Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Poprawa stanu bazy sportowej poprzez remont i modernizację posadzki parkietowej w sali gimnastycznej przy ul. Budowlanych 4, należącej do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

Oznaczenie sprawy: AG.272.9.2016

Wałcz, dnia 9 września 2016 roku

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

(zapytanie ofertowe)

 

Poprawa stanu bazy sportowej poprzez remont i modernizację posadzki parkietowej w sali gimnastycznej przy ul. Budowlanych 4, należącej do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu.

 

Zadanie jest dofinansowane z Województwa Zachodniopomorskiego w ramach udzielonej pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury sportowej.

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia:

 1. rodzaj zamówienia: roboty budowlane, roboty remontowe i renowacyjne

 2. kod CPV: 45000000-7, 45453000-7

 3. termin wykonania zamówienia: do 30.11.2016 r. wymagany/pożądany*;

 4. opis przedmiotu zamówienia. Należy podać cechy techniczne jakościowe przedmiotu zamówienia:

 1. roboty budowlane* - rodzaj, zakres, lokalizacja, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia należy dołączyć na oddzielnej kartce (dołączyć np. kosztorys inwestorski, przedmiar robót): opisany w załączniku nr 2.

 

  1. Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się kryterium:

 1. cena: 90%

Sposób oceny w kryterium „cena”:

                   Cena oferty z najniższą ceną (zł)

ilość punktów oferty badanej = -----------------------------------        x 90 pkt

                                                    Cena oferty badanej (zł)

 1. okres rękojmi: 10%

Sposób oceny w kryterium „okres rękojmi”:

- okres rękojmi do 5 lat od dnia protokołu odbioru – 0 pkt,

- okres rękojmi od 5 do 8 lat od dnia protokołu odbioru – 10 pkt.

 

  1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 

 1. Wykaz robót budowlanych wg załączonego wzoru - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;

 2. Wzór umowy wg załączonego wzoru – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;

 3. Formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

 

 

  1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

 1. wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;

 2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;

 3. cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w tym okresie.

 

  1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.

 

  1. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. należy ją złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, z dopiskiem zapytanie ofertowe na Poprawę stanu bazy sportowej poprzez remont i modernizację posadzki parkietowej w sali gimnastycznej przy ul. Budowlanych 4, należącej do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu.

 2. cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

 

  1. Miejsce i termin złożenia oferty:

ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 września 2016 r. (termin ten powinien wynosić nie mniej niż 10 dni od dnia przesłania i upublicznienia zapytania ofertowego),

do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego.

 

Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.

 

  1. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20 września 2016 r. , o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego.

  1. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Kamila Sobczak, telefon: 67 250 84 31,e-mail: k.sobczak@powiatwalecki.pl

 

 

 

 

Załączniki:

- załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia;

- załącznik nr 3 – Wykaz robót budowlanych;

- załącznik nr 4 – Wzór umowy;

- załącznik nr 5 - Formularz oferty.

- Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Krawczyk 09-09-2016 16:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Krawczyk 09-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Krystian Krawczyk 29-09-2016 08:27