Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postępowanie nr AG.272.2.2021 "Wykonanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej wysokościowej i wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu wałeckiego".

Oznaczenie sprawy: AG.272.2.2021                                                                                                                                            Wałcz, dnia 14 maja 2021 r.

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

(zapytanie ofertowe do kwoty mniejszej niż 130.000 zł)

Wykonanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej wysokościowej

i wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu wałeckiego.

 

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia: opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.

  Kod CPV: 72314000-9

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 3. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 29 października 2021 r.

  4. Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się kryterium: cena – 100%

  1. Punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:

 

cena najniższej oferty

podlegającej ocenie

Liczba punktów = ------------------------------------------------------- x 100

cena oferty badanej

 

5. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 2.

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

1) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,

3) cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w tym okresie.

7. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.

8. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) należy ją złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałczu
ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz
, z dopiskiem zapytanie ofertowe na „Wykonanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej wysokościowej i wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu wałeckiego”,

2) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

9. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.05.2021 r., do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego, Starostwo Powiatowe ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz.

Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.

10. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27.05.2021 r., o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego - sala narad II piętro.

11. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest:

 • w zakresie przedmiotu zamówienia – Małgorzata Górzyńska, tel. 67-387-25-40,
  e-mail:
  m.gorzynska@powiatwalecki.pl , Elżbieta Molęda, tel. 67-387-39-69 wew.11, e-mail: e.moleda@powiatwalecki.pl

 • w zakresie procedury – Edyta Węglewska, tel: 67-250-84-59,
  e-mail:
  e.weglewska@powiatwalecki.pl

12. Informacja o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informujemy, że
w przypadku złożenia oferty dane osobowe wykonawców będą chronione:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Wałecki z siedzibą
  w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17.

 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO): tel.: 67-250-84-29

e-mail: zk@powiatwalecki.pl

 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

 2. Podane dane nie będą przetwarzane w innych celach, niż w związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym.

 3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.

 

 

 

STAROSTA WAŁECKI                                                                            WICESTAROSTA WAŁECKI

Bogdan Wankiewicz                                                                                             Jolanta Wegner

 

 

Załączniki:

- załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

- załącznik nr 1  mapa przeglądowa istniejących reperów,

- załącznik nr 2 - formularz oferty wg załączonego wzoru,

- załącznik nr 3 - wzór umowy.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Krawczyk 17-05-2021 12:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Krawczyk 17-05-2021
Ostatnia aktualizacja: Michał Nieczaj 27-05-2021 15:16