Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Roboty budowlane polegające na przebudowie ciągów dróg nr 2310Z i 2311Z na odcinku Próchnowo-Bronikowo (z m. Próchnowo) Kamila Paździor 2019-12-09 16:19:21
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek wraz z odbiorem zużytych materiałów eksploatacyjnych, Krystian Krawczyk 2019-12-09 11:19:33
Zaproszenie organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych w 2020 roku Wojciech Pastuszak 2019-12-06 14:32:58
Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Powiatu w Wałczu o obradach XII sesji Rady Powiatu VI kadencji,która odbędzie się 19 grudnia 2019 r.o godz.13.00 w auli I LO im. Kazimierza Wielkiego W Wałczu, ul. Kilińszczaków 59 Kinga Kanduła 2019-12-06 14:12:10
Krystian Krawczyk 2019-12-06 12:29:45
Zarządzenie Nr 36/2019 Starosty Wałeckiego z dnia 6 grudnia 2019 r. - w sprawie wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku Starostwa Powiatowego w Wałczu przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54. Mariusz Mróz 2019-12-06 11:33:24
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie dróg powiatowych dofinansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych Kamila Paździor 2019-12-06 08:35:35
Usługa w zakresie transportu drogowego dla uczniów na wycieczkę szkolną w ramach realizowanego projektu pn. "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim" Kamila Paździor 2019-12-05 16:15:32
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie dróg powiatowych dofinansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych Kamila Paździor 2019-12-05 16:13:46
OS.6221.26.2019. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 472 (obręb ewid. Marcinkowice) Mariusz Mróz 2019-12-05 14:56:22
OS.6221.26.2019. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 472 (obręb ewid. Marcinkowice) Mariusz Mróz 2019-12-05 14:55:35
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Referent w Wydziale Architektury i Budownictwa. Mariusz Mróz 2019-12-05 11:03:03
Zestaw komputerowy x 5 (jednostka centralna, monitor, UPS, oprogramowanie oraz akcesoria dodatkowe) Michał Nieczaj 2019-12-05 10:51:47
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia. Grzegorz Gawdzik 2019-12-05 09:47:26
Wykaz lokali Powiatu Wałeckiego przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres do 3 lat Grzegorz Gawdzik 2019-12-05 09:45:39
Wykaz lokali Powiatu Wałeckiego przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat Grzegorz Gawdzik 2019-12-05 09:43:14
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie dróg powiatowych dofinansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych Kamila Paździor 2019-12-04 16:47:11
Usługa w zakresie transportu drogowego dla uczniów na wycieczkę szkolną w ramach realizowanego projektu pn. "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim" Kamila Paździor 2019-12-04 16:45:08
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 509 271 PLN (słownie PLN: pięćset dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Krystian Krawczyk 2019-12-04 12:04:03
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie dróg powiatowych dofinansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych Kamila Paździor 2019-12-03 16:49:20
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Administracyjno - Gospodarczym. Mariusz Mróz 2019-12-03 13:40:14
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Podinspektor w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami. Mariusz Mróz 2019-12-03 13:38:01
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi nr 2318Z w miejscowości Wołowe Lasy Kamila Paździor 2019-12-03 11:09:07
Roboty budowlane polegające na przebudowie ciągów dróg nr 2310Z i 2311Z na odcinku Próchnowo-Bronikowo (z m. Próchnowo) Kamila Paździor 2019-12-02 15:01:34
Roboty budowlane polegające na przebudowie ciągów dróg nr 2310Z i 2311Z na odcinku Próchnowo-Bronikowo (z m. Próchnowo) Kamila Paździor 2019-12-02 15:01:30
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Powierzenie prowadzenia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Wałczu Wojciech Pastuszak 2019-12-02 15:01:14
Mariusz Mróz 2019-12-02 14:48:45
Krystian Krawczyk 2019-12-02 11:33:50
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Powierzenie prowadzenia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Wałczu Wojciech Pastuszak 2019-11-29 13:58:32
Zarządzenie Nr 34/2019 Starosty Wałeckiego z dnia 5 listopada 2019 r. - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Wałczu. Mariusz Mróz 2019-11-29 10:01:21
Zarządzenie Nr 35/2019 Starosty Wałeckiego z dnia 28 listopada 2019 r. - w sprawie wyznaczenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Wałczu. Mariusz Mróz 2019-11-29 10:00:57
Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Wałeckiego Wojciech Pastuszak 2019-11-27 09:07:08
Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Wałeckiego Wojciech Pastuszak 2019-11-27 09:06:02
Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Wałeckiego Wojciech Pastuszak 2019-11-27 09:04:54
Kinga Kanduła 2019-11-26 10:45:07
STATUT POWIATU Kinga Kanduła 2019-11-26 10:29:12
STATUT POWIATU Kinga Kanduła 2019-11-26 10:12:22
Uchwała Nr 28/71/2019 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Program współpracy Powiatu Wałeckiego w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". Monika Rachubińska 2019-11-25 15:15:55
Uchwała Nr 29/72/2019 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 12 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2019 rok. Monika Rachubińska 2019-11-25 15:08:12
Uchwała Nr 29/73/2019 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 12 września 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu opracowania: Program Ochrony Środowiska na lata 2019-2022 dla Miasta Wałcz z perspektywą na lata 2023-2026. Monika Rachubińska 2019-11-25 15:07:44