Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2014


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 31 grudnia 2014 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczeniem kablem telekomunikacyjnym w rurze osłonowej RHDPEp 75/4,3 rzeki Runica w miejscowości Strzaliny (działka nr 181 obręb Strzaliny) 2015-01-15 13:45:53
Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 24 grudnia 2014 roku postępowania administracyjnego - na wniosek Pana Zbigniewa Bartnikowskiego (TRAB Mosty, Projektowanie, Nadzory, ul. Makuszyńskiego 34, 81-595 Gdynia), z dnia 14 października 2014 roku, działającego w ramach pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 31 - o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego 2015-01-08 10:57:20
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w dniu 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych ? sześciu zastawek o stałym piętrzeniu typu ZDK na cieku ?Dopływ spod Dubina? w Leśnictwie Ostrowiec oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia wód powierzchniowych cieku ?Dopływ spod Dubina? w km 0+303,5; 0+840,5; 1+178,5; 1+506; 1+736 za pomocą projektowanych zastawek ze stałym piętrzeniem w celu zwiększenia możliwości re 2014-12-17 13:45:34
Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 20 listopada 2014 roku postępowania administracyjnego - na wniosek Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu z siedzibą przy ul. Budowlanych 9/4, z dnia 18 listopada 2014 roku (znak: L.Dz.TOS/1947/2014) - o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych (w ramach systemu handlu uprawnieniami) oraz zatwierdzenia planów monitorowania wielkości emisji CO2 z instalacji: a) Ciepłowni KR-3 Wałcz zlokalizowanej przy ul. Budowlanych 85 w Wałczu 2014-12-11 15:11:26
Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 01 grudnia 2014 roku postępowania administracyjnego - na wniosek Pana Igora Szumiłowicza (ORLEN Eko Sp. z o.o. Zespół Regionalny Północno-Zachodni, ul. Gen. L. Rayskiego 29, 70-442 Szczecin) z dnia 28 listopada 2014 roku znak: OE/BPR-PŁNZACH/151/2014, działającego na rzecz i w imieniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7 - o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, bę 2014-12-09 09:38:44
Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 05 listopada 2014 roku postępowania administracyjnego - na wniosek Impreglon Engineering Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Wałczu przy ul. Kołobrzeskiej 39 - o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery z instalacji eksploatowanych przez Impreglon Engineering Sp. z o.o. na terenie Zakładu w Wałczu (ul. Kołobrzeska 37 i 39). 2014-12-01 13:42:17
Zawiadomienie - pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego - dwóch stawów rybnych przedzielonych groblą o ekstensywnej hodowli rybackiej na terenie działki geod. nr 600 obręb ewidencyjny Wołowe Lasy, gm. Człopa 2014-11-20 08:55:03
Zawiadomienie - pozwolenie wodnoprawne na wykonanie przejścia trasą przyłącza wodociągowego pod dnem rzeki Młynówka Mirosławiecka w km - 1+085 2014-11-03 12:09:46
Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 14 października 2014 roku postępowania administracyjnego - na wniosek Pana Jerzego Kupienia zam. w Wałczu przy ul. Tęczowej 5-7/6, z dnia 14 października 2014 roku, działającego w ramach pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Miasta i Gminy Człopa z siedzibą w Człopie przy ul. Strzeleckiej 2 - o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzeń wodnych tworzących system retencji, magazynowania i rozsączania wód opadowych i roztopowych, s 2014-10-29 11:02:30
Zawiadomienie - pozwolenie wodnoprawne na likwidację urządzenia wodnego - ujęcia wód podziemnych - otwór nr 1/67 (dz. nr 14/39) i 2/73 (dz. nr 14/37) obręb ewidencyjny Lubno, gmnina Wałcz 2014-10-22 10:59:38
Zawiadomienie - pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na potrzeby nawadniania upraw warzywnych dz. nr 81 w m. Witankowo, gm. Wałcz 2014-10-07 14:07:33
Zawiadomienie - ustalenie przebiegu fragmentu linii brzegu rzeki Piławki w sąsiedztwie działek nr 8343/2, 8332 i 341/6 gm. Wałcz 2014-10-07 14:01:01
Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu: Uproszczony Plan Urządzenia Lasu 2014-09-23 08:01:45
Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 03 września 2014 roku postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Wałcz z siedzibą w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 8 o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z istniejącego ujęcia w miejscowości Lipie, zlokalizowanego na działce o nr ew. 73 (jedn. ew.: Wałcz - Obszar Wiejski; ob. ew.: Lipie). 2014-09-16 12:54:06
Zawiadomienie - pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego - ujęcia wód podziemnych (studni) oraz szczególne korzystanie z wód obejmujące pobór wód podziemnych na potrzeby nawadniania upraw - dz. nr 620/3 w m. Marcinkowice, gm. Tuczno 2014-09-09 11:08:53
Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 27 sierpnia 2014 roku postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Wałczu z siedzibą przy ul. Budowlanych 9, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych - będących własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wałczu - ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na 2014-09-05 09:26:50
Zawiadomienie - pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na potrzeby myjni samochodowej wraz z barem i sklepem z ujęcia zlokalizowanego na dz. nr 265/12 obręb Mirosławiec 34 2014-08-26 10:56:24
Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 11 sierpnia 2014 roku postępowania administracyjnego na wniosek pana Grzegorza Chruścickiego zam. w Mielęcinie przy ul. Dworcowej 7, 78-630 Człopa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego: stawu ekstensywnej hodowli rybackiej (spokojnego żeru) ? projektowanego na terenie działek geod. nr 234/30 i 234/31 w miejscowości Mielęcin (obręb: Mielęcin, jedn. ew.: Gmina Człopa). 2014-08-19 10:36:43
Zawiadomienie - pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na potrzeby nawadniania płyty boiskowej Stadionu Miejskiego w Mirosławcu - dz. nr 204 2014-08-08 12:42:33
Zawiadomienie - pozwolenie wodnoprawne na pobór oraz zrzut wody dla stawów z rzeki Piławki w km 6+650 - 7+042 obręb Kłębowiec gm. Wałcz 2014-08-07 13:55:38
Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu w dniu 22 lipca 2014 roku postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji z dnia 25 czerwca 2003 roku (znak: OS-6223-21/2003) pozwolenia wodnoprawnego - na pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych z ujęcia w m. Mirosławiec dz. nr 265/12 - udzielonego decyzją Starosty Wałeckiego Panu Mirosławowi Krzemińskiemu zam. Kolonia Polne 3 w Mirosławcu 2014-07-30 10:27:25
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 16 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie urządzenia wodnego tj. ujęcia wody powierzchniowej z jeziora Raduń (dz. nr 4497/16 obręb m. Wałcz) do zasilania oczka wodnego w Ośrodku Edukacji Ekologicznej i Leśnej w Wałczu (dz. nr 8166 obręb m. Wałcz), 2. szczególne korzystanie z wód obejmujące pobór wód powierzchniowych z jeziora Raduń (dz. nr 4497/16 obręb m. Wałcz) do zasilan 2014-07-25 14:11:32
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w dniu 11 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego: zbiornika wodnego z możliwością amatorskiej hodowli ryb spokojnego żeru na terenie działki geod. nr 6/4 obręb ewidencyjny Dłusko, gmina Człopa. 2014-07-23 10:09:21
Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 10 lipca 2014 roku postępowania administracyjnego na wniosek Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim przy ul. Złocienieckiej 22a o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych z drogi wojewódzkiej nr 177 km 34+160-35+190 w m. Bronikowo dz. nr 230 (jedn. ew. Mirosławiec - Obszar Wiejski, obręb ew. Bronikowo) do kanału Rzeczyca dz. nr 174 (jedn. ew. Mirosławiec - 2014-07-18 13:41:05
Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 01 lipca 2014 roku postępowania administracyjnego na wniosek Pana Henryka Janickiego zam. w Pile przy ul. Żeleńskiego 36/6 o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z wysięków źródlisk (działka ew. nr 8345, jed.: Człopa ? Obszar Wiejski; ob. ew.: Przelewice) do napełnienia i podtrzymania zalewu stawów rybnych oraz na zrzut wody ze stawów do rzeki Człapi, zlokalizowanych na działkach o nr ew. 10/2 i 10/5, jed.: Człopa ? Ob 2014-07-17 10:03:15
Zawiadomienie - pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego - stawu rybnego na terenie działek geod. 145/6, 145/7 i 145/8 obręb ewidencyjny Wałcz 55, gm. Wałcz 2014-07-02 15:12:25
Zawiadomienie - pozwolenie wodnoprawne na odbudowę umocnienia nabrzeża jeziora Raduń - dz. nr 4497/16 w Wałczu 2014-07-02 13:37:09
Zawiadomienie - pozwolenie wodnoprawne na budowę przepustu w miejscowości Chwiram gm. Wałcz, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 w km 5+488 2014-06-27 10:27:07
Zawiadomienie - zmiana pozwolenia wodnoprawnego 2014-06-26 12:13:40
Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 04 czerwca 2014 roku postępowania administracyjnego na wniosek Pani Mirosławy Lewandowskiej MIR-OIL Firma Handlowo-Usługowa, Stacja Paliw z siedzibą w Mirosławcu przy ul. Orlej 6 o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych - będących własnością Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu przy ul. Wolności 37 - ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególni 2014-06-25 08:42:27
Zawiadomienie - pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych ze studni zlokalizowanej na dz. nr 90 obręb Marcinkowice 2014-06-23 10:41:01
Zawiadomienie - pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie ścieków oczyszczonych do rowu w m. Nakielno 2014-06-23 07:46:58
Zawiadomienie - pozwolenie wodnoprawne na budowę przepustu na dz. nr 15 obręb Chwiram 2014-06-23 07:41:40
Zawiadomienie - pozwolenie wodnoprawne na rozbiórkę oraz wykonanie pomostów przy MOSIR na dz. nr 4497/23 obręb miasto Wałcz 2014-05-26 15:15:34
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Waldemara Kłosa zam. Jabłonowo 18A, 78-650 Mirosławiec, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego: ziemnego stawu dla celów rolniczych ? retencjonowania wód gruntowych i opadowych oraz hodowli ryb na potrzeby własne na terenie działki geod. nr 165 w miejscowości Jabłonowo (Gm. Mirosławiec). 2014-05-07 14:17:41
Zawiadomienie - pozwolenie wodnoprawne na budowę urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód, dz. nr 5436/3 obręb m. Wałcz 2014-04-30 10:47:35
Zawiadomienie - pozwolenie wodnoprawne na budowę urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód dz. nr 852, 839 i 854 obręb m. Mirosławiec 2014-04-30 10:45:27
Zawiadomienie. Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - wylotu ścieków oczyszczonych z Oczyszczalni ścieków w Wałczu do rzeki Żydówki - na działce nr 5436/3 obręb m. Wałcz 2. Likwidację urządzenia wodnego - istniejącego wylotu ścieków oczyszczonych z Oczyszczalni ścieków w Wałczu do rzeki Żydówki - działka nr 5636/2 obręb m. Wałcz. 2014-04-23 12:28:42
Zawiadomienie - pozwolenie wodnoprawne na budowę urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód ul. Bydgoska 72, dz. nr 3820/15 obręb m. Wałcz 2014-04-14 13:38:31
Zawiadomienie - pozwolenie wodnoprawne na budowę urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód ul. Bydgoska 122, dz. nr 5619/3 obręb m. Wałcz 2014-04-14 13:36:28
Zawiadomienie - pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie wody na Kanale Ponikiew dz. nr 71/2 obręb Nowa Studnica 2014-03-25 12:06:35
Informacja o przyjęciu dokumentu: Program Ochrony Środowiska Powiatu Wałeckiego na lata: 2013-2016 z perspektywą lat: 2017-2020 2014-03-19 14:50:30
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie cofnięcia zezwolenia na przetwarzanie odpadów 2014-03-14 14:34:40
Zawiadomienie - pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych oraz wykonanie dwóch studni w m. Popowo 2014-02-12 09:21:36
Zawiadomienie - pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych oraz odprowadzanie wód popłucznych w Zdbowie 2014-02-05 12:12:25
Zawiadomienie - pozwolenie wodnoprawne na budowę przepustu na dz. nr 408/3 obręb Bukowo 2014-02-03 12:28:50

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Mróz

Data wytworzenia:
31 sty 2014

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
31 sty 2014, godz. 11:44

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Mróz

Data aktualizacji:
31 sty 2014, godz. 11:44