Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zadania Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych „IZ”

 

Funkcję Naczelnika

Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych sprawuje Pani Aneta Rudnicka


Telefon:
Tel. (067) 250-84-34 pokój 301


Wydział nadzoruje bezpośrednio Starosta

 

Do zadań Wydziału należy:

 1. W zakresie inwestycji i remontów:
  1. opracowywanie projektów i planów w zakresie zadań rzeczowych, a w szczególności zadań inwestycyjnych, w tym inwestycji budowlanych finansowanych ze środków budżetu Powiatu i środków zewnętrznych,
  2. przygotowanie dokumentacji wyjściowej do realizacji inwestycji,
  3. nadzorowanie, koordynowanie i kontrola działań w zakresie prowadzenia inwestycji powiatowych,
  4. czuwanie  nad  właściwym  przebiegiem  inwestycji  budowlanych  finansowanych z budżetu Powiatu oraz środków zewnętrznych,
  5. prowadzenie dokumentacji prawnej i technicznej dot. inwestycji powiatowych,
  6. rozliczanie realizowanych inwestycji,
  7. przygotowanie  materiałów  związanych  z  rozliczaniem  inwestycji,  odbiór  robót budowlanych i remontowych, przekazywanie ich do użytkowania,
  8. prowadzenie  sprawozdawczości,  informacji i  analiz  w  zakresie  realizowanych i wykonywanych zadań inwestycyjnych,
  9. tworzenie,  aktualizacja rocznych i wieloletnich  planów  inwestycyjnych i remontowych Powiatu,
  10. przygotowywanie prac związanych  z  bieżącymi  remontami  i  naprawą  obiektów Powiatu,
  11. współpraca z zarządem dróg powiatowych w zakresie planowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych przy finansowym udziale gmin Powiatu;
 2. W zakresie zamówień publicznych dotyczących inwestycji i remontów oraz zaopatrzenia materiałowo – technicznego w Starostwie Powiatowym, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130.000,00 złotych:
  1. sporządzanie planów postępowań u udzielenie zamówień Powiatu,
  2. przygotowanie i przeprowadzanie zamówień publicznych,
  3. prowadzeniem rejestru zamówień publicznych,
  4. ewidencja i archiwizacja dokumentacji przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
  5. kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych komórek organizacyjnych, stanowiących  podstawę do wszczęcia procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych,
  6. udzielanie wyjaśnień pracownikom przy opracowywaniu projektów dokumentów do postępowań realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
  7. przygotowywanie wystąpień do Urzędu Zamówień Publicznych,
  8. potwierdzanie na fakturach i innych dowodach księgowych zgodności udzielonego zamówienia z prawem zamówień publicznych,
  9. pomoc  komórkom organizacyjnym starostwa powiatowego i jednostkom organizacyjnym powiatu w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
  10. opracowywanie i przygotowywanie ogólnych warunków umów, wzorów umów, regulaminów, wzorców postępowania przy udzielaniu zamówień.
 3. W zakresie funduszy pomocowych:
  1. gromadzenie informacji oraz analiza danych dotyczących dostępnych funduszy i programów  Unii  Europejskiej oraz innych zewnętrznych źródeł  finansowania, możliwych do wykorzystania dla realizacji zadań powiatu,
  2. prowadzenie banku informacji o obowiązujących procedurach i warunkach ubiegania się ośrodki pozabudżetowe,
  3. przygotowywanie wniosków aplikacyjnych oraz projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych oraz udział w przygotowywaniu projektów wspólnych z innymi partnerami, współdziałanie w tym zakresie z pozostałymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi;
  4. monitorowanie złożonych wniosków o przyznanie środków finansowych we właściwych instytucjach,
  5. wskazywanie komórkom organizacyjnym powiatu i jego jednostkom organizacyjnym możliwości  zapewnienia środków z funduszy europejskich oraz innych źródeł krajowych i zagranicznych, na realizację projektów wynikających z zadań własnych,
  6. koordynowanie i nadzorowanie spraw związanych z przygotowaniem aplikacji dla projektów przewidzianych do finansowania przy udziale środków ze źródeł zewnętrznych,
  7. kompletowanie dokumentacji wymaganej przez instytucje przyznające środki, jej przechowywanie i archiwizowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi,
  8. opracowywanie koncepcji wdrażania projektów, które uzyskały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych,
  9. sporządzanie analiz oraz koordynowanie spraw związanych z rozliczeniem wydatkowania przyznanych środków,
  10. współpraca i pomoc w przygotowywaniu wniosków i aplikacji przez powiatowe jednostki organizacyjne dla projektów przewidzianych do współfinansowania ze źródeł zewnętrznych,
  11. wsparcie informacyjne przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, parafii, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych zainteresowanych ubieganiem się o środki z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego,
  12. koordynowanie projektów infrastrukturalnych i inwestycyjnych realizowanych z innymi jednostkami organizacyjnymi powiatu oraz jednostkami samorządu terytorialnego w ramach podpisanych umów o dotację, w szczególności: (współudział w planowaniu zadań inwestycyjnych,
  13. rozliczenie przyznanych dotacji,
  14. monitoring i sprawozdawczość realizowanych projektów,
  15. pozyskiwanie i rozliczanie środków finansowych w związku z inicjowaniem i koordynowaniem zadań związanych z integracją europejską na terenie Powiatu oraz pozyskiwaniem i rozpowszechnianiem informacji o inicjatywach Unii Europejskiej, służących integracji powiatu ze strukturami europejskimi, a także zadań związanych z koordynowaniem działań w zakresie współpracy jednostek organizacyjnych Powiatu z instytucjami i organizacjami europejskimi oraz innymi zadaniami z zakresu współpracy zagranicznej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Mróz 04-02-2014 15:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Krawczyk 04-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Mróz 04-02-2014 15:24