Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Klauzula ochrony danych osobowych

Dane Osobowe:

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Wałczu, Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 54.

2. Informuje się, że został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych. Niżej wskazuje się jego dane kontaktowe.

e-mail: iodpzoon@powiatwalecki.pl telefon: 67 250 84 23

3. Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie orzeczenia niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o wydanie karty parkingowej, o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.). Dane przetwarzane są w granicach zakreślonych wyżej wskazaną ustawą oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, a także ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz z przepisów wykonawczych do tej ustawy.

6. Osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania tych danych będzie niemożliwość realizacji złożonego wniosku.

9. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

10. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w innych celach, niż w związku ze złożonym wnioskiem.

11. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Michał Nieczaj

Data wytworzenia:
24 maj 2018

Osoba dodająca informacje

Michał Nieczaj

Data publikacji:
24 maj 2018, godz. 15:10

Osoba aktualizująca informacje

Krystian Krawczyk

Data aktualizacji:
29 maj 2018, godz. 14:26