Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa parkingu przy Starostwie Powiatowym w Wałczu


Wałcz: Budowa parkingu przy Starostwie Powiatowym w Wałczu
Numer ogłoszenia: 61964 - 2011; data zamieszczenia: 01.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe , ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 67 2582401, faks 67 258 9010.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwalecki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa parkingu przy Starostwie Powiatowym w Wałczu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa parkingu przy Starostwie Powiatowym w Wałczu w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, w ramach, której przewiduje się:wykonanie robót ogólnobudowlanych obejmujących budowę parkingu wraz z przebudową istniejących garaży przy Starostwie Powiatowym w Wałczu.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XI. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący numer rachunku bankowego Zamawiającego: 81 1020 2847 0000 1102 0063 5847 z dopiskiem: Wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej - Budowa parkingu przy Starostwie Powiatowym w Wałczu.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty ogólnobudowlane polegające na wykonaniu robót drogowych, w zakres których wchodziły roboty polegające na wykonaniu placów utwardzonych wraz z całą infrastrukturą oraz modernizacja budynków garażowych (socjalnych) o wartości min. 300.000 zł netto każda. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje co najmniej: jedną osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń; po jednej osobie posiadającej uprawnienia w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej (osoby te będą pełnić funkcje kierowników robót). Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje co najmniej: jedną osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń; po jednej osobie posiadającej uprawnienia w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej (osoby te będą pełnić funkcje kierowników robót). Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł) i jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na minimalną sumę ubezpieczenia obejmującą 450.000,00 zł. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://powiatwalecki.bip.alfatv.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17,78-600 Wałcz , pokój nr 303.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17 Wałcz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_uzp.doc 2011-04-01 13:04:31 48KB
2 ogA_oszenie_o_zmianie_ogA_oszenia_z_dnia_09.04.2011.doc 2011-04-09 20:52:48 38KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_-_Budowa_Parkingu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-01 14:02:50 5,8MB 193 razy
2 Zal._1_formularz_oferty.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-04-01 18:56:42 99KB 142 razy
3 Zal._2_oswiadczenie_z_art._22.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-04-01 18:56:57 34KB 143 razy
4 Zal._3_oswiadczenie_z_art._24.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-04-01 18:57:13 41,5KB 133 razy
5 Zal._4_oswiadczenie_z_art._24_ust._1_pkt_2_dla_osob_fizy.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-04-01 18:58:57 34KB 138 razy
6 Zal._5_projekt_umowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-04-01 18:59:15 18KB 396 razy
7 Zal._Nr_6_-_I_-_OPIS_TECHNICZNY_projekt_zag._terenu.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-04-01 18:59:47 144,1KB 125 razy
8 Zal._Nr_6-_Rys._nr_2_-_Ogrodzenie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-01 19:04:52 170,9KB 157 razy
9 Zal._Nr_6-_przebudowa_budynku_garazowego_I_-_OPIS_TECHNICZNY.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-04-01 19:06:19 143,1KB 122 razy
10 Zal._nr_6_-_przebudowa_budynku_garazowego_-rysunki_II__projektowane_zmiany.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-04-01 19:11:50 995,7KB 127 razy
11 Zal._Nr_6-_inst_elektryczne_I_-_OPIS_TECHNICZNY.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-04-01 19:12:24 143,5KB 122 razy
12 Rys._nr_2_-_SA_upy_oA_wieteniowe.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-04-01 19:14:04 2,0MB 125 razy
13 Zal._Nr_6-__inst_sanitarne_Opis_techniczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-01 19:14:39 193,4KB 787 razy
14 Zal_Nr_6-_insta_sanitarne_II._rysunki.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-04-01 19:15:32 520,8KB 124 razy
15 Zal._Nr_6_-_drogi_I_-_OPIS_TECHNICZNY.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-04-01 19:17:12 283,2KB 125 razy
16 Zal._Nr_6_-_drogi_II_-_RYSUNKI.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-04-01 19:18:25 1,1MB 123 razy
17 Zal__Nr_6_-VI_-_INFORMACJA_BIOZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-04-01 19:19:00 118,9KB 124 razy
18 STWiOR_zal_Nr_7.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-01 19:19:27 80,0KB 306 razy
19 zal._Nr_8-przedmiar_robA_t_bud__Roboty__budowlane_drogowe_,_ogrodzenie_,_wycinka_drzew_i_krzewA_w.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-01 19:20:12 125,8KB 588 razy
20 Zal._Nr_8_-_przedmiar_robA_t_budow._Przebudowa_budynku_garaA_owego__-___Starostwo_WaA_cz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-01 19:20:49 75,2KB 283 razy
21 Zal._Nr_8-_WaA_cz_Starostwo_ofertowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-01 19:21:19 75,9KB 255 razy
22 Zal._Nr_8-_Starostwo_parking_03.2011_-_przedmiar_ofertowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-01 19:21:45 60,1KB 216 razy
23 rys._nr_1_-_projekt_zagospodarowania_terenu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-04 09:55:51 20,5MB 117 razy
24 rys._nr_1_-_plan_sytuacyjny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-04 09:56:45 6,1MB 130 razy
25 rys_nr_1_-_projekt_zagospodarowania_terenu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-04 09:57:52 20,5MB 120 razy
26 rys.nr_1_-_projekt_zagospodarowania_terenu_-_przylacze_kanalizacji_deszczowej_i_wodociagowej.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-04 10:05:31 19,8MB 123 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 ogA_oszenie_o_zmianie_ogA_oszenia_z_dnia_09.04.2011.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-04-09 20:53:16 38KB
2 zawiadomienie_09.04.2011.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-04-09 21:09:32 29,5KB
3 zawiadomienie-_odpowiedzi_12.04.2011.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-04-12 10:54:55 109,0KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 ogA_oszenie_o_zmianie_ogA_oszenia_z_dnia_09.04.2011.doc 2011-04-09 20:53:34 38KB
2 zawiadomienie_09.04.2011.doc 2011-04-09 21:09:57 29,5KB
Wynik postępowania
1 zawiadomienie.pdf 2011-04-22 13:06:04 194,9KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Suska 01-04-2011 13:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Suska 01-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Marta Suska 22-04-2011 13:06