Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami polegającymi na przebudowie drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca - Wrzosy-droga wojewódzka nr 177 w km 7+350 -11+333,60

 

Projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca – Wrzosy – droga wojewódzka nr 177 w km 7+350 ÷ 11+333,60” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020

 

Powiat Wałecki

Oznaczenie sprawy: AG.272.2.2017
                                                                                        Wałcz, dnia 10 marca 2017 roku         
 
 
ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ  (zapytanie ofertowe)
 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca – Wrzosy – droga wojewódzka nr 177 w km 7 +350 ÷ 11 + 333,60. 
 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia: opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3.
 
2. Wymagany/pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia: Okres realizacji przedmiotu zamówienia określa się od daty podpisania umowy do czasu dokonania ostatecznego odbioru robót budowlanych – termin uzależniony jest od postępu robót.  Przewidziany termin zakończenia robót budowlanych: do dnia 20.07.2017 r. wymagany/pożądany*;
 
3.  Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się kryterium:  cena – 100% 
 
4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 1) załącznik nr 1 - Formularz oferty; 2) załącznik nr 2 – Wykaz osób.
 
5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: Cena powinna zawierać: 1) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia; 2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT; 3) cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w tym okresie. 
 
6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.
 
                                                                                                  
Projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca – Wrzosy – droga wojewódzka nr 177 w km 7+350 ÷ 11+333,60” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych              z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020
 
7. Opis sposobu przygotowania oferty:  należy ją złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałczu                 ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, z dopiskiem:  Zapytanie ofertowe na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca – Wrzosy – droga wojewódzka nr 177 w km 7 +350 ÷ 11 + 333,60.”
 
1) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką. 
 
8. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 marca 2017 r.  do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz.
 
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania. 
 
9. Miejsce i termin otwarcia oferty: 
 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21 marca 2017 r. , o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, Sala Narad II piętro.
 
10. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pani Kamila Sobczak, telefon: 67 250 84 31,e-mail: k.sobczak@powiatwalecki.pl
 

                                                                                                        Bogdan Wankiewicz

                                                                                                        Starosta Wałecki

Projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca – Wrzosy – droga wojewódzka nr 177 w km 7+350 ÷ 11+333,60” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020


 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: - załącznik nr 1 - Formularz oferty; - załącznik nr 2 – Wykaz osób; - załącznik nr 3  – Opis przedmiotu zamówienia; - załącznik nr4 – Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; - załącznik nr 5 – Wzór umowy

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania 31.03.2017 r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Krawczyk 10-03-2017 23:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Krawczyk 10-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Krystian Krawczyk 31-03-2017 15:36