Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Dostawa materiałów biurowych w 2019 roku

Oznaczenie sprawy: AG.272.3.2019

Wałcz, dnia 3 stycznia 2019 roku

 

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

(zapytanie ofertowe)

Dostawa materiałów biurowych w 2019 roku.

 

Kod CPV 30190000-7

  1. Opis przedmiotu zamówienia: opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  3. Wymagany/pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.
  4. Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się kryterium:

cena – 100 %

Punkty zostaną obliczone według następujących wzorów:

Kryterium cena:

cena najniższej oferty

podlegającej ocenie

Liczba punktów = ------------------------------------------------------- x 100

cena oferty badanej

 

  1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
 1. Formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
 2. Wypełniony i podpisany Arkusz kalkulacyjny najczęściej zakupywanych materiałów biurowych - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 

  1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

1) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;

2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;

3) cena podana przez wykonawcę za świadczoną dostawę jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w tym okresie.

  1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.
  1. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) należy ją złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, z dopiskiem zapytanie ofertowe na „Dostawę materiałów biurowych w 2019 roku.”,

2)cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

 

  1. Miejsce i termin złożenia oferty:

ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 stycznia 2019 r. (termin ten powinien wynosić nie mniej niż 10 dni od dnia przesłania i upublicznienia zapytania ofertowego),do godz. 12:30 w siedzibie zamawiającego.

Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.

  1. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14 stycznia 2019 r. , o godz. 12:45 w siedzibie zamawiającego.

  1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest:

w zakresie przedmiotu zamówienia - Katarzyna Sobocińska, tel. 67-250-84-49, e-mail: k.sobocinska@powiatwalecki.l

w zakresie procedury - Magdalena Krawczyk, telefon: 67 250 84 59,e-mail: m.krawczyk@powiatwalecki.pl

  1. Informacja o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informujemy, że w przypadku złożenia oferty dane osobowe wykonawców będą chronione:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Wałecki z siedzibą
  w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO):

Tel.: 67-250-84-29

e-mail: zk@powiatwalecki.pl

 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 2. Podane dane nie będą przetwarzane w innych celach, niż w związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.

 

 

podpisy osób upoważnionych

Bogdan Wankiewicz                                                                     Jan Grudziński

STAROSTA                                                                                  CZŁONEK ZARZĄDU

 

 

Załączniki do pobrania:

- załącznik nr 1 - formularz oferty wg załączonego wzoru;

- załącznik nr 2 – wzór umowy;

- załącznik nr 3 – Arkusz kalkulacyjny najczęściej zakupywanych materiałów

- załącznik nr 4 – opis przedmiotu zamówienia.

 


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Krawczyk

Data wytworzenia:
03 sty 2019

Osoba dodająca informacje

Magdalena Krawczyk

Data publikacji:
03 sty 2019, godz. 17:21

Osoba aktualizująca informacje

Kamila Paździor

Data aktualizacji:
14 maj 2019, godz. 13:44