Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Dostawa środków czystości w 2019 roku

Oznaczenie sprawy: AG.272.2.2019

Wałcz, dnia 3 stycznia 2019 roku

 

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

(zapytanie ofertowe)

Dostawa środków czystości w 2019 roku

Kod CPV 39830000-9, 33760000-5

  1. Opis przedmiotu zamówienia: opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  3. Wymagany/pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.
  4. Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się kryterium:

cena – 100%

Punkty zostaną obliczone według następujących wzorów:

Kryterium cena:

cena najniższej oferty

podlegającej ocenie

Liczba punktów = ------------------------------------------------------- x 100

cena oferty badanej

  1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) Formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;

2) Wypełniony i podpisany Arkusz kalkulacyjny najczęściej zakupywanych środków czystości - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

  1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

1) wartość dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;

2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;

3) cena podana przez wykonawcę za świadczoną dostawę jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w tym okresie.

  1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.
  1. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) należy ją złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, z dopiskiem zapytanie ofertowe na „Dostawę środków czystości w 2019 roku”,

2) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

  1. Miejsce i termin złożenia oferty:

ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 stycznia 2019 r.,

do godz. 12:30 w siedzibie zamawiającego, budynek Starostwa Powiatowego ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz

Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.

  1. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14 stycznia 2019 r. , o godz. 12:30 w siedzibie zamawiającego, sala narad pok. Nr 305 (III piętro).

 

  1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest:

w zakresie przedmiotu zamówienia - Katarzyna Sobocińska, tel. 67-250-84-49, e-mail: k.sobocinska@powiatwalecki.l

w zakresie procedury - Magdalena Krawczyk, telefon: 67 250 84 59,e-mail: m.krawczyk@powiatwalecki.pl

 

  1. Informacja o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informujemy, że w przypadku złożenia oferty dane osobowe wykonawców będą chronione:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Wałecki z siedzibą
  w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO):

Tel.: 67-250-84-29

e-mail: zk@powiatwalecki.pl

 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 2. Podane dane nie będą przetwarzane w innych celach, niż w związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.

 

 

podpisy osób upoważnionych

Bogdan Wankiewicz                                                                                           Jan Grudziński

 

STAROSTA                                                                                                       CZŁONEK ZARZĄDU

 

Załączniki do pobrania poniżej:

- załącznik nr 1 - formularz oferty wg załączonego wzoru;

- załącznik nr 2 – wzór umowy;

- załącznik nr 3 – Arkusz kalkulacyjny najczęściej zakupywanych środków czystości;

- załącznik nr 4 – opis przedmiotu zamówienia.

 

                                                      Wałcz, dnia 18 stycznia 2019 roku

AG.272.2.2019

                                    Sklep Wielobranżowy „TURKUS”

                                                                                                                                          Teresa Pietrzak

                                                                                                                                           ul. Wojska Polskiego 27

                                                                                                                                            78-600 Wałcz

                               turkus@vp.pl

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zawiadamia się, że w postępowaniu na „Dostawę środków czystości w 2019 roku, została wybrana niżej wymieniona oferta.

Dane wybranej oferty: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: Sklep Wielobranżowy „TURKUS” Teresa Pietrzak ul.Wojska Polskiego 27,78-600 Wałcz

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia: 7.517,37 zł brutto

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

Lp.

WYKONAWCA

 

Cena brutto za wykonanie dzieła

Kryterium 100% cena, uzyskane punkty

Liczba punktów

1.

Sklep Wielobranżowy „TURKUS”

Teresa Pietrzak

ul. Wojska Polskiego 27

78-600 Wałcz

turkus0@vp.pl

7.517,37

100,00

100,00

2.

P.P.H „PROHANKOP”

Barbara Rychlik

ul. Witosa 12

64-980 Trzcianka

prohankop@gmail.com

Oferta odrzucona

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w postępowaniu. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza.

 

                                                                                                                     (kierownik Zamawiającego)

                                                                                         Bogdan Wankiewicz                                              Jolanta Wegner

                                                                                               Starosta                                                           Wicestarosta

Do wiadomości:

 1. Adresat

 2. Wykonawcy

 3. strona internetowa, www.bip.powiatwalecki.pl

 4. a/a


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Krawczyk

Data wytworzenia:
03 sty 2019

Osoba dodająca informacje

Magdalena Krawczyk

Data publikacji:
03 sty 2019, godz. 16:13

Osoba aktualizująca informacje

Michał Kałucki

Data aktualizacji:
17 sty 2022, godz. 12:39