Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Utworzenie oraz administrowanie stroną WWW dla projektu pn.: 'Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim'

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

(zapytanie ofertowe)

 

Utworzenie oraz administrowanie stroną WWW dla projektu pn.: „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim”

 

Usługa realizowana jest w ramach projektu pn.: „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.

 

Umowa o dofinansowanie nr RPZP.08.09.00-32-K003/16-00 z dnia 10.08.2017 r.

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia: Utworzenie oraz administrowanie stroną WWW dla projektu pn.: „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim” - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Rodzaj zamówienia: usługa

Kod CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia.

  1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:

ETAP I: Utworzenie strony WWW: do 21 dni od dnia podpisania umowy.

ETAP II: Administrowanie stroną WWW: od daty utworzenia strony do czasu zakończenia realizacji projektu.

Przewidziany termin zakończenia realizacji projektu: do sierpnia 2023 r.

 

  1.  Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się kryterium:
 1. cena – waga 80%;
 2. termin realizacji – waga 20%.

Punkty zostaną obliczone według następujących wzorów:

 

Kryterium cena:

 

cena najniższej oferty

 podlegającej ocenie

Liczba punktów = ------------------------------------------------------- x 80 

cena oferty badanej

 

Kryterium okres rękojmi:

 1. do 14 dni od dnia podpisania umowy – 20 pkt.;
 2. od 15 do 17 dni od dnia podpisania umowy -  15 pkt.;
 3. od 18 do 20 dni od dnia podpisania umowy  -  10 pkt.;
 4. do 21 dni od dnia podpisania umowy –0 pkt.;

3.1 Podstawą oceny ofert będą informacje zawarte w wykazie usług, stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego złożonym wraz z ofertą. Pod uwagę będą brane tylko usługi widniejące w wykazie, do których przedstawione będą dowody, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu. Jeżeli wykonawca nie złoży wraz z ofertą wykazu i dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim lub innych dokumentów niezbędnych do oceny oferty, dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający może wezwać do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu.

3.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punktów w ramach kryteriów.

  1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunek udziału                        w postępowaniu dotyczący:

 

 1. zdolności technicznej i zawodowej - warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich czterech latach przed upływem terminu składania ofert - w tym okresie zrealizował należycie co najmniej 2 usługi, których przedmiotem było wykonanie od podstaw strony internetowej. Strony muszą być wciąż aktywne i zleceniobiorca sprawuje nad nimi opiekę.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1

  1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu
 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej zamawiający żąda wykazu wykonanych lub wykonywanych usług, w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz dowodów, że usługi przedstawione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
 2. Do oferty wykonawca dołącza tylko aktualne na dzień składania oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 1 do zapytania ofertowego– formularz oferty) oraz wykaz i dokumenty, o których mowa powyżej (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 4 do zapytania ofertowego). Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

  1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
 1. załącznik nr 1 - Formularz oferty;
 2. załącznik nr 4 – Wykaz usług.
  1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

 1. wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;
 2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
 3. cena podana przez wykonawcę za usługę jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w tym okresie.
  1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.
  2. Opis sposobu przygotowania oferty:
 1. należy ją złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałczu                 ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, z dopiskiem:

Zapytanie ofertowe na Utworzenie oraz administrowanie stroną WWW dla projektu pn.: „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim”
i opisem: „Nie otwierać przed godz. 10:45 dnia 28 listopada 2017 roku”.

 

 1. cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
  1. Miejsce i termin złożenia oferty:

ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 listopada 2017 r.

do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz.

 

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.

 

  1. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28 listopada 2017 r. , o godz. 10:45 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 301, III piętro.

Otwarcie ofert jest jawne.

 

  1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
 1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający przekazywać będzie zgodnie ze swoim wyborem pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem ust. 12.3.
  1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawca przekazywać będzie zgodnie ze swoim wyborem pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust.12. 3 i 12.4.
  2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
  3.  Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a także zmiany lub wycofania oferty.
  4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
  1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

- Osoba merytorycznie odpowiadająca za przedmiot zamówienia - Arkadiusz Szczerbo-Niefiedowicz, telefon: 67-250-84-58, e-mail: a.niefiedowicz@powiatwalecki.pl, 

- Osoba merytorycznie odpowiadająca za przeprowadzenie procedury o udzielenie zamówienia publicznego – Magdalena Krawczyk, telefon: 67-250-84-59,e-mail: m.krawczyk@powiatwalecki.pl.

  1. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
  2. Pozostałe postanowienia:
  1. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu.
  2.  Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający może wezwać do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu.
  3.  Zamawiający może wezwać także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1.
  4.  Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 1. jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem ust. 3;
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2;
 4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
  1.  Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówieni i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
  2.  W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający może poprawić w ofercie:
 1. oczywiste omyłki pisarskie;
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  1.  Ogłoszenie o zamówieniu może być w każdym czasie zmienione. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie.
  2.  Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Załączniki:

- załącznik nr 1 - Formularz oferty;

- załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

- załącznik nr 3 – Wzór umowy;

- załącznik nr 4 –Wykaz usług.

- Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

- PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

Powiat Wałecki

Oznaczenie sprawy: AG.272.15.2017                                                                                                Wałcz, dnia 4 grudnia 2017 roku

HuberNet Usługi Informatyczne Jarosław Huber

ul. Dworcowa 22/5

78 -600 Wałcz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zawiadamia się, że w postępowaniu na Utworzenie oraz administrowanie stroną WWW dla projektu pn.: „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim”, została wybrana niżej wymieniona oferta.

Dane wybranej oferty:

Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: HuberNet Usługi Informatyczne Jarosław Huber, ul. Dworcowa 22/5, 78 -600 Wałcz

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia: 33.150,00 zł brutto, termin utworzenia strony www od 15 do 17 dni od dnia podpisania umowy

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

Lp.

WYKONAWCA

 

Cena brutto za przedmiot zamówienia

Kryterium 80% cena, uzyskane punkty

Kryterium 20% termin realizacji, / uzyskane punkty

Łączna liczba punktów

1.

HuberNet Usługi Informatyczne Jarosław Huber, ul. Dworcowa 22/5, 78 -600 Wałcz

33.150,00 zł

80,00

od 15 do 17 dni od dnia podpisania umowy / 15,00

95,00

2.

“Webtom.pl”

Tomasz Maciejewski

ul. Śniadeckich 118B/8

64 – 920 Piła

85.000,00 zł

31,20

od 12 do 14 dni od dnia podpisania umowy / 20,00

51,20

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w postępowaniu. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza.                                                                                                                                                               

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt pn.: „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim”  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa 8 Edukacja
 Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym
i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Krawczyk 17-11-2017 16:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Krawczyk 17-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Krawczyk 04-12-2017 15:58