Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Wałczu


Wałcz: Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Wałczu
Numer ogłoszenia: 62048 - 2011; data zamieszczenia: 01.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe , ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 67 2582401, faks 67 258 9010.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwalecki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Wałczu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Wałczu w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, w ramach, której przewiduje się:wykonanie robót ogólnobudowlanych obejmujących rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Wałczu ( oraz instalacja p.poż) zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na czynnej budowie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.10.00-8, 45.00.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XI. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący numer rachunku bankowego Zamawiającego: 81 1020 2847 0000 1102 0063 5847 z dopiskiem: Wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej - Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Wałczu

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej dwie roboty ogólnobudowlane polegające na wykonaniu sieci teletechnicznej, w zakres których wchodziły roboty polegające na wykonaniu sieci teletechnicznej oraz robót budowlanych o wartości min. 100.000 zł netto każda. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje, co najmniej: jedną osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; po jednej osobie posiadającej uprawnienia w specjalnościach telekomunikacyjnej (w pełnym zakresie), sanitarnej i elektrycznej (osoby te będą pełnić funkcje kierowników robót). Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje, co najmniej: jedną osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; po jednej osobie posiadającej uprawnienia w specjalnościach telekomunikacyjnej (w pełnym zakresie), sanitarnej i elektrycznej (osoby te będą pełnić funkcje kierowników robót). Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł) i jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na minimalną sumę ubezpieczenia obejmującą 150.000,00 zł. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://powiatwalecki.bip.alfatv.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17,78-600 Wałcz , pokój nr 303..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17 Wałcz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_uzp.doc 2011-04-01 19:45:38 44KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_-_Rozbudowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-01 19:52:12 5,8MB 124 razy
2 Zal._1_formularz_oferty.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-04-01 19:55:26 98,5KB 99 razy
3 Zal._2_oswiadczenie_z_art._22.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-04-01 19:55:40 32KB 98 razy
4 Zal._3_oswiadczenie_z_art._24.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-04-01 19:56:33 40KB 99 razy
5 Zal._4_oswiadczenie_z_art._24_ust._1_pkt_2_dla_osob_fizy.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-04-01 19:56:56 32KB 97 razy
6 Zal._5_projekt_umowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-04-01 19:57:22 183,5KB 99 razy
7 Zal._Nr_6-_projekt_budowlany_II.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-04-01 19:59:59 699,9KB 95 razy
8 Zal._Nr_6-_projekt_budowlany_III.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-04-01 20:01:04 1,3MB 93 razy
9 Zal._Nr_6_-_pr_budowlany_-branz_sanitarna.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-04-01 20:08:05 2,2MB 86 razy
10 Zal_Nr_6_-_inst_wykrywania_pozaruI_-_PROJEKT_WYKONAWCZY.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-04-01 20:09:50 2,5MB 89 razy
11 Zal._Nr_6-_I_-_PROJEKT_BUDOWLANY_-branza_elektryczna.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-04-01 20:10:53 1,3MB 89 razy
12 Zal__Nr_7-specyfikacja___rozbudowa_budynku__starostwo_powiatowe_waA_cz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-01 20:11:33 41,6KB 203 razy
13 Zal_Nr_7-_Specyfikacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-01 20:12:03 70,2KB 215 razy
14 Zal_Nr_8-_przedmiar_robA_t__budowlany__rob_dodatkowe_Budynek_Starostwa_Powiatowego_-_rozbudowa_Walcz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-01 20:12:23 96,5KB 192 razy
15 Zal._Nr_8_-A_azienka_Starostwo_1_ofertowy-przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-01 20:13:18 58,9KB 145 razy
16 Zal__Nr_8_-Kosztorys_Przedmiar__661-00-30A__B_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-01 20:13:54 71,2KB 229 razy
17 Zal_Nr_8-_Kosztorys__Przedmiar_542-30-000__B_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-01 20:14:27 26,9KB 126 razy
18 rys._nr_1_-_projekt_zagospodarowania_terenu_do_zmiany_pozwolenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-04 10:05:49 10,2MB 90 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2011-04-26 14:22:28 1,2MB
Udzielenie zamówienia
1 ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamowienia.doc 2011-05-19 08:54:44 32KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Suska 01-04-2011 19:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Suska 01-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Marta Suska 19-05-2011 08:54