Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postępowanie nr. AG.272.1.2021 "Wykonanie audytu dostępności architektonicznej i dostępności komunikacyjno-informacyjnej 20 budynków Powiatu Wałeckiego, oraz audytu dostępności cyfrowej stron (www) jednostek organizacyjnych Powiatu Wałeckiego"

Oznaczenie sprawy: AG.272.1.2021                                                                                                   Wałcz, dnia 4 marca 2021 roku

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

(zapytanie ofertowe dla zamówienia poniżej 130.000,00 zł)

Wykonanie audytu dostępności architektonicznej i dostępności komunikacyjno-informacyjnej 20 budynków Powiatu Wałeckiego, oraz audytu dostępności cyfrowej stron (www) jednostek organizacyjnych Powiatu Wałeckiego”

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający podzielił zamówienie na dwie, następujące części:

  1. wykonanie audytu dostępności architektonicznej oraz dostępności komunikacyjno-informacyjnej 20 budynków Powiatu Wałeckiego;

  2. wykonanie audytu dostępności cyfrowej stron internetowych (www) jednostek organizacyjnych Powiatu Wałeckiego.

Ofertę można składać w odniesieniu do jednej albo wszystkich części zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części pierwszej zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części drugiej zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Rodzaj zamówienia: usługa;

Kod CPV: 75100000-7 usługi administracji publicznej, 79212000-3 usługi audytu;

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 60 dni od dnia zawarcia umowy.

3. Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się kryterium:

cena – 100%

cena najniższej oferty

podlegającej ocenie

Liczba punktów = --------------------------------------- x 100

cena oferty badanej

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) Załącznik nr 3 - Formularz oferty w zakresie pierwszej części zamówienia;

2) Załącznik nr 4 - Formularz oferty w zakresie drugiej części zamówienia;

3) Załącznik nr 5 - „Wykaz usług zrealizowanych” potwierdzający wykonanie audytu minimum 20 budynków użyteczności publicznej w ciągu ostatnich 24 miesięcy w zakresie pierwszej części zamówienia;

4) Załącznik nr 6 - „Wykaz usług zrealizowanych” potwierdzający wykonanie minimum pięciu badań dostępności serwisów internetowych w ciągu ostatnich 36 miesięcy lub certyfikat potwierdzający kwalifikacje, w zakresie drugiej części zamówienia;

5) Załącznik nr 7 - „Referencje” w zakresie pierwszej części zamówienia.

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie.

Cena powinna zawierać:

  1. Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;

  2. Obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;

  3. Cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w tym okresie.

6. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia w zakresie pierwszej części zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

1) Zamówienie może być udzielone Wykonawcy, który przeprowadził audyty dostępności architektonicznej oraz dostępności komunikacyjno-informacyjnej dla minimum 20 budynków użyteczności publicznej w ciągu ostatnich 24 miesięcy;

2) Zamówienie może być udzielone Wykonawcy, który w momencie złożenia oferty dysponuje potwierdzonym dokumentem, że usługa została wykonana należycie, np. referencjami, protokołem zdawczo-odbiorczym.

2. O udzielenie w zakresie drugiej części zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią poniższy warunek:

1) Zamówienie może być udzielone Wykonawcy, który wykaże, że osoba przeprowadzająca badanie ma wystarczające doświadczenie w badaniu dostępności serwisów internetowych, wskazując co najmniej pięć badań dostępności serwisów internetowych, które ta osoba przeprowadziła w ciągu ostatnich 36 miesięcy lub posiada certyfikat potwierdzający kwalifikacje.

7. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.

8. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert.

9. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Należy ją złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, z dopiskiem:

Zapytanie ofertowe na „Wykonanie audytu dostępności architektonicznej i dostępności komunikacyjno-informacyjnej 20 budynków Powiatu Wałeckiego, oraz audytu dostępności cyfrowej stron (www) jednostek organizacyjnych Powiatu Wałeckiego ”.

2. Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

10. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15 marca 2021 r. do godz. 15:30 w siedzibie Zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz.

11. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16 marca 2021 r., o godz. 08:15 w siedzibie zamawiającego - sala narad II piętro.

12. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia pierwszej części zamówienia jest: Lidia Cybulska, telefon: 67-250-84-49,
e-mail: l.cybulska@powiatwalecki.pl, Edyta Węglewska, telefon: 67-250-84-59, e-mail: e.weglewska@powiatwalecki.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami w sprawie przeprowadzenia procedury pierwszej części zamówienia jest: Edyta Węglewska, telefon: 67-250-84-59, e-mail: e.weglewska@powiatwalecki.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia drugiej części zamówienia jest: Paweł Łakomy, telefon: 67-250-84-32, e-mail: p.lakomy@powiatwalecki.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami w sprawie przeprowadzenia procedury drugiej części zamówienia jest: Edyta Węglewska, telefon: 67-250-84-59, e-mail: e.weglewska@powiatwalecki.pl

13. Informacja o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informujemy, że w przypadku złożenia oferty dane osobowe wykonawców będą chronione:

  1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Wałecki z siedzibą w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17.

  2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO):

Tel.: 67-250-84-29, e-mail: zk@powiatwalecki.pl

  1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

  2. Podane dane nie będą przetwarzane w innych celach, niż w związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym.

  3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.

 

 

                                   STAROSTA WAŁECKI                                                                  WICESTAROSTA WAŁECKI

                                    Bogdan Wankiewicz                                                                                 Jolanta Wegner

 

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia w zakresie pierwszej części zamówienia;

- Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia w zakresie drugiej części zamówienia;

- Załącznik nr 3 - Formularz oferty w zakresie pierwszej części zamówienia;

- Załącznik nr 4 - Formularz oferty w zakresie drugiej części zamówienia;

- Załącznik nr 5 - „Wykaz usług zrealizowanych” potwierdzający wykonanie audytu minimum 20 budynków użyteczności publicznej w ciągu ostatnich 24 miesięcy w zakresie pierwszej części zamówienia;

- Załącznik nr 6 - „Wykaz usług zrealizowanych” potwierdzający wykonanie minimum pięciu badań dostępności serwisów internetowych w ciągu ostatnich 36 miesięcy lub certyfikat potwierdzający kwalifikacje, w zakresie drugiej części zamówienia.

 

Powiat Wałecki Wałcz                                                                                                                                                                  , dnia 17 marca 2021 roku

Oznaczenie sprawy: AG.272.1.2021

 

Zawiadomienie

 

Zawiadamia się, że w postępowaniu pn. „Wykonanie audytu dostępności architektonicznej i dostępności komunikacyjno-informacyjnej 20 budynków Powiatu Wałeckiego, oraz audytu dostępności cyfrowej stron (www) jednostek organizacyjnych Powiatu Wałeckiego”, nie została wybrana żadna oferta.

 

 

 

                            STAROSTA WAŁECKI                                                  WICESTAROSTA WAŁECKI

                              Bogdan Wankiewicz                                                          Jolanta Wegner

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Krawczyk 05-03-2021 10:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Krawczyk 05-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Krystian Krawczyk 05-03-2021 10:13