Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie obiektów budowlanych zamawiającego w ramach projektu pn. "Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej" - (III postępowanie)

 

 

Ogłoszenie nr 553491-N-2017 z dnia 2017-07-18 r.

Powiat Wałecki: Roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie obiektów budowlanych zamawiającego w ramach projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Projekt dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9.Infrastruktura publiczna Działanie 9.2. Infrastruktura społeczna

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wałecki, krajowy numer identyfikacyjny 57079953300000, ul. ul. Dąbrowskiego 17 , 78600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 67 250 84 51, , e-mail k.sobczak@powiatwalecki.pl, , faks 672 589 010.
Adres strony internetowej (URL): www.powiatwalecki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://www.bip.powiatwalecki.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.bip.powiatwalecki.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Powiat Wałecki (Starostwo Powiatowe w Wałczu), ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz (Punkt Obsługi Interesanta)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie obiektów budowlanych zamawiającego w ramach projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej”
Numer referencyjny: IZ.272.21.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie obiektów budowlanych zamawiającego w ramach projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej” oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego. Układ funkcjonalny obiektów:Zamierzeniem inwestycyjnym jest przebudowa, rozbudowa i adaptacja polegająca na dostosowaniu obiektów do programu, obowiązujących przepisów oraz do zatwierdzonej przez inwestora koncepcji architektonicznej. Założeniem projektowym jest utworzenie zespołu obiektów w skład, którego wchodzą: budynek główny, w którym zlokalizowano program funkcjonalny Zakładu Aktywizacji Zawodowej, zwanego dalej „ZAZ”, oraz budynek gospodarczy, w którym umieszczono pomieszczenia dla obsługi terenów zielonych, zlokalizowanych na działce inwestycyjnej. Zadaniem projektowym objęto działkę nr ewid. 391/1 i 391/2, obr. 0001, Miasto Wałcz, oznaczoną w studiom symbolem 4G - strefa rozwoju działalności gospodarczej (zabudowa usługowa, obiektów produkcji, składów i magazynów). Projekt zakłada realizację inwestycji p.n „ Przebudowa rozbudowa i adaptacja budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej” poprzez lokalizację działów programowych w istniejących budynkach. Budynek główny ZAZ składa się z kondygnacji: - parteru, na którym zaprojektowano: a) Pralnię chemiczną i wodną (8 osób), b) Dział gastronomii (7 osoby), c) Dział montażu i demontażu (5 osoby), d) Dział składania kartonów (12 osób), e) Dział rękodzieła i renowacji mebli (10 osoby), f) Dział rehabilitacji (2 osoby), g) pomieszczenia pomocnicze (komunikacja, pomieszczenia techniczne, sanitarne i socjalne) wynikające z funkcji projektowanego budynku. - I piętro, na którym zaprojektowano dział administracyjny dla obiektu (8 osób). Łączna liczba osób zatrudnionych w obiekcie – 52 (w tym 30 osób niepełnosprawnych). Budynek spełnia kryteria dla obiektów dostosowanych dla osób o różnym stopniu niepełnosprawności, zapewniając dostępność do zaprojektowanych przestrzeni funkcjonalnych. Będzie udostępniony dla osób niepełnosprawnych oraz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Niepełnosprawny będzie mógł bez przeszkód korzystać z pomieszczeń na parterze oraz poprzez projektowaną windę będzie miał dostęp do pomieszczeń na piętrze budynku.mInwestor/Użytkownik przewiduje zatrudnienie łącznie 84 osób w tym 60 osób niepełnosprawnych na ½ etatu tj. 30 osób do godziny 11:15 i 30 osób po godzinie 11:15. Budynek gospodarczy Obiekt 1-kondygnacyjny, w którym zaprojektowano dwa garaże dla samochodów typu „bus”, pomieszczenia magazynowo - gospodarcze oraz socjalne dla obsługi ogrodów. Łączna liczba osób zatrudnionych obiekcie – 6. Stan surowy otwarty Roboty rozbiórkowe budynek główny. Na obiekcie należy wykonać następujące roboty rozbiórkowe: - demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, - demontaż instalacji (pozostałości w stanie szczątkowym), - demontaż stropu na całej powierzchni dachu nad częścią parterową, - rozbiórka posadzek w części parterowej budynku, - rozbiórka ścian zgodnie z rysunkiem rzutu obiektu. Roboty rozbiórkowe budynek gospodarczy. Na obiekcie należy wykonać następujące roboty rozbiórkowe: - demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, - demontaż instalacji (pozostałości w stanie szczątkowym), - demontaż stropu na całej powierzchni dachu, - rozbiórka posadzek, - rozbiórka ścian zgodnie z rysunkiem rzutu obiektu. Przed przystąpieniem do prowadzenia robót rozbiórkowych i wyburzeniowych na obiekcie, należy wykonać bezwzględnie wszystkie zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, oraz wykonanie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. Do robót rozbiórkowych nie można przystąpić w żadnym przypadku przed odłączeniem budynku od sieci zewnętrznych. Przy rozbiórce budynku, gruz i drobne materiały należy usuwać przez zsypy. Zwalanie ścian podczas wyburzania poprzez podcinanie jest zabronione. Przy częściowym rozbieraniu konstrukcji zachodzi konieczność wykonania tymczasowych wzmocnień elementów konstrukcyjnych. Prace wzmacniające elementów konstrukcyjnych budynku przeznaczone do adaptacji, należy wykonać zgodnie z wytycznymi części konstrukcyjnej projektu. Projektowane zagospodarowanie terenu. Projektem objęto teren działek nr ewid. 391/1, 391/2 (obiekty kubaturowe) i 393/4 dr (przyłącza). Nawierzchnia utwardzona (rys. nr 1), zostanie wykonana w formie kostki brukowej drobnowymiarowej - wjazd, dojścia i dojazdy do budynku oraz parkingi. Istniejące ogrodzenie wokół obiektu do rozbiórki. Projektuje się osłonę śmietnikową jako obiekt murowany, zlokalizowany przy wjeździe na teren działki od ulicy Wroniej. Wokół obiektów teren zielony, jako trawniki i drzewa w tym istniejące do zachowania. Wnętrze pomiędzy budynkiem głównym i budynkiem gospodarczym wypełnia teren zielony w formie ogrodów tematycznych (ogród japoński, włoski, francuski i polski) od strony północnej zamknięty placem zabaw dla dzieci. Celem udostępnienia dojazdu do części działki 391/2 nieobjętej zakresem inwestycji – zaprojektowano bramę przesuwną w ogrodzeniu po stronie wschodniej. W wyniku projektowanej inwestycji nastąpi wycinka drzew i krzewów (samosiewy) przy zachowaniu niektórych drzew oznaczonych na planie oraz nasadzenie nowych zgodnie z planem zagospodarowania terenu oraz zgodnie z zapisami decyzji Burmistrza Miasta Wałcz. W ramach inwestycji projektuje się parkingi na 36 stanowisk ze stanowiskami dla osób niepełnosprawnych w ilości 6, na terenie działek nr ewid. 391/1, 391/2. Na terenie objętym projektem znajdują się media w postaci przyłączy: elektroenergetycznego, wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, teletechniczne, pokrywające zapotrzebowanie na media do funkcjonowania istniejącego budynku. Obiekt po rozbudowie będzie wyposażony w nowe przyłącza niezbędne dla poprawnego funkcjonowania projektowanego budynku. W ramach inwestycji - projektuje się przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczne i gazowe na podstawie warunków technicznych podłączenia wydanych przez jednostki zarządzające. Wody deszczowe będą zagospodarowane w ramach terenu inwestycji, poprzez odprowadzenie do studni chłonnych oraz do zbiornika wód deszczowych – zlokalizowane na terenie działek 391/1 i 391/2. Zebrane wody deszczowe będą wykorzystywane do podlewania terenów zielonych – szczegóły wg części sanitarnej projektu. Dojścia i dojazdy. Istniejące nawierzchnie z trylinki i płyt drogowych przeznaczone do rozbiórki. Projektuje się wyłożenie terenu przed i wokół obiektów za pomocą kostki betonowej drobnowymiarowej gr. 6-8 cm – parkingi, dojścia i dojazdy. Elementy zieleni wydzielone za pomocą opasek z krawężnika i obrzeży trawnikowych. Nawierzchnia placu zabaw z płyt warstwowych z granulatu gumowego lub materiału równoważnego. Obiekt wydzielony za pomocą ogrodzenia z bramami chowanymi od strony ul. Wroniej. Na terenie w linii elewacji frontowej na wjazdach/wyjazdach - szlabany uruchamiane czujką. Roboty ziemne. Roboty ziemne dla projektowanych elementów zagospodarowania terenu wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i normami: PN68/B-06050, PN-B-10736. Fundamenty. Obiekt posiada istniejące fundamenty, które będą adaptowane do projektowanych zmian funkcjonalnych. Należy wykonać odkrywki istniejących ław fundamentowych celem sprawdzenia ich stanu technicznego oraz wymiarów - w razie wystąpienia mniejszych wymiarów niż założone powiadomić projektanta. Poziom posadowienia dopasować do istniejących fundamentów. W trakcie prowadzenia prac w przypadku natrafienia na grunty nienośne (uplastyczniony grunt rodzimy), należy je wybrać i zastąpić chudym betonem C8/10. Fundamenty nowe połączyć z istniejącymi zgodnie z częścią konstrukcyjną projektu. W przypadku stwierdzenia braku izolacji przeciwwilgociowych, pionowych fundamentów, należy je wykonać stosując emulsję asfaltową na zimno x2 oraz warstwę zabezpieczającą z folii kubełkowej, a w przypadku braku izolacji poziomych, należy je wykonać metodą podcinania odcinkami max 1,50 m po obwodzie obiektu, stosując papę asfaltową. Izolacje pionowe i poziome istniejących fundamentów winny być połączone z izolacjami fundamentów projektowanych. Przed zasypaniem należy również wykonać izolację termiczną zgodnie z rysunkiem przekroju pionowego budynku. Ściany fundamentowe. Przed wykonaniem izolacji pionowych na istniejących ścianach fundamentowych, wykonać przejścia (przepusty) dla instalacji zasilających (wod-kan, gaz, en.). Nowe ściany fundamentowe wykonane z bloczków betonowych i połączyć z istniejącymi zgodnie z częścią konstrukcyjną projektu. Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy asfaltowej zgrzewanej, pionowe z emulsji asfaltowej na zimno x2. Ściany, nadproża i wieńce. Nośne zewnętrzne, wewnętrzne i działowe oraz domurowania i zamurowania ścian istniejących po rozbiórkach istniejących stropów i przebiciach otworów - projektowane z pustaków ceramicznych klasy 15, gr. 25 cm, murowane na zaprawie cem.-wap. M5. Podczas wznoszenia ścian należy zamontować nadproża projektowane nad istniejącymi i projektowanymi otworami, zgodnie z częścią konstrukcyjną projektu. Wykonać przebicia dla przewodów instalacyjnych w budynku. W ścianach nowoprojektowanych wykonać rdzenie wylewane z betonu C20/25, zbrojone stalą A-IIIN, zapewniając połączenie rdzeni ze ścianami. Nad ścianami nośnymi parteru wykonać żelbetonowe wieńce, wylewane na mokro. Szczegóły wykonania zgodnie z częścią konstrukcyjną projektu. Stropodachy – stropy. Nad częścią parterową budynku głównego wykonać nowe stropy z płyt prefabrykowanych żelbetowych o szer. 40 cm i gr. 5 cm, opartych na belkach stalowych, dwuteowych w rozstawie 90-150 cm. Na projektowanej konstrukcji wykonać warstwy izolacji termicznej z wełny mineralnej oraz warstwy izolacji z papy podkładowej i pokrycie z membrany PCV, grub. 1,8 mm w kolorze białym RAL 9010 zgodnie z rysunkiem przekroju. Montaż konstrukcji stropodachu musi uwzględniać przygotowanie otworów pod projektowane okna dachowe, kominy i przejścia instalacyjne (wentylacja, klimatyzacja, odwodnienie połaci dachowych) w budynku. W części dwukondygnacyjnej budynku strop międzykondygnacyjny, żelbetowy z płyt prefabrykowanych, istniejący do zachowania. Należy wykonać prace rozbiórkowe stropu celem wykonania szybu w miejscu projektowanej windy oraz przebicia dla instalacji sanitarnych i przewodów wentylacyjnych. Nad częścią dwukondygnacyjną istniejący strop z płyt prefabrykowanych, żelbetowych również do zachowania. Wykonać warstwy izolacji termicznej z wełny mineralnej oraz warstwy izolacji z papy podkładowej i pokrycia dachu z membrany pcv, grub. 1,8 mm w kolorze białym RAL 9010, zgodnie z rysunkiem przekroju. Przed wykonaniem warstw dachowych należy wykonać prace wzmacniające strop i przygotować otwór pod montaż okna oddymiającego nad klatką schodową wg części konstrukcyjnej projektu oraz zamocować elementy podporowe do montażu kolektorów słonecznych. Montaż warstw dachowych musi uwzględniać projektowane przejścia dla przewodów wentylacyjnych oraz kielichy odwadniające połać dachową. Na połaci dachowej zaprojektowano kolektory płaskie do montażu poziomego i pionowego w ilości szt. 20, służących do podgrzewu wody użytkowej, grzewczej za pośrednictwem wymiennika ciepła, zgodnie z częścią sanitarną projektu. Schody. Projektowane schody o konstrukcji żelbetowej wykonać w miejscu istniejącej klatki schodowej z wykorzystaniem płyty biegów schodowych. Przed wylaniem nowych biegów schodowych i spocznika należy rozebrać istniejące elementy stopni zgodnie z częścią rysunkową. Następnie ułożyć zbrojenie projektowanych stopni schodowych, kotwiąc je do istniejących ścian. Tak przygotowane zbrojenie biegów schodowych zalać masą betonową. Prace należy prowadzić etapami zgodnie z częścią konstrukcyjną projektu. Posadzki. We wszystkich pomieszczeniach łącznie z wykończeniem stopni i spocznika klatki schodowej, zaprojektowano posadzki z płytek ceramicznych wym. 60 x 60 cm w kolorze jasno - szarym o strukturze betonu. W pomieszczeniach z instalacją grzewczą, podłogową, wykonać wylewkę betonową gr. 6,5 cm. Warstwy układać zgodnie z częścią rysunkową oraz częścią sanitarną projektu. Podłogi betonowe, z uwagi na duże wymiary w planie należy zdylatować. Podłoga zdylatowana jest szczelinami obejmującymi całą jej grubość. Niezależnie należy nacinać wierzchnie warstwy, dla uporządkowania rys skurczowych. Nacięcia o szerokości do 6 mm muszą być odpowiednio głębokie, by utworzyć przekrój osłabiony na rozciąganie wywoływany skurczem. Odstęp szczelin powinien wynosić ok. 1,5 m. W przypadku występowania niewielkich obciążeń, zaleca się łagodne ukosowanie tych krawędzi i wypełnianie nacięć w strefie głębszej może być wykonane pianką o zamkniętej strukturze porów. Wierzch szczeliny musi być wypełniony materiałem trwale elastycznym, przyklejonym do jej brzegów. Górna, trudnościeralna warstwa posadzki , zdylatowana została elastycznymi profilami z PCV umożliwiającymi swobodę jej odkształceń termicznoskurczowych. Dach. Konstrukcję dachu wykonać z płyt żelbetowych prefabrykowanych o szer. 40 cm, opartych na belkach stalowych dwuteowych, ułożonych co 90 – 150 cm, zgodnie z rysunkiem stropu. Przed ułożeniem warstw izolacyjnych pokrycia połaci dachowej, należy przygotować otwory do montażu okien dachowych oraz wykonać wszystkie przebicia i elementy mocujące dla przewodów i urządzeń instalacyjnych. Wyjście na dach budynku głównego poprzez okno oddymiające nad klatką schodową i za pomocą drabinki na dach części niższej budynku. Wyjście na dach budynku gospodarczego za pomocą drabiny przestawnej, przechowywanej w budynku. Na elewacjach wykonać dachy w konstrukcji drewnianej z drewna klejonego, pokryte płytą gładką, bezbarwną gr. 15 mm z tworzywa sztucznego. Elementy konstrukcji dachów montować na połączenia ciesielskie bez widocznych okuć stalowych, zgodnie z rysunkiem projektu oraz częścią konstrukcyjną. Drewno zabezpieczyć specjalnymi preparatami przed grzybami i owadami. Izolacja termiczna dachu i pokrycie. Zaprojektowano system płyt spadkowych z wełny skalnej o jedno- lub dwukierunkowym spadku o klasie reakcji na ogień A1 i współczynniku przewodzenia ciepła 0,040 (W/m2 x K). Na przygotowanym podłożu betonowym należy wykonać warstwę paroizolacyjną samoprzylepną do zagruntowanego podłoża. Następnie układamy płyty z wełny na kleju dosuwając jedną płytę do drugiej, tak aby uniknąć mostków termicznych oraz uzyskać właściwy spadek. Przyklejamy papę podkładową lub folię PCV do płyt z wełny oraz warstwy papy między sobą na zakładkę. Wierzchnią warstwę pokrycia dachu stanowi zbrojona poliestrem membrana mocowana do podłoża za pomocą mechanicznych łączników i podkładek przeciwdziałających sile ssącej wiatru. Membrana mocowana jest do podłoża poprzez izolację termiczną wzdłuż jednego brzegu. Kolejny bryt układany jest tak, aby jego brzeg przykrył łączniki. Połączenie zgrzewane jest gorącym powietrzem. Przed zainstalowaniem folii dachowych zaleca się wykonanie obliczeń sił ssących wynikających z działania wiatru i sporządzenia projektu rozkładu łączników montażowych. Przed instalacją membrany i w trakcie układania należy sprawdzać i w razie konieczności korygować stan podłoża (tj. eliminować przerwy, nierówności i inne nieprawidłowości , które mogą obniżać jakość wykonania dachu). Arkusze membrany należy układać, pozostawiając zakłady boczne o szerokości minimum 90 mm i końcowe o szerokości minimum 100 mm. W przypadku systemów mocowanych mechanicznie zakład boczny powinien wystawać na minimum 40 mm poza obrys podkładki mocującej. Szerokość zgrzewu powinna wynosić 40 mm. Sposób ułożenia brytów powinien być taki , by woda spływała prostopadle lub równolegle do nich. Należy unikać wykonywania zgrzewów pod prąd spływającej wody. Po zakończeniu pracy na danym obszarze konieczne jest sprawdzenie spoin. Należy jednak odczekać, aż spoiny ostygną do temperatury otoczenia. Bez względu na rodzaj mocowania folii dachowych PVC (również w przypadku układów klejonych i balastowanych), na obwodzie dachu, przy zmianie kąta nachylenia lub detalach architektonicznych należy zawsze stosować mechaniczne łączniki. Zagwarantują one, że naprężenia generowane w jednym obszarze membrany nie będą przenoszone do innych. Okna dachowe.Zaprojektowano okna do dachów płaskich z wielokomorowych profili PVC w kolorze białym (RAL 9010). Dodatkowe profile dociskające materiał pokryciowy pod okapem ościeżnicy, ułatwiają wykończenie połączenia okna z pokryciem dachu. Okna wyposażone są w siłownik elektryczny umieszczony w skrzydle, służący do otwierania. Wpływa to na żywotność siłownika i elementów sterowania, zwiększając jego bezawaryjność. Okna posiadają detektor deszczu, który automatycznie uruchamia funkcję zamykania otwartego skrzydła w czasie pojawienia się opadów. Zaprojektowane okna do dachów płaskich gwarantują bardzo wysokie parametry termoizolacyjne - współczynnik przenikania ciepła U dla całego okna równym 0,55 W/m² x K. Kominy wentylacyjne i odwodnienie. Do wyprowadzenia przewodów wentylacji grawitacyjnej ponad dach zaprojektowano nasady kominowe cylindryczne z pierścieniem eliptycznym, dwuścienne ze stali nierdzewnej (matowe). Działają na zasadzie zasysaczy statycznych ulepszając ciąg wewnątrz szachtu kominowego, który jest poddany działaniu wiatru. Zapobiegają przedostawanie się opadów atmosferycznych do wnętrza szachtu kominowego. Projektowane odwodnienie połaci dachowej z blachy tytanowo - cynkowej za pośrednictwem kielichów przyściennych odprowadzających wody opadowe poprzez attyki do koszy spustowych. Zaprojektowane kielichy przyścienne służą jako odwodnienie połaci dachowej, wyprowadzające wodę bezpośrednio na zewnątrz budynku do połączenia z rurą spustową za pomocą kosza spustowego. Kielich powinien być zamontowany ze spadkiem 3-5 stopni. Kosz spustowy w połączeniu z kielichem przyściennym przeznaczony jest do odprowadzania wody z powierzchni dachu i stanowi połączenie kielicha przyściennego z rurą spustową. Opierzenia, rynny i rury spustowe wykonać w materiale jednorodnym tj. z blachy tytanowo – cynkowej o grubości min. 0,80 mm. Połączenia wodoszczelne (rynny, obróbki) wykonywać lutowane podczas jednego cyklu roboczego. Obróbki murów i attyk wykonywać z elementów o długości co najmniej 3 m, połączenia na rąbek stojący lub na zakład stosować przy elementach płaskich poziomych i pionowych. Pionowe części murów muszą być wyposażone w kapinos, odsunięty co najmniej 20 mm od powierzchni ściany. Wysokość kołnierza obróbek po stronie okapowej, bocznej i kalenicowej – 150 mm. W sytuacji nagromadzenia dużych ilości wody oraz biorąc pod uwagę dużą powierzchnię dachu budynku głównego, zastosowano odwadnianie podciśnieniowe zgodnie z rysunkiem rzutu i częścią sanitarną projektu. Kolektory słoneczne. Zaprojektowane kolektory zasilają dwa podgrzewacze pojemnościowe c.w. umieszczone w kotłowni. Głównym elementem kolektora jest płyta miedziana, która zapewnia maksymalną absorpcję promieniowania słonecznego przy jednoczesnej minimalnej emisji promieniowania cieplnego. Obudowa kolektora, w której umieszczony jest absorber, posiada bardzo dobrą izolację termiczną, co umożliwia minimalizację strat ciepła. Kolektor przykryty jest szybą ze specjalnego szkła solarnego. Szyby takie cechuje zmniejszona zawartość tlenków żelaza, co pozwala na zminimalizowanie odbić promieni słonecznych docierających do kolektora. Możliwe jest połączenie równolegle do 10 kolektorów w jedno pole kolektorów. Zestaw przyłączeniowy z pierścieniowymi łączkami zaciskowymi umożliwia łatwe podłączenie pola kolektorów do przewodów instalacji solarnej. Na wyjściu z baterii kolektorów należy zamontować czujnik temperatury czynnika z zastosowaniem zestawu tulei zanurzeniowych. Szczegóły wg części sanitarnej projektu. STAN SUROWY ZAMKNIĘTY. Stolarka otworowa ścian zewnętrznych. Zaprojektowano okna i drzwi z profili PCV w kolorze – orzech od zewnątrz, antracyt ciemny (RAL 7024) od wewnątrz. 7-komorowe profile ramy i 5komorowe profile skrzydła wykonane wyłącznie z materiału pierwotnego, w klasie A, o głębokości zabudowy 82 mm. W standardzie ramka stalowa ocynkowana, oraz próg aluminiowy z przegrodą termiczną ograniczającą straty ciepła. Maksymalna grubość szklenia 48 mm. W standardzie pakiet szybowy 4/18/4/18/4 o współczynniku przenikania ciepła Ug = 0,5 W/(m2K). Zaprojektowano szyby o podwyższonej izolacyjności akustycznej (Rw = 35-46 dB), bezpieczne. Okna wyposażyć w nawiewniki higrosterowalne. Drzwi wyposażone w system potrójnego uszczelnienia: zewnętrzne, wewnętrzne z EPDM i centralne ze spienionego EPDM. Uszczelki zewnętrzne i wewnętrzne w kolorze grafitowym. Dobór stolarki otworowej wg zestawienia w części rysunkowej projektu. Izolacja termiczna ścian. Zaprojektowano wszystkie izolacje termiczne z wełny mineralnej. Jako płyty okładzinowe wentylowane. Listwy podkonstrukcji np. aluminiowe, stalowe lub drewniane w układzie pionowym dobieramy do okładziny elewacyjnej (tynk, płyty włókoncementowe) mocując je poprzez konsole do ściany. Mocowanie płyt okładzinowych do rusztu może być widoczne (z łącznikami – nity zrywalne, wkręty, gwoździe) lub niewidoczne (klejone). Ocieplenie z trwałym napisem na wierzchniej, utwardzonej stronie układamy w stronę szczeliny powietrznej. Spodnia bardziej miękka warstwa lepiej dopasowuje się do nierówności ściany. Płyty mocujemy kołkami dostosowanymi do montażu tego typu izolacji z talerzykami min. Ø 60 mm. Dokładne ilości, typ łącznika, długość oraz wielkość talerzyków w zależności od rozwiązania oraz podłoża należy uzgodnić z dostawa/producentem systemów zamocowań. Montaż płyt ocieplenia wykonujemy sukcesywnie, zaczynając od najniższego poziomu ściany, przesuwając się ku górze. Kolejność montażu i rozstaw poszczególnych elementów rusztu może zależeć od wymogów stosowanego systemu elewacji. Unikamy stosowania wiatroizolacji z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe budynków o wysokości powyżej 25 m. Wiatroizolację stosujemy w przypadku ocieplenia z lekkiego materiału, tj. materiału o małej pojemności cieplnej. Pozostawiamy 3 – 4 cm pionową szczelinę powietrzną między okładziną elewacyjną a izolacją cieplną. Zapewniamy ciągłą wentylację ściany, pozostawiając otwory lub szczeliny nad terenem i u szczytu fasady np. pod okapem dachu lub obróbka attyki. Montaż urządzeń – wyposażenie technologiczne. Zaprojektowane wyposażenie technologiczne obiektów scharakteryzowano w częściach projektu dotyczących instalacji sanitarnych i elektrycznych. Dobrane urządzenia spełniają wymagania techniczno – funkcjonalne projektu. Wyposażenie podstawowe kuchni i pralni podano w projekcie budowlanym. Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje wyposażenia technologicznego pomieszczenia nr 20 (składanie kartonów) oraz pomieszczenia nr 18 i 19 (rękodzieło). Kotłownia Projektowana kotłownia stanowi główne źródło ciepła dla budynku głównego. Jest wyposażona w kocioł o mocy 111 kW, który będzie pracował na potrzeby c.o. , c.w. u. w budynku. W kotłowni zamontowane będą dwa podgrzewacze pojemnościowe c.w. o objętości 1000 l każdy i dostosowane do zasilania czynnikiem grzewczym uzyskanym z paneli słonecznych. Szczegóły zamieszczono w części sanitarnej projektu. Wentylatornia i instalacja. Dla potrzeb sali konsumpcyjnej i sali konferencyjnej w pomieszczeniu nr 62 zamontowane będą dwie centrale nawiewno - wywiewne z wymiennikami ciepła umożliwiającymi rekuperację ciepła. Miejsce poboru powietrza - czerpnia ścienna. Dla potrzeb pralni wyrzut powietrza za pomocą wentylatorów dachowych. W pomieszczeniu kuchni projektuje się zamontowanie trzech okapów wentylacyjnych w celu usuwania oparów wydzielających się w trakcie obróbki termicznej żywności. W celu skompensowania wywiewanego przez okapy powietrza z pomieszczenia, przewiduje się zamontowanie centrali nawiewnej o zmiennej wydajności powietrza nawiewanego w zależności od aktualnych potrzeb. Wentylacja mechaniczna jednocześnie zapewnia wymianę powietrza. Szczegóły zgodnie z częścią sanitarną i elektryczną projektu. Dźwig osobowy. Projektowany dźwig osobowy o wymiarach kabiny 110 x 140 cm, nośność 630 kg (8 osób), przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szyb windowy zdylatować od ścian istniejących i wykonać zgodnie z częścią konstrukcyjną projektu. Szczelinę dylatacyjna uzupełnić masą trwale - plastyczną. Prace wykończeniowe oraz montaż dźwigu prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta. Zasilanie dźwigu wykonać wg części elektrycznej projektu. Dane techniczne dźwigu. Charakterystyka: dźwig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Udźwig: 630 kg Ilość osób: 8 Ilość przystanków: 2 Wysokość podnoszenia: maks. 17 m wymiary SxGxH 1100 x 1400 x 2170 mm; ilość wejść 1 (nieprzelotowa) Wykonanie struktura kabiny: stal nierdzewna / kolor szary panele kabiny: stal nierdzewna podłoga: PVC lustro: ½ ściany oświetlenie: LED Drzwi: wymiary SxH 900 x 2000 mm rodzaj: teleskopowe materiał: stal nierdzewna Szyb – wymiary: podszybie: 1000 mm nadszybie: 3300 mm szerokość: 1550 mm (drzwi teleskopowe) dla kabiny nieprzelotowej głębokość: 1750 mm (drzwi teleskopowe) prędkość 0,40 - 0,52 - 0,62 m/s Rodzaj napędu: hydrauliczny / fluitronic przełożenie: 1 : 2 Moc napędu: 5,8 - 7,7 - 9,5 kW (zależnie od prędkości) Blok zaworowy: proporcjonalny Sterowanie: mikroprocesorowe Tryb jazdy: zbiorczość góra / dół Maszynownia: prefabrykowana typ D - wymiary SxGxH (780x350x2060 mm) Linia telefoniczna: PSTN / GSM Zasilanie: 400V / trójfazowe. STAN WYKOŃCZENIOWY. Elewacje. Na elewacje tynkowane budynków i osłony śmietnikowej zastosowano tynk o bardzo wysokiej przepuszczalności pary wodnej i CO 2, zredukowanej zdolności do zwilżania wodą i przyczepności cząstek brudu, przez co zdolność do samooczyszczania się oraz wysokiej odporności na działanie alg i grzybów. Na pozostałych elewacjach budynku głównego zastosowano zawieszaną fasadę wentylowana z płyt włóknocementowych (wym. 2500 x 1250 mm) gr. 8 mm, gładkich w kolorze białym. Zawieszone na aluminiowej podkonstrukcji złożonej z elementów łączących płytę ze ścianą przy pomocy nitów aluminiowych w kolorze płyty. Dzięki szczelinie pomiędzy płytą elewacyjną, a materiałem termoizolacyjnym powietrze podlega cyrkulacji odprowadzając gromadzącą się tam wilgoć. Zastosowany system wentylowanych elewacji pomaga oszczędzić koszty energii i odpowiada w zupełności wymaganiom stawianym elewacjom energooszczędnym. Płyty elewacyjne dostarczane są zasadniczo w wymiarze produkcyjnym. Płytom o formacie fabrycznym należy przed zastosowaniem ze wszystkich stron poobcinać krawędzie oraz dostosować do formatów zaprojektowanych na elewacjach. Przycięte krawędzie muszą zostać zabezpieczone preparatem do impregnacji krawędzi. Istnieje możliwość docięcia płyt w fabryce. Szczegóły w części rysunkowej projektu wykonawczego branży architektonicznej. Tynki wewnętrzne i parapety.Wszystkie tynki kat. III I IV na ścianach i sufitach wykonać jako cem. – wapienne, układane warstwą grubości od 2 do 20 mm. Zaprawę nakładamy równomiernie kielnia lub maszynowo agregatem tynkarskim. Ostateczna grubość naniesionego tynku wynosi 2-3 cm., dobrze akumuluje ciepło i zwiększa komfort akustyczny, ma dobra paroprzepuszczalność. Zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-14504 „Zaprawy budowlane cementowe” Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną - Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa - Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat.: odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większej niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na długość łaty kontrolnej 2 m, odchylenie powierzchni i krawędzi: - od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych, - od kierunku poziomego: nie większe niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi, odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie większy niż 3 mm/m, odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 tynku. Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad: - wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego, - pęknięcia powierzchni, - wykwity soli w postaci nalotu,- trwałe zacieki na powierzchni, - odparzenia, odstawanie od podłoża; Parapety prefabrykowane betonowe RAL 7024 (antracyt ciemny). Wykładziny posadzkowe i schodowe. Zaprojektowano posadzki i schody wykończone z płytek ceramicznych wysokospiekanych 60 x 60 cm w kolorze ciemnoszarym. Ściany w pomieszczeniach sanitarnych z płytek ceramicznych wysokospiekanych 20 x 20 cm w kolorze jasnoszarym. Stolarka drzwiowa wewnętrzna.Dobór stolarki otworowej wg zestawienia w części rysunkowej projektu. Drzwi wewnętrzne płaszczowe z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo gr. 0,75 mm, całkowita grubość skrzydła 63 mm, ościeżnica z kształtowników stalowych malowanych proszkowo gr. 2,0 mm, klamka powlekana tworzywem lub ze stali nierdzewnej, zamek zapadkowo - zasuwkowy, kolor RAL 7024 (antracyt ciemny). W zestawieniu podano wymiary zastosowanych przeszkleń dla drzwi. Drzwi stalowe profilowe - wewnętrzne dwu i jednoskrzydłowe odporne na uszkodzenia mechaniczne dzięki sztywnej konstrukcji stalowej i połączeniom wykonanym metodą spawania. Zastosowanie spawanych zawiasów z łożyskami kulkowymi eliminuje opadanie skrzydła oraz konieczność regulacji zawiasów. Gwarantuje to wysoki komfort zamykania i otwierania drzwi. W drzwiach zastosowano podwójne uszczelki przymykowe wsuwane w profil skrzydła i ościeżnicy. Kolor biały aluminiowy RAL 9006. Biały montaż i osprzęt elektryczny. Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej. Projektowane wyposażenie zlewozmywaków oraz umywalek w stojące bezdotykowe, baterie czerpalne, natomiast natryski należy wyposażyć w baterie ścienne. Miski ustępowe bez kołnierzowe, projektuje się jako wiszące. Armatura dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szczegóły instalacyjne zgodnie z branżą sanitarną projektu. W projekcie zastosowano osprzęt elektryczny melaminowy podtynkowy i natynkowy oraz oprawy LED zgodnie z opracowaniem branży elektrycznej projektu. Okładziny ścian w pomieszczeniach sanitarnych. Ściany murowane pomieszczeń sanitarnych wyłożone płytką ceramiczną wysokospiekaną 20 x 20 cm do wysokości sufitu w kolorze jasnoszarym. W pomieszczeniach oznaczonych na rysunku rzutu budynku zaprojektowano ściany systemowe kabin wykonane z płyty wiórowej, gładkiej gr. 28mm 2stronnie laminowanej folią melaminową, kolor szary RAL 9006. Płyta wiórowa posiada odporność na ścieranie, zarysowanie, działanie temperatur. Pionowe krawędzie ścian osłonięte profilem aluminiowym pokrytym lakierem. poliestrowym. Całość zabezpieczona listwą PCV 2mm. Stopy mocujące - lakierowane odlewy aluminiowe. Uchwyt do papieru toaletowego wykonany ze stali nierdzewnej. Roboty malarskie. Wszystkie ściany i sufity pomieszczeń malować za pomocą higienicznej farby antygrzybicznej w kolorze białym. Powłoka hydrofobowa farby, jest odporna na bakterie, grzyby i pleśnie, zapewniając optymalne warunki higieniczne. Do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności oraz pomieszczeń o zwiększonych wymogach sanitarno-higienicznych, niszczy 99,99 % bakterii, dobra przepuszczalność pary wodnej, odporna na pleśnie, zawiera niewymywalne środki grzybobójcze, nieżółknąca, odporna na częste mycie i środki dezynfekujące, zmywalna. Próby instalacji. Instalacje sanitarne ulegające zakryciu poddać próbie szczelności, a w stanie wykończonym poddać odbiorom zgodnie z wymogami warunków technicznych. Instalacje elektryczne – dokonać odbioru zgodnie z wymogami warunków technicznymi. Szczegóły techniczne patrz opracowania branżowe. ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Plantowanie terenu, roboty ziemne i rozbiórkowe Przed wykonaniem robót ziemnych należy dokonać rozbiórek obiektów istniejących oznaczonych na PZT. Roboty ziemne dla projektowanych elementów zagospodarowania terenu wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, PN-B-10736. Nawierzchnie. Przed wykonaniem projektowanych nawierzchni wykonać rozbiórki istniejących nawierzchni z kostki betonowej (trylinka) i płyt drogowych. Zgodnie z PZT zaprojektowano nawierzchnie wykonane z następujących materiałów: - do aranżacji ogrodów otoczak biały 8/16 o gładkiej strukturze jako posypka wokół, drzew i krzewów, wypełnienie gabionów i dekoracja skwerów, - do ścieżek pieszo – jezdnych ( ścieżki, podjazd do garażu, chodniki) kostka brukowa 20 x 20 cm, szara z domieszką piasku kwarcowego gr. 8 cm, - do parkingów i jezdni bruk klasyczny, kolor granit o zaokrąglonych kształtach. Przed elewacją frontową budynku głównego, zaprojektowano wydzielenie przestrzeni parkingowej za pomocą słupków betonowych, gładkich o formie stożkowej opartej na rzucie kwadratu z zaokrąglonymi narożnikami i ściętym wierzchołkiem. Do odwodnienia nawierzchni zaprojektowano bez spadkowe, kanały o wysokości 305 i 480 mm o obniżonej wysokości w miejscach przejść dla pieszych i przejazdów. Kanały do układania w łuku: wewnętrznie (jedna wielkość promienia) i zewnętrznie (trzy wielkości promieni). Szczegóły wg branży sanitarnej. Podłączenia budynków do zewnętrznych sieci zasilających. Stan instalacji i przyłączy istniejących w budynkach przebudowywanych i na terenie działek objętych zakresem inwestycji nie pozwala na ich wykorzystanie do projektowanych obiektów. Projektuje się następujące przyłącza do budynków: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazu, energii elektrycznej, oraz instalacje wewnętrzne: wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, gazu, elektryczne i teletechniczne. Szczegóły rozwiązań podano w opracowaniach branżowych. Uwaga: W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać zasilanie obiektów od złącza kablowo-pomiarowego ZKP1-1Pp. Przebudowę sieci wraz z wykonaniem szafy kablowej SK3 i przyłącze do ZKP1-1Pp należeć będzie do zakresu ENEA Operator Spółka z o.o. Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej wraz z rozprowadzeniem instalacji dla potrzeb podlewania ogrodów.Projektuje się odwodnienie wód opadowych z powierzchni dachów oraz z terenu utwardzonego do zbiornika wody deszczowej o pojemności 10 m3 i do studzienek chłonnych zlokalizowanych na terenie inwestycji. Zgromadzona w zbiorniku woda będzie zasilała instalację do podlewania ogrodów i terenów zielonych. Szczegóły rozwiązań podano w części sanitarnej projektu. Instalacja oświetlenia zewnętrznego i sterowania bram wjazdowych i szlabanów oświetlenie zewnętrzne terenu za pomocą słupów świetlnych zasilanych przez źródła LED o wysokościach (0,5 m, 1 m, 3 m) wg PZT. Dzięki czujnikowi obecności i ściemnianiu (opcje), światło można zredukować tak, aby ograniczyć zużycie energii. Zaprojektowano układ dwóch bram wjazdowych z ulicy Wroniej i dwóch szlabanów zlokalizowanych na terenie ZAZ. Możliwość wjazdu na parking przed obiektem dla wszystkich użytkowników obiektu (pracowników, klientów). Wjazd na teren zaplecza odgrodzony szlabanami dla pracowników i służb obsługi obiektu. Sterowanie oświetlenia, bram i szlabanów wg części elektrycznej projektu. Osłona śmietnikowa.Zaprojektowany obiekt służy do przechowywania pojemników do segregacji odpadów. Budynek murowany z pustaków ceramicznych gr. 25 cm, ocieplony wełną mineralną gr. 5 cm, tynkowany - metodą lekką - mokrą, tynk – baranek z efektem lotosu, kolor biały (jak elewacje tynkowane na budynku głównym i budynku gospodarczym). Otwór drzwiowy do opróżniania pojemników kontenerowych na odpady zamykany kratą rolowaną ażurową. Nasadzenie zieleni - ogrody tematyczne. Wnętrze pomiędzy budynkiem głównym i budynkiem gospodarczym wypełniają ogrody tematyczne (ogród japoński, włoski, francuski i polski). Kompozycja ogrodów została utworzona wokół krzyżujących się osi wsch. – zach. i płn. – płd. Na skrzyżowaniu osi zaprojektowano centralnie fontannę w kształcie koła, a osie podkreślono ciągami pieszymi. Ogrody rozłożone są geometrycznie wokół placyku z fontanną. Wzdłuż osi wsch. – zach. zaprojektowano placyk do imprez plenerowych z możliwością instalacji pawilonów przenośnych i zasilania w energię elektryczną. Wyposażenie ogrodów w elementy małej architektury t.j. ławki bez oparć i kosze na śmieci w jednolitym stylu (beton, metal, drewno), oświetlenie - słupki świetlne zasilanych przez źródła LED wg projektu elektrycznego, nawierzchnie wg pkt.4.2. Szczegóły zgodnie z częścią rysunkową projektu. Próby - odbiory Instalacje przyłączy należy poddać odbiorom przed ich zakryciem zgodnie z warunkami technicznymi oraz dokumentacją. Wykonanie nawierzchni odebrać na zgodność z projektem oraz pod względem materiałowym i technicznym. Elementy małej architektury odebrać na zgodność z dokumentacją projektową oraz dokumentacją dostawy materiałów. 2. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania wykonawca przekaże zamawiającemu. W zależności od specyfiki materiału, należy ułożyć go na paletach bądź zapakować oraz przewieźć i rozładować na wskazane przez zamawiającego miejsce w odległości do 15 km. 3. W trakcie wykonywania robót budowlanych wykonawca zapewni sobie dostawę wody, energii elektrycznej oraz odbiór odpadów i ścieków. 4. Wykonawca, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., wykonana roboty budowlane na łączną wartość 1 000 000,00 zł brutto, wystawi i doręczy zamawiającemu fakturę VAT na te roboty budowlane. 5. Wykonawca prowadził będzie dokumentację audiowizualną z wykonywania robót budowlanych w odstępach tygodniowych w formie zdjęć cyfrowych. Zdjęcia powinny być szczegółowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym (nośnik DVD lub CD – w ilości 2 egz.). 6. Wykonawca, na żądanie zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, udostępni teren budowy, w tym budynki, w celu dostawy i montażu ich wyposażenia przez osoby trzecie, z którymi wykonawca będzie w tym celu współpracował. 7. Przedmiot zamówienia, z wyłączeniem czynności kierownika budowy lub kierownika robót oraz czynności związanych z uzyskaniem w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, będzie wykonywany wyłącznie przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w zdaniu pierwszym, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zamawiający określił we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia został określony za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 7 do SIWZ (wzór umowy).

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-09-07

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający wymaga aby wykonawcy posiadali środki finansowe lub zdolność kredytową w łącznej kwocie, co najmniej 1.000.000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zdolność zawodowa - zamawiający wymaga aby wykonawcy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali (zakończyli; rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej), co najmniej jedną robotę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane polegającą na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego o powierzchni użytkowej co najmniej 1.000 m2 obejmującą swoim zakresem roboty w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej oraz zagospodarowanie terenu, o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł (brutto). 2. Zdolność techniczna – zamawiający wymaga aby wykonawcy dysponowali, co najmniej: - jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie w kierowaniu, co najmniej jedną robotą budowlaną spełniającą warunek opisany w pkt 1, - jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,- jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa. Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane w powyższych zakresach: - wydane obywatelowi państwa członkowskiego, posiadającego kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim i ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu inżyniera budownictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (świadczenia usług transgranicznych), bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych, lub uprawnienia uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 2) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej zamawiający żąda informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej zamawiający żąda wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 3. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej zamawiający żąda wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wypełniony i podpisany formularz oferty (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 2 do SIWZ; oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy, tj. grupy kapitanowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 3 do SIWZ) - składane przez wykonawcę w termie 3 dni od dnia zamieszczania na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, tj. informacji dotyczącej kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 100.000,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący numer rachunku bankowego zamawiającego: 81 1020 2847 0000 1102 0063 5847 z dopiskiem: „Wadium – zamówienie na roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie obiektów budowlanych zamawiającego w ramach projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej”. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres rękojmi

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zmiana terminu wykonywania przedmiotu Umowy: a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznym, odbiegającymi od typowych, uniemożliwiającymi wykonywanie robót budowlanych – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego, b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót budowlanych przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, c) zmiany spowodowane działaniem siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na wykonywanie przedmiotu Umowy, d) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, e) zmiany spowodowane odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych warunkami geologicznymi, ale istotnymi dla wykonywania przedmiotu Umowy, f) zmiany spowodowane odmiennymi, ale istotnymi dla wykonywania przedmiotu Umowy, od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwen¬taryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, g) zmiany spowodowane wystąpieniem zamówień dodatkowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, których wykonanie będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu Umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1, termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności. 2) Pozostałe zmiany: a) rezygnacja przez Zamawiającego z wykonywania części przedmiotu Umowy (odstąpienie od części Umowy) – w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone (z uwzględnieniem postanowień kosztorysu ofertowego), przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami, b) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami – w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-02, godzina: 10:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 18.07.2017.17.52.35_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu_nr_553491-N-2017.pdf 2017-07-18 17:52:35 19,9MB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 18.07.2017.17.56.19_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 17:56:19 21,5MB 176 razy
2 zal._nr_1_decyzje,_pozwolenie.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 17:56:51 8,2MB 146 razy
3 zal._nr_1_projekt_budowlany_zaz_do_pozwolenia_na_budowe.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 17:56:51 325,9MB 147 razy
4 zal._nr_1_przedmiary.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 17:56:51 39,7MB 158 razy
5 zal._nr_1_pw_branza_architektura.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 17:56:51 25,0MB 142 razy
6 zal._nr_1_pw_branza_elektryczna.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 17:56:51 61,5MB 141 razy
7 zal._nr_1_pw_branza_konstrukacja.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 17:56:51 14,8MB 134 razy
8 zal._nr_1_pw_branza_sanitarna.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 17:56:51 22,2MB 142 razy
9 zal._nr_1_pw_branza_sanitarna_przylacze_wod_kan.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 17:56:51 17,7MB 135 razy
10 zal._nr_1_stwior.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 17:56:51 130,7MB 139 razy
11 zal._nr_1__errata_do_projektu.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 17:56:51 4,4MB 135 razy
12 18.07.2017.17.57.04_Zal._nr_2_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 17:57:04 88KB 137 razy
13 18.07.2017.17.57.12_Zal._nr_3_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 17:57:12 88KB 135 razy
14 18.07.2017.17.57.25_Zal._nr_4_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 17:57:25 87KB 132 razy
15 18.07.2017.17.57.37_Zal._nr_5_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 17:57:37 88KB 134 razy
16 18.07.2017.17.57.50_Zal._nr_6_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 17:57:50 880,5KB 137 razy
17 18.07.2017.17.58.00_Zal,_nr_7_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 17:58:00 10,0MB 207 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 25.07.2017.14.54.13_IZ.272.21.2017_pytania_i_odpowiedzi.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-25 14:54:13 617,6KB
2 27.07.2017.13.17.31_IZ.272.21.2017_wyjaA_nienia_SIWZ_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-27 13:17:31 768,5KB
3 02.08.2017.10.47.50_IZ.272.21.2017_wyjA_nienia_SIWZ_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-02 10:47:50 757,3KB
4 08.08.2017.12.28.20_IZ.272.21.2017_zmiana_SIWZ_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-08 12:28:20 756,0KB
5 09.08.2017.12.08.28_IZ.272.21.2017_wyjaA_nienia_SIWZ_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:08:28 1,5MB
6 09.08.2017.12.08.38_IZ.272.21.2017_wizualizacja_ogrodu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-09 12:08:38 1,6MB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 27.07.2017.12.37.12_6._OgA_oszenie_o_zmainie_ogA_oszenia_nr_500005489-N-2017.pdf 2017-07-27 12:37:12 597,8KB
2 08.08.2017.12.27.59_7._OgA_oszenie_o_zmianie_ogA_oszenia_nr_5000010171-N-2017.pdf 2017-08-08 12:27:59 676,3KB
Wynik postępowania
1 08.09.2017.19.37.34_11._IZ.272.21.2017_zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorystniejszej.pdf 2017-09-08 19:37:34 592,0KB
Udzielenie zamówienia
1 02.10.2017.17.04.00_ogloszenie_o_udzieleniu-zamowienia.pdf 2017-10-02 17:04:01 12,4MB
Informacja z otwarcia ofert
1 11.08.2017.11.42.54_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2017-08-11 11:42:54 693,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Paździor 18-07-2017 17:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Paździor 18-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Kamila Paździor 02-10-2017 17:04