Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców

Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów wraz z załącznikami:

1. Fotografia.

2. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora.

3. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora.

3. Dokument potwierdzający posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.

4. Zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem.

5. Zaświadczenie o niekaralności.

6. Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów/wykładowców.

7. Dowód uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji.

 

Druki do pobrania:

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców

 

Opłaty:

 • 50zł - za wpis do ewidencji instruktorów

 

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od daty skompletowania przez Starostwo niezbędnych dokumentów.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta, pokój nr 1

od godz. 7:30 do godz. 15:30.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel: 67 2508419 - pok. Nr 7

Opłaty na konto: Powiat Wałecki ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, SANTANDER BANK POLSKA S. A. 81 1090 1320 0000 0001 4721 7549

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie ul. Wł. Andersa 34 za pośrednictwem Starosty Wałeckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Uwagi:

Instruktorem jest osoba , która:

1. Posiada co najmniej wykształcenie średnie;

2. Posiada prawo jazdy:

 • kategorii A co najmniej przez okres 3 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,

 • kategorii B co najmniej przez okres 3 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,

 • kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;

3. Posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 3 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;

4. Posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;

5. Posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;

6. Ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;

7. Złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;

8. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

 • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
 • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
 • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
 • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

9. Jest wpisana do ewidencji instruktorów.

Egzamin dla kandydatów na instruktorów przeprowadza się dla osób, które złożyły do starosty wniosek o wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców i zostały zgłoszone na egzamin na podstawie wsniosku starosty do przewodniczącego komisji.

Właściwość miejscowa: organem właściwym do wydania legitymacji instruktora nauki jazdy jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania instruktora.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1212)

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2018 r., poz. 661).

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 r., poz. 1885).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mikołaj Giłka 07-02-2013 13:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Mikołaj Giłka 07-02-2013 13:23