Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa samochodu osobowego


Wałcz: Dostawa samochodu osobowego
Numer ogłoszenia: 28428 - 2011; data zamieszczenia: 23.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe , ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 67 2582401, faks 67 258 9010.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwalecki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu osobowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 (jednej) sztuki fabrycznie nowego i niewadliwego samochodu osobowego, wyprodukowanego w roku 2010, dla przewozu 5 osób, typu sedan (4-drzwiowy). Samochód musi posiadać homologację i spełniać wszelkie warunki dopuszczenia do ruchu drogowego na terytorium RP. Charakterystyka pojazdu: Silnik: pojemność do 2000 cm3, moc min. 160 KM, -zasilany benzyną. Skrzynia biegów - manualna min. 6 biegowa + bieg wsteczny. Hamulce: systemy: ESP+ABS+ASR hamulec postojowy mechaniczny działający na oś tylną, - tarczowe z przodu i z tyłu, Układ kierowniczy: wspomaganie układu kierowniczego, regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach. Ilość miejsc: miejsca siedzące - 5. Wymagania: kolor - czarny metalik, klimatyzacja dwu strefowa, centralny zamek sterowany zdalnie, - radioodtwarzacz CD MP3, - wycieraczka tylnej szyby, - światła do jazdy dziennej, - poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, - dezaktywacja czołowej poduszki pasażera, - boczne poduszki powietrzne z przodu, - kurtyny powietrzne, - poduszka chroniąca kolana kierowcy, - trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu z regulacją wysokości mocowania i pirotechnicznymi zapinaczami, - trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z tyłu, - trzy zagłówki z tyłu z regulacją wysokości, - spryskiwacze reflektorów przednich, - tylne szyby przyciemniane, - chromowane listwy wokół szyb bocznych, - oświetlenie wnętrza - 2 lampki z przodu, 2 lampki z tyłu do czytania, - zdalnie sterowany centralny zamek, - czujnik parkowania - przód, tył, - tempomat, - czujnik deszczu, - filtr przeciwpyłkowy, - elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu z systemem zabezpieczającym przed przytrzaśnięciem, - automatycznie ściemniające się lusterko wewnętrzne, - fotele przednie z regulacją wysokości, - fotele przednie z regulacją na odcinku lędźwiowym, - podgrzewane fotele przednie, - 3 lub 4 ramienna skórzana kierownica, - trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, podnośnik samochodowy, - koło zapasowe, - immobiliser, - uchwyt na kubek z przodu, - schowek na okulary, - asymetrycznie dzielona kanapa tylna, - dwa gniazda 12V w konsoli środkowej i gniazdo 12V w komorze bagażnika, - przednie światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów, - autoalarm, - przednie fotele z regulacją odcinków lędźwiowych wraz z regulacją wysokości fotela, - minimum podgrzewane przednie siedzenia, - zagłówki z regulacją wysokości, - tapicerka materiałowa kolor szary, - zderzaki - lakierowane w kolorze nadwozia, - komplet dywaników gumowych - oryginalne (dla danej marki samochodu) ze stopów lekkich obręcze kół Min. 16 - szt. 4 wraz z kompletem (4 szt.) opon letnich oraz komplet (4 sztuk) opon zimowych wraz z felgami (4 sztuki) stalowymi min. 16 oraz oryginalnymi (dla danej marki samochodu) kołpakami, - chromowane listwy wokół szyb bocznych, - nawigacja, - ksenonowe reflektory przednie, - elektromechaniczny system otwierania pokrywy bagażnika, - schowek pod fotelem pasażera. 2. Gwarancje : - Gwarancja na silnik - nie krótsza niż jeden rok lub 100.000 km, - Gwarancja na perforacje blach - nie krótsza niż 12 lat, - Gwarancja na lakier - nie krótsza niż 3 lata..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium na przedmiotowe postępowanie

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwa zamówienia (dostarczył dwa samochody osobowe), o wartości minimum 80.000,00 zł (brutto) każdy. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń (określonych w rozdziale VI niniejszej SIWZ) załączonych do oferty, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie

 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://powiatwalecki.bip.alfatv.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, pokój nr 303.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.03.2011 godzina 12:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz Biuro Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_UZP.doc 2011-02-23 14:17:06 48KB
2 ogA_oszenie_ozmianie_ogA_oszenia.doc 2011-02-25 21:45:24 38KB
3 ogA_oszenie_o_zmianie_ogA_oszenia_-_zmiana_terminu_skA_adania_ofert.doc.doc 2011-02-28 12:50:58 26KB
4 ogA_oszenie_z_01.03.2011.doc 2011-03-01 13:18:01 38KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-23 14:00:33 5,3MB 177 razy
2 ZaA_._1_formularz_oferty.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-02-23 14:00:51 86,5KB 150 razy
3 ZaA_._3_formularz_kalkulacyjny.xls Po terminie otwarcia ofert 2011-02-23 14:01:46 27,5KB 156 razy
4 ZaA_._4_oA_wiadczenie_z_art._22.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-02-23 14:01:56 34KB 147 razy
5 ZaA_._5_oA_wiadczenie_z_art._24.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-02-23 14:02:09 42,5KB 148 razy
6 ZaA_._6_oA_wiadczenie_z_art._24_ust._1_pkt_2_dla_osA_b_fizycznych.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-02-23 14:02:18 34,5KB 152 razy
7 ZaA_._7_projekt_umowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-02-23 14:02:28 62,5KB 180 razy
8 Zal__2_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-02-25 21:53:45 52KB 104 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 zmiana_SIWZ_-_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-02-25 21:46:54 42,5KB
2 Zm_Zal__2_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-02-25 21:55:56 53,5KB
3 zawiadomienie_01.03.2011.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-03-01 13:20:01 28KB
4 Zal__2_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_z_01.03.2011.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-03-01 13:20:12 53KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 zawiadomienie_o_przedA_uA_eniu_skA_adania_ofert.doc 2011-02-28 12:51:24 40,5KB
2 zawiadomienie_01.03.2011.doc 2011-03-01 13:18:21 28KB
3 Zal__2_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_z_01.03.2011.doc 2011-03-01 13:18:51 53KB
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2011-03-22 08:58:55 708,9KB
Udzielenie zamówienia
1 ogoszeni_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2011-04-06 12:48:26 36,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Suska 23-02-2011 13:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Suska 23-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Marta Suska 06-04-2011 12:48