Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: ''Przebudowa drogi powiatowej nr 2314Z na odcinku Stacja PKP Strączno m. Strączno długości 1.222 mb w km 8+883 ÷ 10+105 (droga relacji Nakielno-Strączno)"

 

Wałcz, dnia 11 marca 2016 roku

 

Starostwo Powiatowe w Wałczu

Oznaczenie sprawy: AG.272.2.2016

                                                                                   

 

 

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

(zapytanie ofertowe)

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314Z na odcinku Stacja PKP Strączno – m. Strączno długości 1.222 mb w km 8+883 ÷ 10+105 (droga relacji Nakielno-Strączno)”.

 

 

       1. Opis przedmiotu zamówienia:  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3.

       2. Wymagany/pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 31.10.2016 r.

       3. Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się kryterium:

                         cena – 100%

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1 do zapytania ofertowego;

2) załącznik nr 2 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia;

3) kopię dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnień budowlanychw specjalności drogowej uprawniających do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz czynności określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane;

4) potwierdzenie członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa;

5) kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe dowody potwierdzające należyte wykonanie usług nadzoru inwestorskiego;

         5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

                    Cena powinna zawierać:

1) wartość usługi

2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;

3) cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w tym okresie.

 

          6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.

          7. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) należy ją złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałczu                 ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, z dopiskiem zapytanie ofertowe na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2314Z na odcinku Stacja PKP Strączno – m. Strączno długości 1.222 mb w km 8+883 ÷ 10+105 (droga relacji Nakielno-Strączno)”.

2) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

          8. Miejsce i termin złożenia oferty:

      ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 marca 2016 r. (termin ten powinien wynosić nie mniej niż 10 dni od dnia przesłania i upublicznienia zapytania ofertowego),  do godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego.

      Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.

          9. Miejsce i termin otwarcia oferty:

       Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23 marca 2016 r. , o godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego – Sala Narad (pokój 206).

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest:  Kamila Sobczak, telefon: 67 250 84 31,e-mail: k.sobczak@powiatwalecki.pl
 

Załączniki do pobrania poniżej:

 

Zawiadomienie o wyborze oferty - 11.04.2016 r.

 Wyjaśnienia odnośnie zmian w zapytaniu ofertowym;

- załącznik nr 1 - formularz oferty wg załączonego wzoru;

- załacznik nr 1 - formularz oferty wg załączonego wzoru - nowy po zmianie

- załącznik nr 2 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;

- załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia;

- załącznik nr 4 – projekt budowlanych oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;

    3.2. Zal._nr_1_do_SIWZ_projekt_budowlany

    3.2. Zal._nr_1_do_SIWZ_projekt_czasowej_ogranizacji_ruchu

    3.2. Zal._nr_1_do_SIWZ_projekt_stalej_organizacji_ruchu

    3.2. Zal._nr_1_do_SIWZ_przedmiar robót

    3.2. Zal._nr_1_do_SIWZ_SST

    3.2. Zal._nr_1_do_SIWZ_zaswiadczenie AB.6743.2.335.2015.WL

- załącznik nr 5 – wzór umowy.

- załacznik nr 5 - wzór umowy -nowy po zmianie;

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Krawczyk 11-03-2016 16:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Krawczyk 11-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Krystian Krawczyk 12-04-2016 09:02