Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zakup, dostawa i montaż trzech kopiarek A4- urządzeń wielofunkcyjnych dla doradców zawodowych

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

(zapytanie ofertowe)

 

„Zakup, dostawa i montaż trzech kopiarek A4- urządzeń wielofunkcyjnych dla doradców zawodowych”.

 

Dostawa realizowana jest w ramach projektu pn.: „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.

 

Umowa o dofinansowanie nr RPZP.08.09.00-32-K003/16-00 z dnia 10.08.2017 r.

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia: „Zakup, dostawa i montaż trzech kopiarek A4- urządzeń wielofunkcyjnych dla doradców zawodowych”- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Kod CPV: 302330232100-5 Drukarki i plotery

 

  1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: Okres realizacji przedmiotu zamówienia określa się do 14 dni od dnia podpisania umowy.

 

  1. Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się kryterium:
 1. cena – waga 80%;
 2. okres rękojmi – waga 20%.

 

Punkty zostaną obliczone według następujących wzorów:

 

Kryterium cena:

 

cena najniższej oferty

podlegającej ocenie

Liczba punktów = ------------------------------------------------------- x 80

cena oferty badanej

 

Kryterium okres rękojmi:

 1. za dwuletni okres rękojmi– 0 pkt.;
 2. za trzyletni okres rękojmi - 5 pkt.;
 3. za czteroletni okres rękojmi - 10 pkt.;
 4. za pięcioletni okres rękojmi – 15 pkt.;
 5. za sześcioletni okres rękojmi – 20 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punktów w ramach kryteriów.

  1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
 1. załącznik nr 1 - Formularz oferty.
  1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

 1. wartość dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;
 2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
 3. cena podana przez wykonawcę za dostawę jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w tym okresie.
  1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.
  2. Opis sposobu przygotowania oferty:
 1. należy ją złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, z dopiskiem:

Zapytanie ofertowe na „Zakup, dostawa i montaż trzech kopiarek A4- urządzeń wielofunkcyjnych dla doradców zawodowych”.

i opisem: „Nie otwierać przed godz. 10:30 dnia 28 listopada 2017 roku”.

 

 1. cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

 

  1. Miejsce i termin złożenia oferty:

ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 listopada 2017 r.

do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz.

 

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.

 

  1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28 listopada 2017 r. , o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, Pokój nr 301, III piętro.

Otwarcie ofert jest jawne.

 

  1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
  1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający przekazywać będzie zgodnie ze swoim wyborem pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem ust. 10.3.

10.2 W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawca przekazywać będzie zgodnie ze swoim wyborem pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,
z zastrzeżeniem ust.10. 3 i 10.4.

  1. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

  1. Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń, a także zmiany lub wycofania oferty.
  2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
  1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

- Osoba merytorycznie odpowiadająca za przedmiot zamówienia - Arkadiusz Szczerbo-Niefiedowicz, telefon: 67-250-84-58, e-mail: a.niefiedowicz@powiatwalecki.pl,

- Osoba merytorycznie odpowiadająca za przeprowadzenie procedury o udzielenie zamówienia publicznego – Magdalena Krawczyk, telefon: 67 250 84 59,e-mail: m.krawczyk@powiatwalecki.pl.

  1. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
  2. Pozostałe postanowienia:
  1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 1. jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem ust. 3;
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2;
 4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
  1. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
  2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający może poprawić w ofercie:
 1. oczywiste omyłki pisarskie;
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

  1. Ogłoszenie o zamówieniu może być w każdym czasie zmienione. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie.
  2. Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Załączniki:

- załącznik nr 1 - Formularz oferty;

- załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

- załącznik nr 3 – Wzór umowy.

- Modyfikacja treści ogłoszenia zapytania ofertowego.

- PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

Powiat Wałecki

Oznaczenie sprawy: AG.272.14.2017                                                                                                             Wałcz, dnia 4 grudnia 2017 roku

 

                                          Drab Technika Biurowa

                                                                                                                                   Pobórka Wielka 74

                                                                                                                                   89 – 340 Białośliwie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zawiadamia się, że w postępowaniu na „Zakup, dostawę i montaż trzech kopiarek A4- urządzeń wielofunkcyjnych dla doradców zawodowych”, została wybrana niżej wymieniona oferta.

Dane wybranej oferty:

Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: Drab Technika Biurowa, Pobórka Wielka 74, 89 – 340 Białośliwie

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia: 5.166,00 zł brutto, okres rękojmi 2 lata

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

Lp.

WYKONAWCA

 

Cena brutto za przedmiot zamówienia

Kryterium 80% cena, uzyskane punkty

Kryterium 20% okres rękojmi, / uzyskane punkty

Łączna liczba punktów

1.

Drab Technika Biurowa, Pobórka Wielka 74,

89 – 340 Białośliwie

5.166,00 zł

80,00

2 lata / 0,00

80,00

2.

Comdes spółka jawna Krystyna Galińska &

Zbigniew Milc &

Waldemar Galiński

ul. Pocztowa 11,

78 -600 Wałcz

8.877,00 zł

46,56

2 lata / 0,00

46,56

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w postępowaniu. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza.

Do wiadomości:

 1. Adresat
 2. Wykonawcy
 3. strona internetowa, www.bip.powiatwalecki.pl, www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 4. a/a

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt pn.: „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim”  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa 8 Edukacja
 Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym
i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Krawczyk 17-11-2017 15:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Krawczyk 17-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Krawczyk 04-12-2017 16:01