herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Zakup i dostawa bielizny pościelowej oraz stołowej

Zapytanie ofertowe nr AG.272.15.2018

Powiat Wałecki

 

                                                                          Wałcz, dnia 14 maja 2018 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

(zapytanie ofertowe)

 

Zakup i dostawa bielizny pościelowej oraz stołowej

Dostawa realizowana jest w ramach projektu pn.: „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.

Umowa o dofinansowanie nr RPZP.08.09.00-32-K003/16-00 z dnia 10.08.2017 r.

Miejsca dostawy: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu – ul. Południowa 10A, 78-600 Wałcz.

1. Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Kod CPV: 39512000-4, 39513000-1

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy

2. Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się kryterium:

2.1. cena – 80%

2.2. termin dostawy– 20%

Sposób wyliczenia punktacji:

Kryterium cenowe:

Ocenie podlegać będzie łączna cena brutto za Zakup i dostawę bielizny pościelowej oraz stołowej

Punkty za cenę będą obliczone wg wzoru:

 

                          Najniższa cena oferty

                          podlegającej ocenie

Liczba punktów = --------------------------------------- x 80

                         Cena oferty badanej

Maksymalna ilość punktów: 80

Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku.

Termin dostawy:

 1. za 30 dniowy termin dostawy od dnia podpisania umowy – 0 pkt,;

 2. od 22 do 29 dni od dnia podpisania umowy5 pkt.;

 3. od 15 do 21 dni od dnia podpisania umowy– 10 pkt.;

 4. do 14 dni od dnia podpisani umowy – 20 pkt.;

 

W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej oferentów takiej samej ilości punktów, zostanie wybrana oferta zawierająca najniższą cenę brutto.


 

3. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

- załącznik nr 2 - Formularz ofertyOpis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

4. Cena powinna zawierać:

 1. wartość dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;

 2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;

 3. cena podana przez wykonawcę za dostawę jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w tym okresie.

5. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) należy ją złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, z dopiskiem:

Zapytanie ofertowe na „Zakup i dostawę bielizny pościelowej oraz stołowej

i opisem: „Nie otwierać przed godz. 11:15 dnia 25 maja 2018 roku”.

2) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25 maja 2018 r.

do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.

8. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25 maja 2018 r. , o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego, , Pokój nr 305, III piętro.

Otwarcie ofert jest jawne.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

9.1 W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający przekazywać będzie zgodnie ze swoim wyborem pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem ust. 9.3.

9.2 W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawca przekazywać będzie zgodnie ze swoim wyborem pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,
z zastrzeżeniem ust. 9.3 i 9.4.

9.3 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

9.4 Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń, a także zmiany lub wycofania oferty.

9.5 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

- Osoba merytorycznie odpowiadająca za przedmiot zamówienia – Arkadiusz Niefiedowicz, telefon: 67-250-84-58, e-mail: a.niefiedowicz@powiatwalecki.pl,

- Osoba merytorycznie odpowiadająca za przeprowadzenie procedury o udzielenie zamówienia publicznego – Magdalena Krawczyk, telefon: 67-250-84-59,e-mail: m.krawczyk@powiatwalecki.pl.

11. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

12. Pozostałe postanowienia:

12.1Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem ust. 3;

 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

 3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2;

 4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

12.2 Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

12.3 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający może poprawić w ofercie:

 1. oczywiste omyłki pisarskie;

 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

12.4 Ogłoszenie o zamówieniu może być w każdym czasie zmienione. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie.

Załączniki:

- załącznik nr 1 -Opis przedmiotu zamówienia;

- załącznik nr 2 – Formularz oferty;

- załącznik nr 3 – Wzór umowy

podpis osoby upoważnionej

Bogdan Wankiewicz                                           Jolanta Wegner

STAROSTA                                                           WICESTAROSTA

 

Oznaczenie sprawy: AG.272.15.2018

                                                                                              Wałcz, dnia 17 maja 2018 roku

 

Wyjaśnienie

dotyczące treści zapytania ofertowego na

„Zakup i dostawę bielizny pościelowej oraz stołowej”

 

Zawiadamia się, że w dniach 15 i 16 maja 2018 roku wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na „Zakup i dostawę bielizny pościelowej oraz stołowej”.

 

 1. Czy Zamawiający sprecyzuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie gramatury dla bielizny pościelowej (poz. 1.)?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

-pościelowa (komplet)

Pościel hotelowa:

- poszwa na kołdrę 140x200 cm

- poszewka na poduszkę 70x80 cm,

- mała poszewka 40x40

 

Skład: 100% bawełna

Gramatura: 155 g/m2

Zakład: 30 cm

Kurczliwość:+/-3%

Kolor: biały

 1. Czy Zamawiający sprecyzuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymiarów, deseniu, grubości, rodzaju tkaniny oraz koloru dla moltonu (poz. 2)?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

-molton, Wymiar: 140 x 140, Materiał: 70% Bawełny i 30% Poliestru, Kolor: biały, Grubość: 2 mm,

 1. Czy Zamawiający sprecyzuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie gramatury, koloru oraz deseniu dla obrusu stołowego 120 x 120 (poz. 2)?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

-obrus stołowy Wymiar: 120 x 120, Tkanina: 100% Poliester, Gramatura: 220 g/m2, Powłoka plamoodporna, Kolor: biały.

 1. Czy Zamawiający sprecyzuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymiarów, gramatury, koloru oraz deseniu dla obrusu bankietowego (poz. 2)?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

-obrus bankietowy Wymiar: 180 x 300, Tkanina: 100% Poliester, Gramatura: 220 g/m2, Powłoka plamoodporna, Kolor: biały.

 1. Czy Zamawiający sprecyzuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie gramatury, koloru, rodzaju tkaniny oraz deseniu dla napperonu (poz. 2)?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

napperon Wymiar: 80x80 Kolor: Biały, Kształt: Kwadrat. Tkanina: 100% poliester, Gramatura: 175 +/- 9 g/m2, 240 +/- 12 g/m2 Powłoka Plamoodporna.

 1. Czy jest możliwość składania ofert częściowych?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Nie ma możliwości składania ofert częściowych.

Wyjaśnienie wiąże Wykonawców z chwilą upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego.

 

                      Bogdan Wankiewicz                        Jolanta Wegner

                       Starosta                                                 Wicestarosta

 

Powiat Wałecki                                                                                                     Wałcz, dnia 14 czerwca 2018 roku

AG.272.15.2018                                                        TONIKO Antonina Czarnacka

ul. Kazury 24/28

02 – 795 Warszawa

                                                                     ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zawiadamia się, że w postępowaniu naZakup i dostawę bielizny pościelowej oraz stołowej”, została wybrana niżej wymieniona oferta.

Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: TONIKO Antonina Czarnacka, ul. Kazury 24/28, 02 – 795 Warszawa.

Dane wybranej oferty:

Cena za dostawę wynosi 2.816,70 zł brutto, Termin dostawy: 7 dni od dnia podpisania umowy.

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

Lp.

WYKONAWCA

Cena brutto za dostawę /

Termin dostawy

Punkty za kryterium cena oraz termin dostawy/ łącznie uzyskane punkty

 

1.

TONIKO Antonina Czarnacka, ul. Kazury 24/28

02 – 795 Warszawa.

2.816,70 zł /

7 dni

80,00 pkt

20,00pkt,

łącznie 100,00 pkt

2.

„UNIMED” Jacek Kwiatkowski

ul. Wojciecha Kilara 11

91 – 335 Łódź

 

 

4809,30 zł

Do 21 dni

46,85 pkt

10,00pkt,

łącznie 56,85 pkt

3.

F. H. U. PROGRES

Roman Czaiński

ul. Goleniowska 56

70 – 847 Szczecin

6.076,58 zł

14 dni

37,08 pkt

20,00pkt,

łącznie 57,08 pkt

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w postępowaniu. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny (najwyższą ilość punktów). Oferta najkorzystniejsza.

                                                                            Podpisano przez:

    Jolanta Wegner                          Danuta Kęsek

                                 WICESTAROSTA                  CZŁONEK ZARZĄDU

Do wiadomości:

 1. Oferenci
 2. Tablica informacyjna
 3. Strona internetowa Zamawiającego
 4. a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Krawczyk 14-05-2018 15:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Krawczyk 14-06-2018 22:27