Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

11) Karta usług - zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m2

Starostwo Powiatowe w Wałczu

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wałczu

78-600 Wałcz, ul. Dąbrowskiego 17,

poniedziałek – piątek 730 - 1530 

Nazwa postępowania

ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY
BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO DO 70m2 (PB-2a)

Miejsce składania dokumentów

Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17,

Punkt Obsługi Interesanta (pokój numer 1-2),

tel. 67 250-84-51, 67 250-84-52

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie (PB-2a) można złożyć w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego przez platformę ePUAP (na stronie internetowej e-Budownictwo.gunb.gov.pl).

Do zgłoszenia – należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – druk (PB-5). Zamiast Inwestora oświadczenie może wypełnić inna osoba (pełnomocnik), jeżeli jest do tego upoważniona (co powinno wprost wynikać z treści pełnomocnictwa).

Do zgłoszenia należy również dołączyć:

 • 3 egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego w postaci papierowej
  lub w formie dokumentu elektronicznego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw,
  lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym lub jej kopię. Decyzja
  o warunkach zabudowy nie jest wymagana, gdy na danym obszarze obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

ponadto oświadczenia inwestora, że:

 • planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli
  o następującej treści: "Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
 • przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy,
 • dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna,

w zależności od potrzeb, należy dołączyć:

 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień i opinii.
 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (wraz
  z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
  o opłacie skarbowej.

Opłaty

Dokonanie zgłoszenia z projektem podlega opłacie skarbowej, której
w wysokość uzależniona jest od rodzaju i zakresu zamierzenia budowlanego:

 • w przypadku budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  w wysokości - 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej, nie więcej niż 539 zł;
 • w przypadku przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w wysokości 50% stawki określonej dla budowy budynku jednorodzinnego; z opłaty skarbowej zwolnione jest przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budynku zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych (tabela Część I pkt 9c ustawy o opłacie skarbowej).

Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo – 17 zł (jeżeli zgłoszenie składane jest przez pełnomocnika).

Nr rachunku bankowego

Nazwa odbiorcy : Gmina Miejska Wałcz, 78-600 Wałcz, Plac Wolności 1 Konto: Bank PKO SA I Oddział w Wałczu Nr 31124037121111000043636662

Termin załatwienia sprawy

W przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ("budynki mieszkalne jednorodzinne do 70 m2") wyłączono możliwość zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do dokonanego przez inwestora zgłoszenia. Do budowy będzie można przystąpić od razu po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej odpowiedniego zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów.

Forma załatwienia sprawy

Organ administracji architektoniczno – budowlanej nie ma uprawnień
do wniesienia sprzeciwu w postaci decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

Art. 29 ust. 1, pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Art. 39.1 ust. 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

-

Informacje dodatkowe

-Ustawa Prawo budowlane zawiera kategorię zamierzeń inwestycyjnych, które realizuje się na zgłoszenie z jednoczesnym obowiązkiem sporządzenia i złożenia wraz z tym zgłoszeniem projektu zagospodarowania działki
lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego (dalej zgłoszenie
z projektem).

Obowiązujący art. 29 ust. 1 i 3 ustawy – Prawo budowlane wśród obiektów i robót budowlanych, które można realizować na zgłoszenie z jednoczesnym obowiązkiem sporządzenia i dołączenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wymienia m. in.:

 • budowę wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce
  lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 • wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora;
 • przebudowę przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona
  do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany;

 

-Do budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a („budynki mieszkalne jednorodzinne do 70 m2”), można przystąpić po doręczeniu zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

 

-Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej - oznacza to, że osoba składająca oświadczenie o tym, że posiada prawo
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane określoną w pkt 3 oświadczenia, jest świadoma odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy w niniejszym oświadczeniu, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego.

Wzory pism do wykorzystania

-Zgłoszenie budowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, "budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2", oraz zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego składane jest na formularzu PB-2a, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych.

-Wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane PB-5 określa załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane.

-Druki dostępne w urzędzie lub do pobrania na stronie internetowej tutejszego urzędu oraz na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowalnego.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Elżbieta Masło

Data wytworzenia:
23 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Przyjemska

Data publikacji:
23 maj 2022, godz. 09:28

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Przyjemska

Data aktualizacji:
23 maj 2022, godz. 09:33