Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych i laboratoriów: fizyki, chemii, biologii, matematyki i geografii

 

Powiat Wałecki

Oznaczenie sprawy: AG.272.9.2019

Wałcz, 11 marca 2019 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych i laboratoriów: fizyki, chemii, biologii, matematyki i geografii.

Dostawa realizowana jest w ramach projektu “Moje kompetencje – otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim”.

Przedmiotowe zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Edukacja Działanie 8.5 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

Zadanie realizowane jest w ramach umowy o dofinansowanie UDA-RPZP.08.05.00-32-K018/16-00 z dnia 10.08.2017r.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych i laboratoriów: fizyki, chemii, biologii, matematyki i geografii” -

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt na adres szkoły, po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym

Miejsce dostawy:

 • Zespół Szkół nr 1 w Wałczu, ul. Kilińszczaków 59, 78-600 Wałcz (ZS 1)
 • Zespół Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu – ul. Południowa 10a, 78-600 Wałcz; (RCKU)
 • Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu, ul. Budowlanych 4, 78-600 Wałcz (PCKZiU).

Przed dostawą wykonawca skontaktuje się z zamawiającym celem szczegółowego wskazania przez niego miejsca dostawy.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Kod CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny

30237240-3 kamera internetowa

38418000-8 Kalorymetry

38636000-2 Specjalistyczne przyrządy optyczne

18142000-6 Okulary ochronne

38311100-9 Elektroniczne wagi analityczne

39162100 Pomoce dydaktyczne

18100000-0 Odzież branżowa, specjalna odzież robocza

38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne

33696300-8 Odczynniki chemiczne

38510000 Mikroskopy

22114200-4 Atlasy

38400000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych

38341400-1 liczniki Geigera

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy.

 1. Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się kryterium:
 1. cena – waga 80%;
 2. okres rękojmi – waga 20%.

Punkty zostaną obliczone według następujących wzorów:

 

Kryterium cena:

cena najniższej oferty

podlegającej ocenie

Liczba punktów = ------------------------------------------------------- x 80

cena oferty badanej

 

Kryterium okres rękojmi:

 1. za dwuletni okres rękojmi– 17 pkt.;
 2. za trzyletni okres rękojmi - 18 pkt.;
 3. za czteroletni okres rękojmi - 19 pkt.;
 4. za pięcioletni okres rękojmi – 20 pkt.;

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punktów w ramach kryteriów.

 1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
 1. Formularz oferty- załącznik nr 2,
 2. Wykaz wyposażenia – Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 3,
 3. Wykaz dostaw - Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 5,
 4. Oświadczenie Wykonawcy - Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 6.
 1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

 1. wartość dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;
 2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
 3. cena podana przez wykonawcę za dostawę jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w tym okresie.
 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.
 2. Opis sposobu przygotowania oferty:
 1. należy ją złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, z dopiskiem:

Zapytanie ofertowe na „Zakup i dostawę wyposażenia do pracowni szkolnych i laboratoriów: fizyki, chemii, biologii, matematyki i geografii” i opisem: „Nie otwierać przed godz. 12:15 dnia 21 marca 2019 roku”.

 1. cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 marca 2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz.

 

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.

 1. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21 marca 2019 r. , o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego, Pokój nr 305, III piętro.

Otwarcie ofert jest jawne.

 

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
  1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający przekazywać będzie zgodnie ze swoim wyborem pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem ust. 9.3.

                     2.  W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawca przekazywać będzie zgodnie ze swoim wyborem pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,
                       z zastrzeżeniem ust.9. 3 i 9.4.

  1. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
  2. Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń, a także zmiany lub wycofania oferty.
  3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

- Osoba merytorycznie odpowiadająca za przedmiot zamówienia – Kamila Trojanowska, telefon: 67-250-84-58, e-mail: k.trojanowska@powiatwalecki.pl,

- Osoba merytorycznie odpowiadająca za przeprowadzenie procedury o udzielenie zamówienia publicznego - Edyta Węglewska, telefon: 67-250-84-59, e.weglewska@powiatwalecki.pl .

 1. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
 2. Warunki udziału w postępowaniu
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunek udziału w postępowaniu dotyczący:
 1. zdolności technicznej i zawodowej - warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich czterech latach przed upływem terminu składania ofert zrealizował należycie co najmniej 2 dostawy, których przedmiotem była dostawa wyposażenia pracowni szkolnych i laboratoriów za minimum 60.000,00 zł brutto.
 2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1.
  1. Dokumenty albo dokument potwierdzający spełnianie warunku:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej zamawiający żąda wykazu wykonanych lub wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz dowodów, że dostawy przedstawione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

 1. Pozostałe postanowienia:

13.1 odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem ust. 3;
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2;
 4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

13.2 Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13.3 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający może poprawić w ofercie:

 1. oczywiste omyłki pisarskie;
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu może być w każdym czasie zmienione. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie.
 2. Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. Informacja o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informujemy, że w przypadku złożenia oferty dane osobowe wykonawców będą chronione:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Wałecki z siedzibą w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO):

Tel.: 67-250-84-29

e-mail: zk@powiatwalecki.pl

 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 2. Podane dane nie będą przetwarzane w innych celach, niż w związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym oraz realizacją projektu pn.: “Moje kompetencje – otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim”.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPZP.08.05.00-32-K018/16-00 z dnia 10.08.2017r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Unieważnienie postępowania

 

Załączniki do pobrania poniżej:

- załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

- załącznik nr 2 – Formularz oferty;

- załącznik nr 3 – Wykaz wyposażenia;

- załącznik nr 4 – Wzór umowy;

- załącznik nr 5 – Wykaz dostaw;

- załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy.

 

podpisy osób upoważnionych

                  Bogdan Wankiewicz                                Jolanta Wegner

 

                        STAROSTA                                              WICESTAROSTA

Projekt pn.: “Moje kompetencje – otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VIII Edukacja
Działanie 8.5 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych

Umowa o dofinansowanie UDA-RPZP.08.05.00-32-K018/16-002

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Krawczyk 11-03-2019 17:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Krawczyk 11-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Krystian Krawczyk 30-04-2019 14:44