2462 Likwidacja klubu sportowego | BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Likwidacja klubu sportowego

Likwidacja klubu sportowego.

 

Klub podejmując uchwałę o likwidacji (na zasadach określonych w Statucie Klubu) wyznacza likwidatora (w razie braku wyznaczenia w uchwale likwidatora likwidatorami są członkowie zarządu) oraz uchwałę o przeznaczeniu majątku klubu

 

Zgodnie z art. 37 ustawy Prawo o stowarzyszeniach obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.

Likwidator w szczególności powinien:

  1. zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, z podaniem swego nazwiska, imienia i miejsca zamieszkania, sądem właściwym jest sąd rejonowy właściwy według miejsca siedziby organizacji,
  2. dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego,
  3. po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie stowarzyszenia               z Krajowego Rejestru Sądowego.

W w/w wymienionych przepisach zamiast określenia „sąd” należy rozumieć „organ ewidencyjny”, a „Krajowy Rejestr Sądowy” „ewidencja klubów sportowych”

 

Ad. 1)

O podjęciu likwidacji należy zawiadomić organ ewidencyjny w przypadku Powiatu Wałeckiego jest nim Starosta Wałecki, przedkładając protokół walnego zebrania, uchwałę             o rozwiązaniu oraz listę obecności.

 

 

Ad. 2)

Następnie likwidator powinien podać do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego. Zobowiązany jest do sporządzenia listy wierzycieli                       i dłużników, a po jej sporządzeniu powinien przystąpić do egzekwowania długów                         i zaspokojenia wierzytelności.

W ramach likwidacji likwidator może dokonać wszelkich czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji (np.: składać oświadczenia woli o rozwiązaniu umów zawartych ze stowarzyszeniem, zawierać nowe umowy niezbędne do przeprowadzenia likwidacji).

Kolejną czynnością likwidatora jest sporządzenie sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej składa się z:

  1. bilansu,
  2. rachunku wyników (zysków i strat),
  3. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

 

Ad. 3)

Likwidator powinien złożyć do organu ewidencyjnego wniosek o wykreślenie klubu z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej.

Do wniosku o wykreślenie organizacji z rejestru należy dołączyć sprawozdanie finansowe na koniec likwidacji.

Opłaty:  

Wykreślenie klubu z ewidencji następuję na podstawie decyzji administracyjnej. Za wydanie decyzji należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 10 zł.

Zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji  należy dokonać w kasie Urzędu Miasta Wałcza lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Wałcza 31 1240 3712 1111 0000 4363 6662.

Tytułem: "Opłata skarbowa za wydanie decyzji"

Dowód opłacenia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku

O zakończeniu działalności przez klub należy powiadomić urząd skarbowy oraz urząd statystyczny

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta pokój nr 6 i 7

Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do 15:30.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich (pok. nr 114 I piętro, tel. 67 250-84-29)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Starosty Wałeckiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Informacja dodatkowa:

Po uprawomocnieniu się decyzji o wykreśleniu klubu z ewidencji traci on osobowość prawną.

Załączniki:

Wzór wniosku o zmianę danych w ewidencji klubów sportowych

Wzór wniosku o wykreślenie klubu z ewidencji klubów sportowych


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Wojciech Pastuszak

Data wytworzenia:
03 sty 2018

Osoba dodająca informacje

Wojciech Pastuszak

Data publikacji:
03 sty 2018, godz. 11:35

Osoba aktualizująca informacje

Wojciech Pastuszak

Data aktualizacji:
12 maj 2021, godz. 14:03