Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Kierowanie do najbliższego powiatu w celu wydania skierowania do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii lub Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Kierowanie do najbliższego powiatu w celu wydania skierowania do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
lub Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

 

Informacja:

Starosta Wałecki ze względu na miejsce zamieszkania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), zapewnia mu odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności. Starosta Wałecki kieruje dziecko do najbliższego powiatu (który dysponuje wolnymi miejscami), prowadzącego młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające dzieciom i młodzieży, zapewniając realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 

 

Wymagane dokumenty:
- wniosek rodziców (opiekunów prawnych) o przyjęcie dziecka do ośrodka - druk
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
- potwierdzenie zameldowania
- odpis aktu urodzenia
- klauzula o ochronie danych osobowych - druk
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych - druk

Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

 

Miejsce złożenia dokumentów:
Punkt Obsługi Interesanta, parter, pokój nr 1 i 2
Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do 15:30.
Starostwo Powiatowe w Wałczu
ul. Dąbrowskiego 17

 

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

 

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Edukacji i Rozwoju Powiatu
Starostwa Powiatowego, tel. (67) 250 84 18, 55


Podstawa prawna:
- art. 127 ust. 13 i 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

 

Dane Osobowe:

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Wałecki z siedzibą w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17.

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych:

tel: 67 250 8429

e-mail: zk@powiatwalecki.pl

3. Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożonym wnioskiem o skierowanie do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego lub Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  na podstawie art. 127 ust. 13 i 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm).

4. Dane osobowe zostaną przekazane szkołom i organom prowadzącym szkoły na podstawie art. 127 ust. 13 i 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Dane szczególnie chronione przekazywane są ww. podmiotom wyłącznie w celu realizacji wniosku.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. Osoba, której dane osobowe dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarza­nie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację złożonego wniosku.

9. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

10. Podane dane nie będą przetwarzane w innych celach, niż w związku ze złożonym wnioskiem.

11. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany , w tym nie będzie wobec nich profilowania.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Mróz

Data wytworzenia:
13 sty 2011

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
13 sty 2011, godz. 13:37

Osoba aktualizująca informacje

Krystian Krawczyk

Data aktualizacji:
02 wrz 2022, godz. 13:13