2461 Biuro Rzeczy Znalezionych | BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Biuro Rzeczy Znalezionych

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
Starostwo Powiatowe w Wałczu

78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 17 Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa, Spraw Obywatelskich i Informatyki I piętro, pokój 114  tel. (67) 250 84 29

godziny pracy Biura
w poniedziałek - piątek w godzinach od  7:30 do 15:30.
 

 

Kto znalazł rzecz i zna osobę uprawnioną do jej odbioru oraz jej miejsce pobytu, niezwłocznie zawiadamia ją o znalezieniu rzeczy i wzywa do jej odbioru.

 

 

 1. Kto znalazł rzecz i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy.
 2. Kto znalazł rzecz w cudzym pomieszczeniu niezwłocznie zawiadamia o tym osobę zajmującą pomieszczenie i na żądanie tej osoby oddaje jej rzecz na przechowanie. Jeżeli osoba zajmująca pomieszczenie nie zna osoby uprawnionej do odbioru rzeczy lub nie zna miejsca jej pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę.
 3. Kto znalazł pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej i nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, oddaje rzecz niezwłocznie właściwemu staroście.
 4. Kto znalazł rzecz, której cechy zewnętrzne lub umieszczone na niej znaki szczególne wskazują, że stanowi ona sprzęt lub ekwipunek wojskowy, oraz w przypadku znalezienia dokumentu wojskowego, a w szczególności legitymacji, książeczki lub zaświadczenia wojskowego albo karty powołania, oddaje rzecz lub dokument niezwłocznie właściwemu staroście.
 5. Kto znalazł rzecz inną niż rzecz, o której mowa w ust. 4 i 5, może ją oddać staroście.
 6. Kto znalazł rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, niezwłocznie oddaje rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia - zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 7. Kto znalazł rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego (właściwy zarządca), który po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje ją staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy.

W przypadku gdy przechowanie lub oddanie rzeczy przez znalazcę jest niemożliwe albo połączone z niebezpieczeństwem pogorszenia się rzeczy, trudnościami lub znacznymi kosztami, znalazca może ograniczyć się do wskazania osobie uprawnionej do odbioru rzeczy, staroście lub właściwemu zarządcy miejsca, w którym rzecz się znajduje.

Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są do przechowania rzeczy znalezione na terenie powiatu wałeckiego za wyjątkiem:

 1. rzeczy znalezionych w budynkach publicznych albo innych budynkach, w pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz do rzeczy znalezionych w środkach transportu publicznego - wówczas znalazca obowiązany  jest oddać rzecz znalezioną do zarządcy tego budynku lub pomieszczenia bądź zarządcy środka transportu publicznego,
 2. rzeczy, której posiadanie wymaga szczególnego zezwolenia organów państwowych, jak broń, amunicja, materiały wybuchowe, a oraz dowody osobiste lub paszporty  - znalazca powinien niezwłocznie oddać znalezioną rzecz lub dokument najbliższej jednostce Policji.
 3. rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.
 4. rzeczy, co do których zachodzi podejrzenie, że zostały porzucone z zamiarem wyzbycia się własności.

 

Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych muszą określić:

 

 • jaka rzecz (przedmiot) zastała zgubiona, opisać rzecz, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne,
 • przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych środków zużycia).

Dane Osobowe:

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informujemy ,że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Wałecki z siedzibą w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17.
 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: zk@powiatwalecki.pl , tel. 67 250 84 29.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w związku z przyjęciem zawiadomienia o znalezieniu/zagubieniu rzeczy na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych oraz na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.
 5. Starosta Wałecki zawiadamia znalazcę o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami wykonawczymi do ustawy.
 7. Osoba, której dane osobowe dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarza­nie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację złożonego wniosku.
 10. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych
 11. Podane dane nie będą przetwarzane w innych celach, niż w związku ze złożonym zawiadomieniem o znalezieniu rzeczy.
 12. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.
Podstawa Prawna:  
 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
 2. Ustawa  z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Wojciech Pastuszak

Data wytworzenia:
15 maj 2012

Osoba dodająca informacje

Wojciech Pastuszak

Data publikacji:
15 maj 2012, godz. 08:14

Osoba aktualizująca informacje

Wojciech Pastuszak

Data aktualizacji:
23 kwi 2021, godz. 11:14