Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

USŁUGI OCHRONY MIENIA


Wałcz: USŁUGI OCHRONY MIENIA
Numer ogłoszenia: 32920 - 2011; data zamieszczenia: 01.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe , ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 67 2582401, faks 67 258 9010.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwalecki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGI OCHRONY MIENIA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony następujących budynków i budowli Zamawiającego: a) Budynek siedziby Starostwa Powiatowego w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, b) Część budynku zajmowanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o niepełnosprawności, ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz, c) Budynek siedziby Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Okulickiego 15, 78-600 Wałcz, d) Budynki i budowle byłego Szpitala Powiatowego w Wałczu, ul. 12 lutego 9, 78-600 Wałcz. Przedmiot zamówienia obejmuje ww. budynki i budowle, łącznie z mieniem znajdującym się w granicach geodezyjnych tych budynków i budowli. II. Szczegółowy sposób wykonywania usługi. 1. Ochrona elektroniczna budynków - monitorowanie lokalnego systemu alarmowego (budynek siedziby Starostwa Powiatowego w Wałczu, część budynku zajmowanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o niepełnosprawności, budynek siedziby Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami). Ochrona budynków winna odbywać się w formie polegającej na stałym dozorze sygnałów przekazywanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych oraz bezpośredniej doraźnej ochrony fizycznej. Realizacja usługi nastąpi poprzez podłączenie lokalnego systemu monitorowania, w który wyposażony jest budynek, do systemu monitorowania Wykonawcy, który z kolei zapewni całodobowy monitoring urządzeń sygnalizacyjnych lub niewłaściwego czasu ich załączania. Bezpośrednia doraźna ochrona fizyczna budynku musi być realizowana przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne Wykonawcy, działające jako grupy interwencyjne, kierowane z centrum monitorowania Wykonawcy, wyposażone w broń, służbowe umundurowanie i oznakowane pojazdy interwencyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Maksymalny czas dojazdu grupy interwencyjnej wynosi 5 minut od chwili powstania konieczności spowodowanej włamanie, napadem, uszkodzeniem urządzeń sygnalizacyjnych lub inną przyczyną uznaną za powód do interwencji przez centrum monitorowania Wykonawcy. Zamawiający zapewni utrzymanie urządzeń sygnalizacyjnych w pełnej sprawności technicznej przez zawarcie umowy z licencjonowanym podmiotem na konserwacje powyższych instalacji. 2. Ochrona fizyczna budynków i budowli (obiekty byłego Szpitala Powiatowego w Wałczu). Ochrona obiektów byłego Szpitala Powiatowego w Wałczu będzie realizowana w formie bezpośredniej, stałej, całodobowej ochrony fizycznej, wspomaganej przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne Wykonawcy, działające jako grupy interwencyjne kierowane z centrum monitorowania Wykonawcy zamówienia, wyposażone w broń, służbowe umundurowanie i oznakowane pojazdy interwencyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami. W godzinach nocnych, doraźnie patrolować teren oraz monitorować obiekt przy pomocy kamer zainstalowanych w ilości wg uznania Wykonawcy, pozwalający kontrolować pracownikowi ochrony fizycznej newralgiczne punkty na terenie chronionym. Wymagania: - jeden pracownik ochrony fizycznej na zmianie w ciągu doby, - wyposażenie budynków w kamery, umożliwiające obserwację newralgicznych punktów terenu chronionych obiektów. Obowiązki: - prowadzenie ewidencji pobieranych kluczy przez osoby upoważnione i ich wydawanie, - otwieranie i zamykanie bram wjazdowych, - utrzymywanie łączności bezprzewodowej z grupą interwencyjną, - utrzymywaniu czystości w pomieszczeniu dyżurki i WC, z którego korzystają pracownicy ochrony, - zgłaszanie dostrzeżonych awarii i zaistniałych zdarzeń..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium na przedmiotowe postępowanie.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca posiada koncesję, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.05.145.1221 ze zm.);2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń (określonych w rozdziale VI niniejszej SIWZ) załączonych do oferty, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia .

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwa zamówienia (usługi ochrony mienia) w obiekcie użyteczności publicznej, o wartości minimum 20.000,00 zł (brutto) każde, realizowane w sposób ciągły, przez okres minimum jednego roku; Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń (określonych w rozdziale VI niniejszej SIWZ) załączonych do oferty, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia .

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje co najmniej czterema pracowników ochrony w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.05.145.1221 ze zm.), grupą interwencyjną oraz stacją monitorowania; Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń (określonych w rozdziale VI niniejszej SIWZ) załączonych do oferty, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia .

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje co najmniej czterema pracowników ochrony w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.05.145.1221 ze zm.), grupą interwencyjną oraz stacją monitorowania; Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń (określonych w rozdziale VI niniejszej SIWZ) załączonych do oferty, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia .

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na minimalną sumę ubezpieczenia obejmującą 100.000,00 zł; Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń (określonych w rozdziale VI niniejszej SIWZ) załączonych do oferty, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://powiatwalecki.bip.alfatv.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, pokój nr 303 lub 305.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Interesanta Zamawiającego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_uzp.doc 2011-03-01 13:55:33 51KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-03-01 13:56:11 5,5MB 109 razy
2 ZaA_._1_formularz_oferty.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-03-01 13:57:32 86,5KB 99 razy
3 Zal._2_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-03-01 13:58:59 48,5KB 116 razy
4 ZaA_._3_formularz_kalkulacyjny.xls Po terminie otwarcia ofert 2011-03-01 13:59:09 27,5KB 127 razy
5 ZaA_._4_oA_wiadczenie_z_art._22.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-03-01 13:59:29 34KB 86 razy
6 ZaA_._5_oA_wiadczenie_z_art._24.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-03-01 13:59:38 42KB 91 razy
7 ZaA_._6_oA_wiadczenie_z_art._24_ust._1_pkt_2_dla_osA_b_fizycznych.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-03-01 13:59:47 34,5KB 93 razy
8 ZaA_._7_projekt_umowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-03-01 13:59:54 59,5KB 230 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedzi_na_pytania_do_siwz___1_.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-03-07 19:25:15 29,5KB
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_ofery_najkorzystniejszej.pdf 2011-03-16 13:51:59 1,1MB
Udzielenie zamówienia
1 ogfA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2011-04-06 13:46:02 37,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Suska 01-03-2011 13:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Suska 01-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Marta Suska 06-04-2011 13:47