Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ewidencja klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń

Ewidencja klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń.

 

Kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej działające na terenie powiatu wałeckiego podlegają wpisowi do ewidencji, prowadzonej przez Starostę Wałeckiego.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 czerwca 2010 r. o sporcie;
 2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach;
 3. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r w sprawie ewidencji klubów sportowych.

 

Wymagane dokumenty:

 Zarząd klubu sportowego składa do organu ewidencyjnego wniosek o wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, wraz z załącznikami:

- statut klubu sportowego,

- lista założycieli (minimum 7 osób) zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,

- protokół z zebrania założycielskiego wraz z uchwałami o utworzeniu klubu sportowego, uchwaleniu statutu oraz wyboru władz klubu,

- informacja o adresie siedziby klubu sportowego.

Wniosek podpisują wszyscy członkowie zarządu.   Statut klubuokreśla w szczególności:

1)      nazwę klubu, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,

2)      teren działania i siedzibę klubu,

3)      cele i sposoby ich realizacji,

4)      sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,

5a)    możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją,

5)      władze klubu, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,

6)      sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał,

7)      sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,

8)      zasady dokonywania zmian statutu,

9)      sposób rozwiązania się klubu.

  Dodatkowe informacje:  
  • Klub sportowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Klub sportowy wpisany do ewidencji, w terminie 14 dni od dnia zmiany danych:
 • nazwy, siedziby oraz adresu,
 • osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej,
 • statutu,

składa wniosek o dokonanie zmian w ewidencji.

  • Klub sportowy, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej działa na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji.

Dane Osobowe:

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informujemy ,że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Wałecki z siedzibą w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17.
 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: zk@powiatwalecki.pl , tel. 67 250 84 29.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożonym wnioskiem o wpis do ewidencji klubów sportowych/ o wydanie zaświadczenia o wpisie/o zmianę danych w ewidencji klubów sportowych na podstawie ustawy z dnia 28 czerwca 2010 r. o sporcie na podstawie Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r w sprawie ewidencji klubów sportowych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami wykonawczymi do ustawy.
 6. Osoba, której dane osobowe dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarza­nie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację złożonego wniosku.
 9. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych
 10. Podane dane nie będą przetwarzane w innych celach, niż w związku ze złożonym wnioskiem.
 11. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany , w tym nie będzie wobec nich profilowania.
Opłaty:   Wpis (wydanie decyzji administracyjnej orzekającej o wpisie) klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej do ewidencji Starosty Wałeckiego podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł (podstawa prawna: załącznik- Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia- do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

Zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji należy dokonać w kasie Urzędu Miasta Wałcza lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Wałcza  31 1240 3712 1111 0000 4363 6662.

Tytułem: "Opłata skarbowa za wydanie decyzji"

Dowód opłacenia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie jednak nie dłużej niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Termin rozpatrzenia wniosku uzależniony jest od prawidłowego i kompletnego przedstawienia materiału dowodowego.

Wpis lub odmowa wpisu do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej nastepuje w drodze decyzji administracyjnej.

Klub sportowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta pokój nr 6 i 7

Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do 15:30.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich (pok. nr 114 I piętro, tel. 67 250-84-29)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Starosty Wałeckiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Załączniki:

Wzór wniosku o wpis do ewidencji klubów sportowych

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wpisie  doc

Wzór wniosku o zmianę danych w ewidencji klubów sportowych  doc


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Wojciech Pastuszak

Data wytworzenia:
15 maj 2012

Osoba dodająca informacje

Wojciech Pastuszak

Data publikacji:
15 maj 2012, godz. 08:12

Osoba aktualizująca informacje

Wojciech Pastuszak

Data aktualizacji:
12 maj 2021, godz. 14:03