Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej"

Początek formularzaOgłoszenie nr 587899-N-2017 z dnia 2017-09-13 r.

Powiat Wałecki: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Projekt dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.2. Infrastruktura społeczna

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wałecki, krajowy numer identyfikacyjny 57079953300000, ul. ul. Dąbrowskiego 17 , 78600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 67 250 84 51, e-mail k.sobczak@powiatwalecki.pl, faks 672 589 010.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.powiatwalecki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://www.bip.powiatwalecki.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.bip.powiatwalecki.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Powiat Wałecki (Starostwo Powiatowe w Wałczu), ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz (Punkt Obsługi Interesanta)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej”
Numer referencyjny: IZ.272.27.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej”. 2. Zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę, rozbudowę i adaptację polegającą na dostosowaniu obiektów do programu, obowiązujących przepisów oraz do zatwierdzonej przez zamawiającego koncepcji architektonicznej. Celem zadania inwestycyjnego jest utworzenie zespołu obiektów w skład, którego wchodzą: budynek główny, w którym zlokalizowano program funkcjonalny Zakładu Aktywizacji Zawodowej, zwanego dalej „ZAZ”, oraz budynek gospodarczy, w którym umieszczono pomieszczenia dla obsługi terenów zielonych, zlokalizowanych na działce inwestycyjnej. Budynek główny ZAZ składa się z kondygnacji: - parteru, na którym zaprojektowano: a) Pralnię chemiczną i wodną (8 osób), b) Dział gastronomii (7 osób), c) Dział montażu i demontażu (5 osób), d) Dział składania kartonów (12 osób), e) Dział rękodzieła i renowacji mebli (10 osób), f) Dział rehabilitacji (2 osoby), g) pomieszczenia pomocnicze (komunikacja, pomieszczenia techniczne, sanitarne i socjalne) wynikające z funkcji projektowanego budynku. - I piętro, na którym zaprojektowano dział administracyjny dla obiektu (8 osób). 3. Szczegółowy zakres robót budowlanych i sposób ich wykonania podlegających nadzorowi zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Zakres obowiązków i czynności wykonawcy jest następujący: a) zapoznanie się z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowanych zadania inwestycyjnego i dokumentacją budowy. Wniesienie uwag do otrzymanej dokumentacji w terminie 10 dni od daty przekazanie jej przez zamawiającego; b) pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i obowiązkami nałożonymi w uzyskanych dla zadania inwestycyjnego decyzjach, uzgodnieniach, zgodach i innych dokumentach związanych z realizacją zadania; c) stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu bieżącej i nieprzerwanej w czasie trwania umowy komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego oraz wykonawcą robót budowlanych. Zasady i szczegółowe zadania wykonawca określi w Raporcie Wstępnym, który powstanie w terminie 8 dni od zawarcia umowy; d) zaopiniowanie w terminie 7 dni od daty przekazania przez wykonawcę robót budowlanych harmonogramów rzeczowo – finansowych, które będą stanowiły podstawę wykonania i rozliczeń za wykonane roboty; e) nadzór i kontrola nad właściwym i terminowym wdrażaniem inwestycji zgodnie z przepisami, w tym zasadami i wytycznymi dla przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – RPO WZ 2014-2020; f) współpraca z zamawiającym przy przygotowywaniu wniosków o płatność i wniosków sprawozdawczych dla Instytucji Zarządzającej; g) reprezentowanie interesów zamawiającego w trakcie procesu budowlanego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, umowy o roboty budowlane, umowy o dofinansowanie oraz wytycznych RPO WZ na lata 2014-2020; h) zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi, robotami związanymi z usunięciem i urządzeniem zieleni oraz innymi niezbędnymi do wykonania w ramach zadania; i) wspieranie zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania; j) monitorowanie postępu prac, włącznie ze składaniem okresowych raportów je określających (minimum raz w miesiącu), w których będą wzięte pod uwagę zarówno wskaźniki fizyczne, jak i finansowe. Raporty należy przekazywać do 10-tego dnia każdego miesiąca po upływie okresu raportowania; k) zapewnienie codziennej dyspozycyjności osób nadzoru na terenie budowy; l) współpraca z nadzorem autorskim; m) zapewnienie zgodności wykonanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót; n) prowadzenie rejestrów oraz zarządzanie analizy dokumentacji projektowej zamiennej i uzupełniającej; o) nadzór i akceptacja przeprowadzonych badań i sprawdzeń, testów i technologicznych rozruchów; p) nadzór rzeczowo-terminowy w zakresie przygotowania dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenia zakończenia budowy; q) rzeczowe i finansowe rozliczenie robót budowlanych; r) zachowanie poufności informacji; s) utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami zadania inwestycyjnego; t) prowadzenie rejestru zatwierdzonych przez zamawiającego rysunków zamiennych i uzupełniających wykonanych w ramach nadzoru autorskiego; u) kontrola i nadzór nad zgodnością realizacji robót z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w szczególności wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przepisów związanych z ochroną środowiska; v) zatwierdzanie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami prawa i specyfikacjami technicznymi; w) kontrolowanie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, umową o roboty budowlane, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną i obowiązującym w trakcie realizacji harmonogramem robót; x) sprawdzanie przed wbudowaniem urządzeń, wyrobów budowlanych i materiałów w zakresie dopuszczenia do stosowania zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz innych przepisach. W przypadkach szczególnych rekomendowanie zamawiającemu zasadniczości ich zastosowania; y) opiniowanie na wniosek zamawiającego wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych; z) opiniowanie konieczności robót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych zaproponowanych przez wykonawcę robót budowlanych w zakresie wartości fizycznych i finansowych oraz terminu ich wykonania; aa) uczestnictwo w sporządzaniu protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych, zaniechanych lub zamiennych, uzasadnieniu konieczności wykonywania tych prac oraz wnioskowaniu do zamawiającego o ich wykonanie; bb) sprawdzanie ilości i jakości wykonywanych robót, dokonywanie odbiorów częściowych, i końcowego, dokonywanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Bieżące rozliczanie tych robót. Sprawdzanie tabel rozliczeniowych będących podstawa do wystawiania faktur przez wykonawcę robót budowanych; cc) organizowanie, minimum raz w tygodniu, rad budowy dotyczących postępu robót z udziałem przedstawicieli zamawiającego, wykonawcy robót oraz sporządzanie protokołów z tych spotkań; dd) kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót; ee) Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu (Inżynier Rezydent) pełniący jednocześnie funkcję inspektora nadzoru robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej będzie obecny na placu budowy minimum dwa razy w tygodniu oraz w terminie wskazanym z jednodniowym wyprzedzeniem przez zamawiającego będzie gotowy do udzielania wyczerpujących informacji na temat budowy osobiści lub przy pomocy poszczególnych inspektorów nadzoru; ff) Inspektorzy nadzoru pozostałych branż będą obecni na placu budowy minimum dwa razy w tygodniu, gdy prowadzone będą roboty budowlane nadzorowanej branży; gg) weryfikacja dokumentacji powykonawczych, robót zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach powykonawczych; hh) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wynikłych podczas realizacji kontraktu na roboty budowlane; ii) wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami kontraktu na roboty budowlane oraz przepisów prawa; jj) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i powiadomienie wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach oraz określenie zakresu konieczności do wykonania robót poprawkowych; kk) organizacja oraz przeprowadzenie odbiorów częściowych, końcowych. Podjęcie wszelkich niezbędnych czynności dla prawidłowego przeprowadzenia odbiorów, łącznie z przygotowaniem protokołów odbioru w porozumieniu z zamawiającym; ll) wykonywanie dokumentacji fotograficznej terenu budowy przed rozpoczęciem robót, budowlanych, podczas ich realizacji i po zakończeniu zadania oraz przekazanie jej po zakończeniu prac zamawiającemu na nośniku elektronicznym. Zdjęcia powinny być opatrzone datą ich wykonania i z archiwizowane w formacie cyfrowym (nośnik DVD lub CD – w ilości 2 szt.); mm) rozliczanie Wykonawców robót pod względem rzeczowym i finansowym; nn) informowanie zamawiającego na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót. Informowanie zamawiającego o sposobach ich rozwiązywania i/lub działaniach korygujących, mających na celu usuwanie tych problemów; oo) wyjaśnianie wątpliwości, przygotowanie wspólnie z zamawiającym pisemnych wyjaśnień np. do RPO WZ 2014-2020 – jeśli taka konieczność zaistnieje; pp) współpraca i współdziałanie z zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy o roboty budowlane; qq) ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń, związanych z realizacją umowy na roboty budowlane, problemów powstałych podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne; rr) organizowanie i uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych i w czasie rękojmi za wady z wykonawcą robót (minimum raz w roku), odbiorowych oraz innych, mogących powstać w okresie udzielonej przez Wykonawców robót rękojmi, sporządzanie protokołów z tych przeglądów dla zainteresowanych stron; ss) każdorazowe uczestnictwo w przeglądach w przypadku pojawienia się wad, zgłaszanych wykonawcy robót oraz podczas inspekcji wad usuwanych przez wykonawcę robót; tt) wypełnienie dziennika zarejestrowanego dziennika Budowy wraz z wypełniona kartą tytułową i wpisaniem o podjęciu funkcji Inspektora Nadzoru; uu) współpraca z Zarządcami infrastruktury technicznej w zakresie koordynacji robót, w szczególności z ZWiK Sp. z o.o., Enea Operator, PSG, Gminą Miejską Wałcz; vv) uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów wynikłych na tle realizacji umowy o roboty budowlane w okresie rękojmi; ww) zapewnienie krótkoterminowego zastępstwa podczas nieobecności niewynikającej z okresu urlopowego lub choroby, którejkolwiek z osób wymienionych w ofercie po uzyskaniu akceptacji zamawiającego; xx) opracowanie i przekazanie zamawiającemu Raportu Końcowego z realizacji robót po zakończeni umowy na roboty budowlane tj. po pozytywnym odbiorze końcowym robót; yy) przygotowanie dokumentów dla sporządzenia dowodów OT dotyczących robót budowlanych. 5. Wykonawca w porozumieniu z zamawiającym, powinien realizować wszystkie inne czynności i zarządzenia określone przez zamawiającego, a nie wymienione w powyższym zakresie zadań, które będą niezbędne dla poprawnej realizacji umowy i zabezpieczenia interesów zamawiającego. 6. Wykonawca nie jest upoważniony do reprezentowania zamawiającego w czynnościach prawnych, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych. Do dokonania tych czynności wymagane jest udzielenie wykonawcy pełnomocnictwa. 7. Wykonawca zapewni, w ramach ceny, do wykonywania obowiązków Inspektorów Nadzoru osoby, posiadające wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane uprawnienia budowlane do nadzorowania robót: a) branży budowlanej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; b) branży sanitarnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; c) branży elektrycznej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; d) branży elektrycznej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych; e) branży drogowej w specjalności inżynieryjnej – drogowej; f) oraz inne osoby, które jego zdaniem są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia (Personel Pomocniczy), w tym Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu, który będzie odpowiedzialny za koordynowanie i rozliczanie robót budowlanych oraz bieżącą współpracę z Zamawiającym. 8. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 7 do SIWZ (wzór umowy).

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-09-07

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zdolność zawodowa - warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zakończył; rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) lub wykonuje, co najmniej dwie usługi o wartości co najmniej 180.000,00 (brutto) każda usługa, polegające na nadzorowaniu, koordynowaniu i kontrolowaniu robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane polegających na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego o powierzchni użytkowej co najmniej 1.000 m2 obejmujących swoim zakresem roboty w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej oraz zagospodarowanie terenu, o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł (brutto) każda robota budowlana; 2. Zdolność techniczna - warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej: - jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu (Inżyniera Rezydenta) pełniącą jednocześnie funkcję inspektora nadzoru robót budowlanych, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie zawodowe w koordynowaniu i zarządzaniu co najmniej jedną robotą budowlaną (od początku wykonywania robót do ich zakończenia) spełniającą warunek opisany w pkt 1, - jedną osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,- jedną osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - jedną osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, - jedną osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa. Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane w powyższych zakresach wydane obywatelowi państwa członkowskiego, posiadającego kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim i ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu inżyniera budownictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (świadczenia usług transgranicznych), bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych, lub uprawnienia uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 2) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej zamawiający żąda wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert . 2. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej zamawiający żąda wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wypełniony i podpisany formularz oferty (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 2 do SIWZ; oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy, tj. grupy kapitanowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 3 do SIWZ) - składane przez wykonawcę w termie 3 dni od dnia zamieszczania na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, tj. informacji dotyczącej kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący numer rachunku bankowego zamawiającego: 81 1020 2847 0000 1102 0063 5847 z dopiskiem: „Wadium – zamówienie na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej”. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-21, godzina: 10:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza


Projekt „Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa 9 infrastruktura publiczna, Działania 9.2 Infrastruktura społeczna

                                                                                          

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 13.09.2017.18.35.32_ogloszenie_o_zmaowieniu_nr_587899-N-2017_z_dnia_13.09.2017_r..pdf 2017-09-13 18:35:32 11,6MB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 13.09.2017.18.35.44_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 18:35:44 12,1MB 32 razy
2 zal_nr_1_do_siwz.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 18:35:58 650,5MB 24 razy
3 13.09.2017.18.36.14_Zal._nr_2_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 18:36:14 886,5KB 19 razy
4 13.09.2017.18.36.27_Zal._nr_3_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 18:36:27 886,5KB 14 razy
5 13.09.2017.18.36.37_Zal._nr_4_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 18:36:37 87KB 18 razy
6 13.09.2017.18.36.48_Zal._nr_5_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 18:36:48 882,5KB 17 razy
7 13.09.2017.18.37.15_Zal._nr_5a_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 18:37:15 88KB 23 razy
8 13.09.2017.18.37.26_Zal._nr_6_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 18:37:26 880,5KB 16 razy
9 13.09.2017.18.37.36_Zal._nr_7_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-13 18:37:36 4,7MB 25 razy
Wynik postępowania
1 11.10.2017.15.25.57_IZ.272.27.2017_11_10_2017_zawiadominie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2017-10-11 15:25:57 875,3KB
Udzielenie zamówienia
1 26.10.2017.16.39.03_IZ.272.27.2017_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2017-10-26 16:39:03 155,9KB
Informacja z otwarcia ofert
1 21.09.2017.11.22.47_IZ.272.27.2017_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2017-09-21 11:22:47 661,0KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Paździor 13-09-2017 18:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Paździor 13-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Kamila Paździor 26-10-2017 16:39