Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Utworzenie BDOT500 zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500 dla obrębów ewidencyjnych powiatu wałeckiego: Górnica, Świętosław, Witankowo, Różewo.

 

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

(zapytanie ofertowe)

 

„Utworzenie BDOT500 zgodnej z pojęciowym  modelem danych BDOT500 dla obrębów ewidencyjnych powiatu wałeckiego: Górnica, Świętosław, Witankowo, Różewo.

 

 

Zadanie jest finansowane z Województwa Zachodniopomorskiego w ramach udzielonej dotacji na zadania z zakresu geodezji i kartografii.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia:

 1. rodzaj zamówienia: usługi
 2. kod CPV: 72314000-9
 3. termin wykonania zamówienia: do 15.12.2016 r. , termin wymagany.
 4. opis przedmiotu zamówienia. Należy podać cechy techniczne jakościowe przedmiotu zamówienia:
 • usługi – szczegółowy opis sposobu świadczenia usługi zawarty jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 1 oraz w Załączniku nr 1a do OPZ.

 

 1. Określenie warunku technicznego i zawodowego udziału w postępowaniu:

Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej dwiema osobami, które będą odpowiedzialne za świadczenie usług, posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz, że każda z nich w ciągu 5 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła jako specjalista przy realizacji co najmniej jednej usługi wykonywanej i zakończonej przy jej udziale, polegającej na opracowaniu mapy zasadniczej w postaci wektorowej lub opracowaniem zbiorów danych BDOT500.

 

 1. Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się kryterium:

 

cena: 100%

Sposób oceny w kryterium „cena”:

                   Cena oferty z najniższą ceną (zł)

ilość punktów oferty badanej = -----------------------------------        x 100 pkt

                                                    Cena oferty badanej (zł)

 

 1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 

 1. Wzór umowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
 2. Formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
 3. Wykaz osób- załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

 

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

 1. wartość usługi
 2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
 3. cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w tym okresie.

 

 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 1. należy ją złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałczu                 ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, z dopiskiem zapytanie ofertowe na „Utworzenie BDOT500 zgodnej z pojęciowym  modelem danych BDOT500 dla obrębów ewidencyjnych powiatu wałeckiego: Górnica, Świętosław, Witankowo, Różewo.

 

 1. cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 października 2016 r., do godz. 14:00 w siedzibie zamawiającego.

 

Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.

 

 1. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28 października 2016 r. , o godz. 14:15 w siedzibie zamawiającego.

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: 

- w zakresie przedmiotu zamówienia:

1) Małgorzata Górzyńska, telefon: 67-387-25-40, e-mail: m.gorzynska@powiatwalecki.pl

2) Elżbieta Molęda, telefon: 67-387-25-40, e-mail: e.moleda@powiatwalecki.pl

- w zakresie procedury:

1) Magdalena Krawczyk, telefon: 67-250-84-59, e-mail: m.krawczyk@powiatwalecki.pl

 

 

Załączniki:

- załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia(OPZ);

- załącznik nr 1 a – Załącznik do OPZ

- załącznik nr 2 – Wzór umowy;

- załącznik nr 3 - Formularz oferty;

- załącznik nr 3 - Formularz oferty - doc;

- załącznik nr 4 - Wykaz osób,

- załącznik nr 4 - Wykaz osób - doc.

- Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 7 listopada 2016

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Krawczyk 18-10-2016 16:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Krawczyk 18-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Krystian Krawczyk 07-11-2016 12:16