Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek

Oznaczenie sprawy: AG.272.14.2016

Wałcz, dnia 30 grudnia 2016 roku

 

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

(zapytanie ofertowe)

 

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek


 

 1. Opis przedmiotu zamówienia: opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 3. Wymagany/pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.
 4. Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się kryterium: cena – 100%
 5. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
 • Formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
 • Parafowany wzór umowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
 • Wypełniony i parafowany Wykaz materiałów - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

       6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

 • wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;

 • obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;

 • cena podana przez wykonawcę za świadczoną dostawę jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w tym okresie.

       7. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.

       8. Opis sposobu przygotowania oferty:

 • należy ją złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, z dopiskiem zapytanie ofertowe na „Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek”,

 • cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

       9. Miejsce i termin złożenia oferty:

ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 stycznia 2017 r. (termin ten powinien wynosić nie mniej niż 10 dni od dnia przesłania i upublicznienia zapytania ofertowego),

do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego.

 

Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.

      10. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10 stycznia 2017 r. , o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego.

11. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest:

w zakresie przedmiotu zamówienia - Krystian Krawczyk, telefon: 67 250 84 47,e-mail: k.krawczyk@powiatwalecki.pl

w zakresie procedury - Magdalena Krawczyk, telefon: 67 250 84 59,e-mail: m.krawczyk@powiatwalecki.pl

 

                                                                                                      dr Bogdan Wankiewicz
                                                                                                      Starosta Wałecki

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Wałczu

 

 

Oznaczenie sprawy: AG.272.14.2016

                                               Wałcz, dnia 5 stycznia  2017 roku               

 

Wyjaśnienie

dotyczące treści zapytania ofertowego i modyfikacja treści umowy na

„Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek”

 

 

Zawiadamia się, że w dniach 2, 3 i 4 stycznia 2017 roku wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści zapytania cenowego na Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek”.

 1. Witam, Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie: W jakim terminie Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć towar do siedziby zamawiającego, po oficjalnym zamówieniu?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający, wyjaśnia, że przedmiot zamówienia należy dostarczyć w terminie nie dłuższym, niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia.

 1. Witam, Zwracam się z pytaniem czy w zapytaniu Zamawiający wymaga zaoferowania wyłącznie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych wyprodukowanych przez producenta urządzeń do których są one przeznaczone?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga wyłącznie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych wyprodukowanych przez producenta urządzeń do których są one przeznaczone. Wyjątkiem od tej reguły są sytuacje kiedy producent danego urządzenia nie oferuje już w sprzedaży oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do danego urządzenia.

3. Witam, Proszę o informację jak mam interpretować zapis państwa umowy: 

 
§ 3.5. Dostarczone Zamawiającemu towary zostaną przeliczone i na powyższą okoliczność sporządzony zostanie, w dwóch egzemplarzach, protokół odbioru. Podpisanie przez Zamawiającego i dostawcę (Wykonawcę, przewoźnika) protokołu odbioru towarów nie zawierającego uwag, przyjmuje się za chwilę dostarczenia towarów.

 
Czy to oznacza, że kurier doręczający przesyłkę będzie musiał czekać aż Państwo otworzą i sprawdzą przesyłki by podpisać protokoły odbioru?

 

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający, wprowadza modyfikację treści umowy, zgodnie z którą § 3 ust 5 Umowy otrzymuje nowe brzmienie:

„5. Dostarczone Zamawiającemu towary zostaną przeliczone i na powyższą okoliczność sporządzony zostanie protokół odbioru.”

 

Zamawiający wyjaśnia, że Kurier doręczający przesyłkę nie będzie musiał czekać aż przesyłka zostanie otwarta i sprawdzona, by podpisać protokół odbioru.

 

 

Zamawiający jednocześnie informuje, że do niniejszego pisma zostaje dołączony zmodyfikowany wzór umowy. Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca może złożyć ofertę na drukach z naniesioną zmianą, bądź też na drukach załączonych do ogłoszenia z dnia 30 grudnia 2016 roku, jednakże wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przekreślenia zapisu przed modyfikacją, tj. „w dwóch egzemplarzach” oraz „Podpisanie przez Zamawiającego i dostawcę (Wykonawcę, przewoźnika) protokołu odbioru towarów nie zawierającego uwag, przyjmuje się za chwilę dostarczenia towarów.”

 

Wyjaśnienie wiąże Wykonawców z chwilą upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego.

 

 

Załącznik:

- Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr AG.272.14.2016

 

                    dr Bogdan Wankiewicz 
                    Starosta Wałecki

 

 

Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego nr AG.272.14.2016

 

UMOWA SUKCESYWNEGO KUPNA – SPRZEDAŻY - projekt

nr ………………..

zawarta w dniu …………………..…… r. w Wałczu pomiędzy:

Powiatem Wałeckim, adres: ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, NIP: 765-16-76-498 reprezentowanym przez:

Pana Bogdana Wankiewicza – Starostę

Panią Jolantę Wegner – Wicestarostę zwanym dalej „Zamawiającym”,

a………………………………………………………………………………………………, reprezentowanym przez:

 

…………………………………. zwanym dalej „Wykonawcą” łącznie zwanymi dalej „Stronami”.

 

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

 1. Przedmiotem Umowy jest dostawa Zamawiającemu materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek szczegółowo opisanych w ofercie Wykonawcy (formularz kalkulacyjny), stanowiącej integralną część Umowy, zwanych dalej „towarami”.
 2. Dostawa towarów odbywać będzie się częściami i periodycznie, w ilościach i terminach zgodnych z potrzebami Zamawiającego, na podstawie odrębnych zamówień.

§ 2.

CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa zawarta zostaje od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.

§ 3.

SPOSÓB REALIZACJI DOSTAW

 1. Wykonawca dostarczać będzie zamówione towary od poniedziałku do piątku, w terminie wskazanym w zamówieniu, w godzinach od 8.00 do godz. 15.00.
 2. Wykonawca dostarczać będzie towary na adres Zamawiającego.
 3. Sposób dostarczania i wydawania towarów zapewniać będzie ich całość i nienaruszalność, w szczególności sposób opakowania tonera (tylko oryginalne opakowanie producenta) i przewozu odpowiadać będzie właściwościom towarów.
 4. Zamówienia składane będą według wyboru Zamawiającego e-mailem na adres………………………….. ze wskazaniem rodzaju i ilości zamawianych towarów. Wykonawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie zamówienia.
 5. Dostarczone Zamawiającemu towary zostaną przeliczone i na powyższą okoliczność sporządzony zostanie protokół odbioru.
 6. W przypadku, gdy część towarów podlegających sprawdzeniu będzie miała wady lub dane zamówienie nie zostanie zrealizowane w pełnym zakresie, co zostanie stwierdzone w protokole, Wykonawca dostarczy, w tym samym dniu lub w innym dniu wskazanym przez Zamawiającego, towary wolne od wad lub brakujące, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu dodatkowych kosztów.
 7. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający ma prawo zamówić brakujące towary u osoby trzeciej, a różnicą ceny tego zamówienia (jeśli będzie ona wyższa od ceny określonej w Umowie) obciążyć Wykonawcę.

§ 4.

WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalane będzie na podstawie rzeczywistej ilości zamawianych
  i dostarczanych towarów oraz cen jednostkowych podanych w załączniku Umowy, przy czym całkowita wartość wynagrodzenia Wykonawcy nie przekroczy kwoty ………….………….. zł.
 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu Umowy.
 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 31 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT.
 4. Podstawą wystawienia faktury VAT za dostarczone towary, będzie podpisany protokół odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 5.
 5. Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę VAT na dostarczane towary i dołączyć ją do dostarczanych towarów. Wykonawca zobowiązany jest umieścić na fakturze VAT numer Umowy. Zamawiający nie dopuszcza umieszczenia na fakturze VAT towarów dostarczonych na podstawie innych umów.

§ 5.

UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA

Zamawiający może odstąpić od części niewykonanej jeszcze Umowy w przypadkach określonych w przepisach prawa, a także, jeżeli Wykonawca trzykrotnie nie dostarczy towarów w umówionym terminie, trzykrotnie wykona Umowę w sposób nienależyty, inny niż poprzez nieterminową dostawę towarów oraz jeżeli Wykonawca opóźnia się z dostawą towarów dłużej niż 3 dni.

§ 6.

KARA UMOWNA

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
 1. opóźnienie w dostawie towarów, w wysokości 50 zł, za każdy dzień opóźnienia;
 2. odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10% całkowitej wartości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1.

2. Maksymalna łączna kwota kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie może przekroczyć 10% całkowitej wartości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1.

3. Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa obejmuje całość uprawnień i zobowiązań Stron. Żadna ze Stron w razie jakiegokolwiek sporu dotyczącego realizacji Umowy albo też interpretacji jej zapisów nie będzie uprawniona do powoływania się na jakiekolwiek wcześniejsze ustalenia i oświadczenia, podjęte lub wyrażone w formie ustnej albo pisemnej, z wyjątkiem tych, które wyraźnie zawarte są w Umowie.
 2. Nieważność jednego lub więcej postanowień Umowy nie pociąga za sobą nieważności innych jej postanowień, chyba, że nieważnością są dotknięte istotne postanowienia tej Umowy; z treści Umowy wynika, że bez postanowień dotkniętych nieważnością nie zostałaby ona zawarta bądź też obowiązujące przepisy prawa przewidują inny skutek takiej nieważności.
 3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, Strony zobowiązują się do prowadzenia w dobrej wierze negocjacji zmierzających do zastąpienia nieważnych postanowień Umowy, (jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce) przez postanowienia, które będą w pełni ważne i skuteczne, jak również będą w maksymalnym stopniu zbliżone – w odniesieniu do wywieranych przez nie skutków ekonomicznych oraz intencji Stron zawierających Umowę w obecnej treści – do postanowień dotkniętych nieważnością.
 4. Spory mogące wyniknąć z realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 5. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi oryginał i po jednym z nich otrzymuje każda ze Stron.

 

Zamawiający                                                Wykonawca

 

 

Załączniki:

- załącznik nr 1 - formularz oferty wg załączonego wzoru;

- załącznik nr 2 – wzór umowy;

- załącznik nr 3 – Wykaz materiałów

- załącznik nr 4 – opis przedmiotu zamówienia.

- Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Krawczyk 30-12-2016 13:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Krawczyk 30-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Krystian Krawczyk 16-01-2017 14:29