbrowskiego 17,

poniedziałek – piątek 730 - 1530 

Nazwa postępowania

ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (PB-2a)

Miejsce składania dokumentów

Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17,

Punkt Obsługi Interesanta (pokój numer 1-2),

tel. 67 250-84-51, 67 250-84-52

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie (PB-2a) można złożyć w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego przez platformę ePUAP (na stronie internetowej e-Budownictwo.gunb.gov.pl).

Do zgłoszenia – należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – druk (PB-5). Zamiast Inwestora oświadczenie może wypełnić inna osoba (pełnomocnik), jeżeli jest do tego upoważniona (co powinno wprost wynikać z treści pełnomocnictwa).

Do zgłoszenia należy również dołączyć:

 • 3 egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego w postaci papierowej
  lub w formie dokumentu elektronicznego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw,
  lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym lub jej kopię. Decyzja
  o warunkach zabudowy nie jest wymagana, gdy na danym obszarze obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto, w przypadku niektórych robót budowlanych, należy dołączyć:

 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień i opinii,
 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (wraz
  z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
  o opłacie skarbowej.

Opłaty

Dokonanie zgłoszenia z projektem podlega opłacie skarbowej, której
w wysokość uzależniona jest od rodzaju i zakresu zamierzenia budowlanego:

 • w przypadku budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  w wysokości - 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej, nie więcej niż 539 zł; z opłaty skarbowej zwolnione jest przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budynku zniszczonego
  lub uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych (tabela Część I pkt 9a ustawy o opłacie skarbowej),
 • w przypadku przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w wysokości 50% stawki określonej dla budowy budynku jednorodzinnego; z opłaty skarbowej zwolnione jest przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budynku zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych (tabela Część I pkt 9c ustawy o opłacie skarbowej)

Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo – 17 zł (jeżeli zgłoszenie składane jest przez pełnomocnika).

Nr rachunku bankowego

Nazwa odbiorcy : Gmina Miejska Wałcz, 78-600 Wałcz, Plac Wolności 1 Konto: Bank PKO SA I Oddział w Wałczu Nr 31124037121111000043636662

Termin załatwienia sprawy

Organ ma 21 dni (od dnia doręczenia) na rozpatrzenie zgłoszenia.

W powyższym terminie organ może wydać:

 • postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia (wówczas inwestor będzie musiał uzupełnić zgłoszenie; nałożenie takiego obowiązku przerywa bieg powyższego terminu)
 • decyzję o sprzeciwie (od decyzji takiej przysługuje odwołanie
  do organu wyższej instancji).

Jeżeli w powyższym terminie organ nie wniesie sprzeciwu, inwestor może rozpocząć roboty budowlane. Brak sprzeciwu stanowi więc milczącą zgodę na roboty budowlane.

Organ może z urzędu, przed upływem powyższego terminu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

Forma załatwienia sprawy

Milcząca zgoda, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (przed upływem 21 terminu do wniesienia sprzeciwu) lub decyzja
o wniesieniu sprzeciwu (od decyzji takiej przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji).

Podstawa prawna

Art. 29 ust. 1, pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Art. 39.1 ust. 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji sprzeciwu przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem organu wydającego decyzję
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Informacje dodatkowe

-Ustawa Prawo budowlane zawiera kategorię zamierzeń inwestycyjnych, które realizuje się na zgłoszenie z jednoczesnym obowiązkiem sporządzenia i złożenia wraz z tym zgłoszeniem projektu zagospodarowania działki
lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego (dalej zgłoszenie
z projektem).

Obowiązujący art. 29 ust. 1 i 3 ustawy – Prawo budowlane wśród obiektów i robót budowlanych, które można realizować na zgłoszenie z jednoczesnym obowiązkiem sporządzenia i dołączenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wymienia m. in.:

 • budowę wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce
  lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 • przebudowę przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona
  do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany.

 

-Jako termin rozpoczęcia robót budowlanych należy wskazać termin realny
do wykonania, ale nie krótszy niż 21 dni, ponieważ tyle czasu ma organ
na rozpatrzenie zgłoszenia (zob. Termin załatwienia sprawy). Rozpoczęcie robót budowlanych przed upływem tego 21-dniowego terminu stanowi naruszenie art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo budowlane (z wyjątkiem sytuacji, gdy organ wydaje zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu).

 

-Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej - oznacza to, że osoba składająca oświadczenie o tym, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane określoną w pkt 3 oświadczenia, jest świadoma odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy w niniejszym oświadczeniu, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego.

Wzory pism do wykorzystania

-Zgłoszenie budowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego składane jest na formularzu PB-2a, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych.

-Wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane PB-5 określa załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane.

-Druki dostępne w urzędzie lub do pobrania na stronie internetowej tutejszego urzędu oraz na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowalnego.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Elżbieta Masło

Data wytworzenia:
23 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
12 sty 2011, godz. 15:07

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Przyjemska

Data aktualizacji:
23 maj 2022, godz. 09:27