Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dokończenie budowy III piętra i klatki schodowej bocznej budynku B w Zespole Szkół nr 4 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu

Wałcz: Dokończenie budowy III piętra i klatki schodowej bocznej budynku B w Zespole Szkół nr 4 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu
Numer ogłoszenia: 16260 - 2011; data zamieszczenia: 02.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe , ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 67 2582401, faks 67 258 9010.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwalecki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dokończenie budowy III piętra i klatki schodowej bocznej budynku B w Zespole Szkół nr 4 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty ogólnobudowlane polegające na dokończeniu budowy wcześniej rozpoczętego III piętra wraz z klatką schodową budynku B ZSZ NR 4 RCKU. Prace na obiekcie polegać będą na wykonaniu następującego zakresu robót: 1) wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, 2) uzupełnienie istniejących ścianek działowych oraz postawienie nowych, 3) roboty wykończeniowe, 4) wykonanie prac branży elektrycznej w tym m.i.n oświetlenie, rozdzielnie, 5) wykonanie instalacji teletechnicznej, 6) doprowadzenie i podłączenie instalacji centralnego ogrzewania, 7) robót towarzyszących wynikających z prowadzenia powyższych prac..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.21.42.20-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium ustala się w kwocie 10 000,00 złotych słownie: dziesięć tysięcy złotych. 1. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank: Bank Polski PKO S.A. Nr rachunku 81 1020 2847 0000 1102 0063 5847 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: 1. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 2. Wadium może być wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które należy w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 3. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 4. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: a) nazwa i adres Zamawiającego; b) określenie przedmiotu zamówienia; c) nazwę i adres Wykonawcy. 5. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert . 6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu robót ogólnobudowlanych, w zakres których wchodziły roboty remontowo wykończeniowe obiektu o wartości min. 300.000 zł netto każda. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie określa się minimalnych standardów. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują: 1) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej , 2) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej 3) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej 4) pracownikami o specjalności ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe (lub zdolność kredytową) w wysokości co najmniej 450 000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł). Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonej informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://spow.walcz.ibip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17, pokój 303 lub 305.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2011 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Wałczu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013 zgodnie z postanowieniami umowy nr UDA-RPZP.07.01.02-32-005/09-00 zawartej w dniu 15.12.2009 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Wałeckim.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_uzp.doc 2011-02-02 20:30:45 52,5KB
2 ogA_oszenie_o_zmianie_ogA_oszenia.doc 2011-02-03 13:13:05 34KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_-_RCKU_III_pietro(2).doc Po terminie otwarcia ofert 2011-02-02 20:30:45 585,5KB 161 razy
2 ZaA_A_cznik_nr_7-STWiOR_IIIpRCKU.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-02 20:38:46 217,4KB 262 razy
3 ZaA_A_cznik_nr_7-III_PIA_TRO-przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-02 20:39:34 155,0KB 139 razy
4 ZaA_A_cznik_nr_7-KLATKA_SCHODOWA-przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-02 20:39:58 133,5KB 197 razy
5 ZaA_A_cznik_nr_7-RCKU-_elektryczne-przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-02 20:40:23 111,9KB 191 razy
6 ZaA_acznik_nr_7-Z.Sz.nr_4_RCKU_roboty_sanitarne_klatka_schodowa_bocznaprzedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-02 20:41:52 2,3MB 147 razy
7 ZaA_A_cznik_nr_7-Z.Sz.nr_4_-_RCKU_roboty_sanitarne_III_ptrprzedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-02 20:43:48 2,5MB 254 razy
8 Instalacja_elektryczna.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-02-02 20:47:53 6,0MB 113 razy
9 zalacznik_nr_7-projekt_budowlany.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-02-03 12:57:40 1,5MB 116 razy
10 zalacznik_nr_7-instalacje_co_i_wentylacja.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-02-03 12:58:51 10,4MB 114 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 zawiadomienie-_oodpowiedzi.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-02-14 11:12:47 31KB
2 sprostowanie.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-02-14 11:34:15 31,5KB
3 zalacznik_nr_1_do_sprostowania.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-02-14 11:34:26 330,8KB
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2011-03-01 12:37:41 1,7MB
2 zawiadomienie_o_uchylenieu_wyboru_oferty.jpg 2011-03-09 10:01:06 297,0KB
3 III_pietro_RCKU.pdf 2011-03-16 13:17:33 1,1MB
Udzielenie zamówienia
1 ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2011-04-04 12:47:12 33KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Suska 02-02-2011 20:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Suska 02-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Marta Suska 04-04-2011 12:47