herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Świadczenie usług Specjalisty ds. kadrowo - finansowych w ramach projektu pn.: NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno zawodowej.

 

Powiat Wałecki

Oznaczenie sprawy: AG.272.5.2018

                                                                         Wałcz, dnia 15 marca 2018 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

(zapytanie ofertowe)

Świadczenie usług Specjalisty ds. kadrowo - finansowych w ramach projektu pn.: „NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU – aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno – zawodowej.

Projekt pn.: „NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU – aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020,
Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno – zawodowej.

Usługa powinna być wykonywana zgodnie z założeniami programowymi dla Osi VII Włączenie społeczne oraz z wytycznymi RPO WZ 2014 – 2020.

1. Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Rodzaj zamówienia: usługa

Kod CPV: 79211000-6 Usługi księgowe

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz zgodnie z poniżej wskazanymi terminami:

I etap – do dnia 30 kwietnia 2018 r.

II etap – do dnia 30 maja 2018 r.

III etap – do dnia 30 czerwca 2018 r.

IV etap – do dnia 15 grudnia 2018 r.

2. Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się kryterium:

1. cena – 60%

2. doświadczenie zawodowe w zakładzie pracy/placówce, której działalność jest współfinansowana ze środków PFRON – 40%

Sposób wyliczenia punktacji:

1. Kryterium cenowe:

Ocenie podlegać będzie łączna cena brutto za świadczenie usług Specjalisty ds. kadrowo – finansowych wykazana na podstawie załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Punkty za cenę będą obliczone wg wzoru:

Najniższa cena oferty

podlegającej ocenie

Liczba punktów = --------------------------------------- x 60

Cena oferty badanej

Maksymalna ilość punktów: 60

Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku.

2. Kryterium doświadczenia:

Ocenie podlegać będzie doświadczenie zawodowe w zakresie rozliczeń finansowych z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Punkty w kryterium doświadczenia zawodowego w zakresie rozliczeń finansowych z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będą przyznawane za doświadczenie zawodowe osoby wskazanej przez Wykonawcę do świadczenia usługi Specjalisty ds. kadrowo – finansowych. Wskazując liczbę lat pracy Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające jednoznacznie, że osoba skierowana do ww. usługi posiada doświadczenie w zakresie rozliczeń finansowych z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Za każdy rok pracy pracownika oferta otrzyma odpowiednią ilość punktów (maksymalnie 40 pkt).

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

1) co najmniej 1 rok doświadczenia - 10 pkt

2) co najmniej 2 lata doświadczenia – 20 pkt

3) co najmniej 3 lata doświadczenia – 30 pkt

4) co najmniej 4 lata doświadczenia – 40 pkt

 

W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej oferentów takiej samej ilości punktów, zostanie wybrana oferta zawierającą najniższą cenę brutto.

3. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

- załącznik nr 1 - Formularz oferty,

 1. - załącznik nr 2 – Wykaz osób                                                                                                                                                                  4. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

 1. wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;
 2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
 3. cena podana przez wykonawcę za usługę jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w tym okresie.
  1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.
  2. Opis sposobu przygotowania oferty:
 1. należy ją złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, z dopiskiem:

Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług Specjalisty ds. kadrowo – finansowych.”

i opisem: „Nie otwierać przed godz. 12:15 dnia 26 marca 2018 roku”.

 1. cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
  1. Miejsce i termin złożenia oferty:

ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26 marca 2018 r.

do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.

  1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26 marca 2018 r. , o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego, Sala Narad, Pokój nr 206, II piętro.

Otwarcie ofert jest jawne.

  1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.
 1. 9.1 W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający przekazywać będzie zgodnie ze swoim wyborem pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem ust. 9.3.
  9.2 W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawca przekazywać będzie zgodnie ze swoim wyborem pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,z zastrzeżeniem ust. 9.3 i 9.4.
 2. 9.3 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 3. 9.4 Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń, a także zmiany lub wycofania oferty.
 4. 9.5 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
  1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

- Osoba merytorycznie odpowiadająca za przedmiot zamówienia – Kamila Trojanowska, telefon: 67-250-84-58, e-mail: k.trojanowska@powiatwalecki.pl,

- Osoba merytorycznie odpowiadająca za przeprowadzenie procedury o udzielenie zamówienia publicznego – Magdalena Krawczyk, telefon: 67-250-84-59,e-mail: m.krawczyk@powiatwalecki.pl.

  1. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
  2. Warunki udziału w postępowaniu

12.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą, która będzie świadczyć usługę Specjalisty ds. kadrowo - finansowych, posiadającą, staż pracy na stanowisku księgowa/księgowy minimum 2 lata w zakładzie pracy/placówce, której działalność jest współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku ekonomia lub finanse i rachunkowość.

12.2. Dokumentami albo dokumentem potwierdzającym spełnianie warunku:

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług Specjalisty ds. kadrowo – finansowych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 2 do zapytania ofertowego).

  1. Pozostałe postanowienia:
 1. 13.1 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 2. jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem ust. 3;
 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2;
 5. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.                                                                                                                                                    13.2 Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13.3 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający może poprawić w ofercie:

 1. oczywiste omyłki pisarskie;
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13.4 Ogłoszenie o zamówieniu może być w każdym czasie zmienione. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie.

Załączniki:

- załącznik nr 1 - Formularz oferty;

- załącznik nr 2 – Wykaz osób;

- załącznik nr 3 –Opis przedmiotu zamówienia;

- Ogłoszenie.

 

podpis osoby upoważnionej

Bogdan Wankiewicz         Jolanta Wegner

STAROSTA                      WICESTAROSTA

Powiat Wałecki

Oznaczenie sprawy: AG.272.5.2018

Wałcz, dnia 5 kwietnia 2018 roku

Szanowna Pani

Annetta Czaszyńska

ul. 1- Maja 7

78-600 Wałcz

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zawiadamia się, że w postępowaniu na Świadczenie usług Specjalisty ds. kadrowo - finansowych w ramach projektu pn.: „NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU – aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno – zawodowej, została wybrana niżej wymieniona oferta.

Dane wybranej oferty:

Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: Annettę Czaszyńską, ul. 1-Maja 7, 78-600 Wałcz.

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia: cena brutto 23.000,00 zł

Doświadczenie zawodowe w zakładzie pracy/placówce, której działalność jest współfinansowana ze środków PFRON: 3 lata.

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

Lp.

WYKONAWCA

 

Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Kryterium 60% cena, uzyskane punkty

Kryterium 40% doświadczenie zawodowe w zakładzie pracy/placówce, której działalność jest współfinansowana ze środków PFRON / uzyskane punkty

Łączna liczba punktów

1.

Annetta Czaszyńska

ul. 1- Maja 7

 

78-600 Wałcz

23.000,00 zł

60,00

3 lata / 30,00

90,00

 

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w postępowaniu. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała 90,00 punktów. Oferta najkorzystniejsza.

 

podpis osoby upoważnionej

Bogdan Wankiewicz           Jolanta Wegner

STAROSTA                          WICESTAROSTA

 

 

 

 

Do wiadomości:

 1. Adresat
 2. Tablica informacyjna
 3. Strona www.bip.powiatwalecki.pl
 4. a/a

 

Projekt pn.: „NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU – aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających
na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Węglewska 15-03-2018 14:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Węglewska 15-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Edyta Węglewska 05-04-2018 15:09